برنامه ریزی محیطی و روابط بین الملل

پایان نامه
حاجی مینه، رحمت. (1387). بررسی تاثیر حکومت منطقه ای کُردستان عراق بر روابط کشورهای منطقه، پایان نامه کارشناسی ارشد روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان
شاهسوندی، اسما.(1392). بنیان های نظری بازدارندگی منطقه ای در سیستم های پیچیده وآشوب(مدل بازدارندگی منطق های خاورمیانه)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
صالحی فر، مریم.(1392). تاث‍ی‍ر چ‍رخ‍ه ق‍درت در سیستم های پ‍ی‍چ‍ی‍ده و آش‍وب ب‍ر م‍دل دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی م‍ن‍طق‍ه ای ( م‍طال‍ع‍ه م‍وردی :دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی م‍ن‍طق‍ه ای در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه )، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شهریور 1392.
کریمی، ملیحه.(1391). مدل ژئواکونومیک امنیت در شبکه های منطقه ای سیستم جهانی نوین :مطالعه موردی خاورمیانه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، دانشکده حقوق و علوم سیاسی.
مقاله
الوانی، سید مهدی (1378). بازتاب جلوه های نظریه ی بی نظمی در مدیریت. مطالعات مدیریت بهبود و تحول,53-38. , (7)1
پیشگاهی فرد،زهرا؛ نصراللهی زاده، بهرام. (1391). پیامدهای تشکیل حکومت ناحیه ای کردستان عراق در کردستان ایران، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی :: تابستان 1391 – شماره 4 ،ص 206-189
حافظ نیا، محمد رضا ، ریباز قربانی نژاد، احمدیپور ،زهرا.( 1385).تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه، تحقیقات جغرافیایی : زمستان 1385 – شماره 83
حافظ نیا, محمد رضا.(1385). تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه. تحقیقات جغرافیایی36-5, (21)1.
حافظ نیا، محمدرضا، قربانی نژاد، ریباز. (1389). تحلیل تطبیقی الگوی خودگردانی کُردستان عراق با الگوهای خودمختاری و فدرالیسم، مدرس علوم انسانی برنامه ریزی و آمایش فضا ، دوره چهاردهم، شماره 2، تابستان .
دانایی فرد, حسن. (1385). کنکاشی در مبانی فلسفی تئوری پیچیدگی: آیا علم پیچیدگی صبغه پست مدرنیست دارد؟. مدرس علوم انسانی, 210-171,(10)1.
زیبا کلام, صادق, عبدالله پور, محمد رضا. (1390). ژئوپلتیک شکننده کردستان عراق، عاملی همگرا در نزدیکی کردهای عراق به اسرائیل. ,76-59, (41) 4
ساجدی، امیر. (1392). , نقش قدرت های بزرگ در بحران سوریه، پژوهشنامه روابط بین الملل، دوره 6، شماره 24، زمستان 1392، صص 157-190 .
سازمند, بهاره, کریمی, نوری, حسن پور, علی. (1390). روابط جمهوری اسلامی ایران و حکومت اقلیم کردستان: زمینه های گسترش همکاری. مطالعات خاور میانه,54-31,. (18) 2
عباسی, ابراهیم. (1393). خاورمیانه شمالی: سازه ای جدید برای همکاری در شبکه منطقه ای خاورمیانه. سیاست جهانی. , 159-115, (1) 3.
قاسمی, فرهاد. (1387) نگرش شبکه ای به مناطق و تحلیل فرایندهای آن از دیدگاه تئوری های سیکلی. ژئوپلیتیک, 129-96, (4).1
قاسمی, فرهاد.(1391) . بنیان های نظری موازنه قوای هوشمند در شبکه های فاقد معیار منطقه ای گامی به سوی ارائه نظریه نوین موازنه قوای منطقه ای. ژئوپلیتیک,213-172,(8)1.
محمدی, حمید رضا, خالدی, حسین, & سلیم نژاد, ندیمه. (1389). خودگردانی شمال عراق و تأثیرات آن بر حرکت های قوم گرایانه
منابع کُردی
خه بات، عه بدولا. (2005). “بنه ما تیوریه کیانی جوگرافیای عه سکه ری کوردستانی باشور” . چاپی دووه م، وه زارتی روشنبیری حکومه تی هه ریمی کوردستان. سلیمانی
یاسین محه ممه د ئه مین، هاوری. (2014). “جوگرافیای هه ریمی کور دستان”، غه زه لنووس، چاپی سییه م
منابع انگلیسی
Ali, Jafar A, & Khodakarami, Loghman. Optimal Oil Pipeline Route in Kurdistan Region Taq Taq-Bazian Refinery as Case Study.