برنامه ریزی راهبردی

نمودار شماره :4-14- نحوه حمل و نقل ساکنین

ماخذ: پرسشنامه
SWOT 4-3- تجزیه و تحلیل وضع موجود شهر بر اساس مدل
تکنیک SWOT ابزاری برای شناخت و فرصتهای موجود در محیط خارجی یک سیستم و بازشناسی ضعف و قوت های داخلی آب به منظور سنجش وضعیت تدوین راهبرد برای هدایت و کنترل سیستم است.
ماتریس سوات در مراحل مختلف فرایند برنامه ریزی راهبردی از مرحله تحلیل وضعیت تا تدوین راهبرد موضوعیت دارد. حال به مفاهیم تکنیک سوات می پردازیم:
4-3-1- بررسی محیط داخلی
محیط داخلی سازمان برای شناخت قوتها و ضعفها ارزیابی و در جای ویژه خود در جدول یا ماتریس سوات منظور می گردد.
4 -3-2- بررسی محیط خارجی
بررسی محیط خارجی با فهرست کردن تهدید های خارجی و فرصت آغاز می شود. معمولا در حوزه مدیریت سرفصل های تهدیدات و فرصتها شامل عوامل اقتصادی، اجتماعی ، جمعیت شناختی ، تولید و خدمات ، تکنولوژی ، بازار و رقابت می شود. باید توجه داشت که در تحلیل این عوامل نباید به بررسی محیط کنونی بسنده کرد، بلکه مهمتر از آن آینده نگری و تحلیل محیط آینده است.
4-3-3-تدوین راهبرد
ماتریس سوات امکان تدوین چهار انتخاب یا راهبرد متفاوت را فراهم می کند البته در جریان عمل برخی از راهبرد ها با یکدیگر همپوشانی داشته و یا بطور هماهنگ با یکدیگر به اجرا در می آیند.
هر یک از منابع و سرمایه های طبیعی ، دانش، فن آوری، انگیزه ای، روحیه کارآفرینی، مالی، تعامل های صنعتی و… که امکان بهره برداری از فرصتهای بیرونی و زمینه مقابله با تهدیدات بیرونی را فراهم می نماید، نقطه قوت تلقی می گردد.
نقاط ضعف: هر یک از شرایط یا کمبود های درونی که موقعیت رقابتی منطقه را به خطر می اندازد و یا مانع بهره برداری از فرصتهای بیرونی می شود ، نقطه ضعف محسوب می گردد.
فرصتها: هر یک از شرایط بیرونی منطقه یا خصوصیات محیط ، که گسترش انواع تقاضاهای بالقوه اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و … درون منطقه را نشان می دهد و یا اینکه منطقه از امتیاز رقابتی در آن زمینه برخوردار است ، نقطه فرصت است.
تهدید ها : هر یک از شرایط بیرونی منطقه که از لحاظ منطقه ای یک مانع رشد خصوصیات بالقوه محیط می گردد، یک تهدید محسوب می شود.
4-3-4- تحلیل برنامه ریزی توسعه فضایی ناحیه رودسر به روش swot
شهر رودسر از لحاظ امکانات و قابلیت های توسعه ای از منابع و ذخایر ارزشمندی برخوردار می باشد . از نظر منابع طبیعی می توان به آب و هوای مناسب و وجود ناهمواریها و دریای خزر اشاره کرد که تداخل این دو عامل مهم در اقلیم رودسر تاثیر ویژه ای داشته است. برخورداری از اقلیم معتدل و مرطوب با بارندگی سالیانه 3/1580 میلی لیتر ، خاک مناسب زراعی و جنگل و مرتع و وجود رودخانه های کیا رود و پلرود اشاره کرد. روشهای بهره برداری از منابع از گذشته تا به امروز رشد نامتعادل و ناموزونی داشته است و نتوانسته است آنگونه که باید و شاید با توجه به پتانسیل های مناسب ، در جهت رشد و توسعه منطقه بکار گرفته می شود.
منابع آبهای سطحی تحت الارضی و سطح الارضی ، وجود خاک مناسب با هوموس کافی،بارندگی،رودخانه ها و پوشش گیاهی مناسب که به سه صورت جنگل ، کشتزار و مرتع و نواحی جلگه ای ، زمینه ای را برای ایجاد فعالیتهای مختلف مهیا ساخته که می توان به کشت غلات ، محصولات صنعتی ، کشاورزی وباغداری اشاره کرد. لیکن به دلیل پایین بودن عملکرد محصولات ، عدم نوآوری، کمبود نیروی متخصص بهره برداری از این ذخایر و معادن چندان توسعه نیافته و آنچنان که شایسته این شهر است بارور نشده است و قشر فعال ترجیحا به مشاغل و بخش های دیگر روی آورده اند. و یا در کنار مشاغل دیگر به کشاورزی می پردازند.
سیما و ساختار اقتصادی رودسر مبتنی بر کشاورزی می باشد. هرچند در تمامی مناطق مختلف استان بخش محوری اقتصاد ، کشاورزی است اما ماهیت کشاورزی و بافت اقتصادی این مناطق تفاوت هایی وجود دارد. مثلا در اقتصاد رودسر خدمات نقش ویژه ای دارد
در حالت کلی می توان گفت اغلب ساکنان ناحیه 2 رودسر وضعیت اقتصادی آنها متکی به پارامترهای آب و هوایی مناسب در سال زراعی جهت کشاورزی و بازار است. نکته قابل توجه درصد پایین اشتغال در بخش صنعت می باشد که تا حدود زیادی بر می گردد به وضعیت طبیعی و محیطی شهرستان که در این بخش به واسطه حفظ محیط طبیعی سرمایه گذاری اندکی صورت گرفته که متآسفانه همین مورد از عوامل مهاجرت جوانان تحصیل کرده رودسر بشمار می آید.
در ادامه با استناد به اصول و نظریات مطرح شده به بررسی مسائل و مشکلات بافت فرسوده شهر رودسر و به طبع ناحیه 2 ارائه راه حل برای رفع این مشکلات در قالب جداول سوات پرداخته می شود.