برنامه ریزی راهبردی و اوقات فراغت جوانان

مختلف پرداخته و نقاط ضعف و تهدیدها را بیان نموده اند. آنها تحت عنوان مقولهی نقاط ضعف نظام مدیریت و برنامه ریزی راهبردی، نوشته اند:
برخی از قوانین تحت تأثیر التهابات سیاسی و بدون تحقیق و کارشناسی کافی به تصویب می رسد و بنابراین در اجراء با مانع برخورد کرده یا از ضمانت کافی برای اجراء برخوردار نیست و حتی در مواردی به بی عدالتی دامن زده می شود (مرزوقی و رایان، 1385: 72).
در همین سند، ذیل عنوان وضعیت موجود تربیت سیاسی اجتماعی، نقاط ضعف تربیت سیاسی و اجتماعی دانش آموزان در سند ملی به قرار زیر بیان شده است:
– استفاده ی ابزاری از دانش آموزان توسط گروه های سیاسی.
– برخوردهای احساسی و اختلاف نظرهای مخرب و تعصب های خطّی و جناحی در زمینهی مسائل اجتماعی و سیاسی.
– بی رغبتی بسیاری از دانش آموزان به مسائل سیاسی اجتماعی، به دلیل پیامدهای منفی ناشی از ورود به این امور.
– آسیب پذیری آموزش و پرورش در مقابل اعمال نفوذهای سیاسی.
– در نظر نگرفتن زمان و فرصت مشخص در برنامه ی درسی دانش آموزان جهت فعال شدن و پرداختن به مسائل اجتماعی و سیاسی(همان: 68)
همچنین، ذیل عنوان سیاست زدگی، موارد زیر به عنوان آسیب و تهدید قید شده است:
سیاست زدگی در آموزش و پرورش باعث رسوب دیدگاه ملی، سیاسی شده است، بنابراین از عمق لازم جهت ایجاد تحول که نتیجه ی آن توسعه ی پایدار باشد می کاهد.
– سیاست زدگی در آموزش و پرورش باعث ایجاد تفرقه، نفاق، درگیری و اغتشاش در جامعه شده و آثار سوء آن بر آموزش و پرورش زیانبار خواهد بود.( همان: 127 ) .
یکی دیگر از دغدغههای مصاحبه کنندگان کنار زدن نیروهای با تجربه وعدم استفاده از تجاربشان در انتقال به نیروهای تازه کار میباشد. در تایید این نظر نیز مرزوقی و رایان،(1385) در مطالعه ی استانی طرح تدوین سند ملی آموزش وپرورش به عدم ثبات مدیریت، در نتیجه ی تحولات سیاسی و استفاده نکردن از تجارب مدیران قبلی که موجب نیمه کار ماندن برنامه ها و تأخیر و حتی توقف در دست یابی به تحقق اهداف می گردد اشاره شده است ( همان).
4-5-4-2-4- ناهماهنگی بین محتوا و عمل
تمام مصاحبه کنندگان بر این نکته تاکید دارند که بین محتواهای موجود در زمینه سازمان دانشآموزی و گفتههای متخصصان ستادی با آنچه در عمل اتفاق میافتد ناهماهنگی وجود دارد. البته ممکن است گاهی اوقات مشاهدات و مستندات مستاقی باشد(گزارش از یک مرکز موفق) ولی هدف از برنامههای سازمان دانشآموزی عمومی بوده است نه موردی آن هم در مناطق بر خوردار.
4-5-4-2-5- توجه به ظاهر بیش از آنچه باید در عمل اتفاق بیفتد
با توجه به دادههای جمعآوری شده از متن مصاحبه مصاحبهها اکثر آنها معتقدند مسؤولین صفی از جمله مربیان به دنبال جمعآوری مستندات با تشکیل گروه و رسته وشرکت در مراسمهای مختلف هستند و گاهی همین مستندات باعث فریب مسؤولین ستادی میشود و باعث میشود آنچه را در پایان برنامه یک ساله در سطح ملی به عنوان بیلان کاری بیان و یا منتشر میکنند با واقعیتهای موجود فاصلهها داشته باشد. در حال حاضرگزارشهای تکراری مربوط به گذشته که فقط تاریخ آن تغییر کرده در حوزه سازماندانشآموزی و سایر تشکلها به وفور مشاهده میگردد. دلیل اصلی آن را نیز عدم گزینش نیروهای معتقد در بدنه سازمان بر اساس ماده 3 اساسنامه میدانند. در تایید این نظرات ایرانپور(1391) اظهار میدارند:
«هم اکنون، برخلاف وجود تشکل های مختلف در مدارس بسیاری از اهداف این تشکل ها محقق نشده است . به عنوان مثال، با وجود اینکه در اکثر مدارس دوره ی متوسطه و راهنمایی تشکّل هلال احمر وجود دارد و هدف اصلی آن آموزش کمک های اولیه به دانش آموزان است تا در مواقع بحرانی بتوانند در موقعیت های واقعی از مهارت خود بهره جویند؛ شاهد هستیم که بیشتر دانش آموزان فاقد این مهارت می باشند. عدم دست یابی و نیزعدم تحقق اهداف تنها مربوط به هلال احمر نیست بلکه در مورد سایر تشکل های دانش آموزی و فعالیت های موازی به طور کامل صادق است»(ایرانپور، 1391:127).
4-5-4-2-6- تغییر هویت تشکیلاتی سازمان با گذشت زمان
ادغام عملی سازمان دانش آموزی به عنوان یک سازمان غیر دولتی با برنامههای غیرمتمرکز در معاونت پرورشی که دولتی ودر اکثر برنامهها به صورت متمرکز عمل مینماید و به کارگیری مربیان مشترک به خصوص در صف، باعث عقیم ماندن اهداف سازمان دانشآموزی شده است.
4-5-4-2-7- عدم گزینش صحیح در به کار گیری نیروی انسانی
شرکت کنندگان در پژوهش عقیده دارند به کار گیری نیروهای کم سن وسال، بدون تجربه و گاها با سطح تحصیلات پایین به سازمان دانش آموزی وسایر تشکلها آسیب رسانده است.

4-6- اوقات فراغت
یکی از اهداف مهم سازماندانشآموزی برنامهریزی برای استفاده مفید از اوقات فراغت دانش آموزان و آماده سازی آنان برای پذیرش مسئولیتهای فردی و اجتماعی(اساسنامه سازمان دانش آموزی، 1378:1).
اوقات فراغت و چگونگی گذران آن در شکل گیری و تداوم شخصیت افراد نقش به سزائی دارد. از این رو پرداختن به بحث فراغت به منظور ارائه بهترین زمینه های فراغتی و شکل گیری شخصیت های سالم در جامعه ضروری است. گذشته از این کشور ما در زمره جوان ترین کشورهای دنیاست لذا هدایت و ایجاد امکانات برای گذراندن اوقات فراغت جوانان ضرورتی اجتناب ناپذیر است . از این گذشته اوقات فراغت مطلوب سبب توسعه مهارتهای علمی و مفید می گردد. در ضمن سبب می شود تا افراد مشکلات زندگی را بهتر تحمل کنند(پگاه حوزه،1382).