بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و ویژگی های جمعیت شناختی

کیفیت شامل:طعم و مزه خوب،بسته بندی مناسب،مقاومت بالا،دردسترس بودن وتنوع بالا محصولات /کیفیت دلیلی برای خریدن نام تجاری و جذب علاقه اعضای کانال
وابسته
شهرت نام تجاری
میزان علاقه ای که مصرف کننده در قیاس با دیگر رقبا نسبت به نام تجاری ابراز می دارد.
وابسته
رضایت از نام تجاری
یعنی حالت رضایت،خشنودی،شادمانی یا شعفی که درنتیجه تامین نیازها وبرآورده کردن تقاضاها واحتیاجات مشتری توسط نام تجاری درخریدار ایجادمی شود.
وابسته

1-9-2-مدل آزمون فرضیه
از نرم افزارSPSS که یکی از مشهورترین نرم افزارها است ،به منظور آزمون فرضیه با هدف سنجش روابط همزمان،مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیرها استفاده شده است، برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها ازروش های آمار استنباطی استفاده می کنیم.در بخش آمار استنباطی به بررسی موارد زیر پرداخته شده است :
آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها.
آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیر با عدد 3
آزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین متغیر با عدد 3
وازآمار توصیفی برای تکمیل تحلیل داده های پژوهشی استفاده شده است.در قسمت آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان می پردازیم.
1-9-3-روش نمونه گیری
درنمونه گیری خوشه ای گروه ها ناهمگن هستندوبویژه از این روش زمانی به کار می رود که فهرستی از افراد جامعه در دسترس نیست ویاتوزیع جغرافیایی افرادبسیار پراکنده وگسترده است به همین دلایل برای تعیین نمونه هادر این تحقیق از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده می شود. به این ترتیب که از بین کل شعب بانک ملی خراسان شمالی در پنج منطقه شمال ،جنوب، شرق، غرب و مرکز در سراسرخراسان شمالی بطور تصادفی دو شهربجنورد وشیروان انتخاب گردیده ودر آن شهرها به تصادف چندین منطقه ودرهرمنطقه چندین بانک انتخاب شده است، حجم نمونه از فرمول زیر محاسبه شده است:
1-9-4-ابزار گردآوری داده ها:
در این تحقیق ما ابتدا از مطالعات کتابخانه ای جهت تعریف مفاهیم و شاخص ها استفاده کرده ودر مرحله بعد، به منظور استخراج داده های مورد نیاز از جامعۀ آماری، از پرسشنامه استفاده شده است.
در طراحی پرسشنامه مورد استفاده از چندین مقاله و کتاب استفاده گردیده است و به منظورپایایی و روایی آن از نظر استادان و کارشناسان محترم استفاده شده است و ضریب آلفای کرنباخ برای پایایی994/0بدست آمده است که نشان دهنده اعتبار بالای پرسشنامه است .
پرسشنامه طراحی شده شامل دوبخش است. بخش اول شامل سوالات عمومی در خصوص جنسیت سن تحصیلات ومدت زمان استفاده ازخدمات بانک ملی می باشد. بخش بعدی دربردارندۀ سوالات تخصصی می باشد.
پرسشنامه توزیع شده براساس مقیاس لیکرت پنج تایی تنظیم گردیده و شیوه امتیازدهی به ترتیب ) 1- خیلی کم و 5-خیلی زیاد)می باشد.
در این تحقیق پرسشنامه ها بصورت حضوری وخود ایفا جمع آوری شده است.
پس از جمع آوری پرسشنامه ها و تجزیه و تحلیل آماری آنها ،فرضیات مورد آزمون قرارگرفته است. لذا این تحقیق ،تحقیقی مرکب از کتابخانه ای و میدانی محسوب می گردد.