دانلود پایان نامه

3-آزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین متغیر با عدد 3
در این تحقیق ما ابتدا از مطالعات کتابخانه ای جهت تعریف مفاهیم و شاخص ها استفاده کرده ودر مرحله بعد با ارائه پرسشنامه و تجزیه و تحلیل آماری آنها ،فرضیات خود را مورد آزمون قرارمی دهیم. لذا این تحقیق ،تحقیقی مرکب از کتابخانه ای و میدانی محسوب می گردد.
3-15-خلاصه فصل:
این فصل به بررسی روشتحقیق و نحوهی گردآوری داده های مورد نظرتحقیق اختصاص داده شده است.تحقیق حاضر از نظرهدف یک تحقیق کاربردی وازنظر روش یک تحقیق توصیفی پیمایشی می باشدواز روش نمونه گیری خوشه ای وافرمول حجم جامعه نامحدود استفاده گشته است تعداد نمونه های بدست آمده 196 نفر بوده است واز پرسشنامه برای جمع آوری داده های تحقیق استفاده گشته است .پایایی پرسشنامه هم با روش آلفای کرونباخ محاسبه گشته ودرحدود 99درصد بدست آمده است واز آزمون های 1-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها.2-آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیر با عدد 3 و3-آزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین متغیر با عدد 3 برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-مقدمه
علم آمار: عبارت است از یکسری مفاهیم،اصول و روشهایی که برای جمع آوری ،تنظیم و خلاصه سازی، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده ها به کار می روند.آمار را به دو بخش توصیفی و استنباطی تقسیم بندی می کنند که به آنها اشاره می کنیم.
در این فصل به بررسی پرسشنامه از نظر آمار توصیفی و آمار استنباطی می پردازیم، در قسمت آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان می پردازیم. در بخش آمار استنباطی به بررسی موارد زیر پرداخته شده است :
-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها.
-آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیر با عدد 3
-آزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین متغیر با عدد 3
تعریف آزمون های مورد استفاده:
آزمون کولموگروف – اسمیرنوف
فرضیات آزمون :
توزیع مشاهدات با توزیع مشخصی ( دراین تحقیق توزیع نرمال ) همگون است . : H0
توزیع مشاهدات با توزیع مشخصی ( دراین تحقیق توزیع نرمال ) همگون نیست . :H1
محاسبۀ آمارۀ آزمون : آمارۀ آزمون KS را با Dn نشان می دهیم . آمارۀ آزمون برابر است باحداکثر قدرمطلق تفاضل فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی با فراوانی نظری نسبی تجمعی ، یعنی :
Dn = Maximum که در آن Fe و Fo به ترتیبی از فراوانی نظری نسبی تجمعی و فراوانی مشاهده شده نسبی تجمعی است .
تصمیم گیری : اگر آمارۀ آزمون از مقدار جدول کوچکتر باشد ، فرض صفر پذیرفته در غیر این صورت رد می شود . در تصمیم گیری بوسیله داده های حاصل از تحلیل بوسیله نرم افزارهای کامپیوتری اگر سطح معنی داری آماره مورد نظر از سطح خطا (a) کوچکتر باشد فرض H0 در سطح اطمینان فوق رد می شود .
آزمون ویلکاکسون
این آزمون از آزمونهای ناپارامتری است که برای ارزیابی همانندی دو نمونه وابسته با مقیاس رتبه ای به کار می رود. همچون آزمون مک نمار، این آزمون نیز مناسب طرحهای ماقبل و مابعد است (یک نمونه در دو موقعیت مختلف)، و یا دو نمونه که از یک جامعه باشند. این آزمون اندازه تفاوت میان رتبه ها را در نظر می گیرد بنابراین متغیرها می توانند دارای جوابهای متفاوت و یا فاصله ای باشند. همچنین این آزمون متناظر با آزمون t دو نمونه ی وابسته است و در صورت وجود نداشتن شرایط آزمون t جانشین خوبی برای آن است.
آزمون t تک نمونه ای :
این آزمون برای تعیین معنی داری اختلاف بین میانگین یک متغیر با یک مقدار ثابت که مقدار آزمون نامیده می شود، به کار می رود.
در آزمون مورد نظر فرضیه های H0 و H1 برای بررسی وضعیت میانگین نظرات جامعه با استفاده از نمونه گرفته شده، به صورت زیر بیان می شوند.