بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و ویژگی های جمعیت شناختی

4-1-بین عوامل بازاریابی اجتماعی ورضایت از نام تجاری رابطه وجود دارد.
5-1-بین عوامل بازاریابی اجتماعی وکیفیت ادراک شده از نام تجاری رابطه وجود دارد.
3-12-مدل آزمون فرضیه :
از نرم افزارSPSS که یکی از مشهورترین نرم افزارها است ،به منظور آزمون فرضیه با هدف سنجش روابط همزمان،مستقیم یا غیر مستقیم میان متغیرها استفاده خواهد شد، برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها ازروش های آمار استنباطی استفاده می کنیم.در بخش آمار استنباطی به بررسی موارد زیر پرداخته شده است :
-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها.
-آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیر با عدد 3
-آزمون t تک نمونه ای برای مقایسه میانگین متغیر با عدد 3
وازآمار توصیفی برای تکمیل تحلیل داده های پژوهشی استفاده شده است.در قسمت آمار توصیفی به بررسی ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان پرداخته شده است.
3-13-متغیرها :
متغیر : صفت یا خصیصه ای است که از شخصی به شخص دیگر یا از موردی به مورد دیگر تفاوت می کند . یا ویژگیهای متمایز یک گروه را متغیر می گویند.
متغیر ها از نظر نقش آنها در فرآیند پژوهش به موارد زیرتقسیم بندی می شوند:
1-متغیر مستقل 2- متغیر وابسته 3- متغیر تعدیل کننده 4- متغیر کنترل 5- متغیر مداخله گر . (خاکی،1390،78)
در این تحقیق عوامل بازاریابی اجتماعی به عنوان متغیر مسقل و ارزش نام تجاری، وفاداری به نام تجاری ،رضایت ازنام تجاری، شهرت نام تجاری آگاهی از نام تجاری،کیفیت ادراک شده از نام تجاری به عنوان متغیر های وابسته هستند.
3-14-روش های تجزیه و تحلیل داده ها:
انواع روش های تجزیه و تحلیل داده ها در دو رویکرد کمی و کیفی:
پس ازآنکه محقق داده ها را گردآوری، استخراج وطبقه بندی نمود مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق بنام تجزیه وتحلیل داده ها آغاز می شود.این مرحله به عنوان یکی از مراحل روش علمی عبارتست از :روسی که از طریق آن کل فرایند پژوهشی از انتخاب مساله تا دسترسی به یک نتیجه هدایت می شود(دلاور، 1389، 243)
3-14-1-روش های تجزیه و تحلیل کمی :
1. تجزیه وتحلیل با استفاده از آمار توصیفی 2. تجزیه و تحلیل با استفاده از آمار استنباطی.
3-14-1-1-آمار توصیفی :
پژوهشگر با استفاده از آمار توصیفی به تلخیص و توصیف داده ها می پردازد داده ها را در جدول و نمودار ها به تصویر می کشد و با استفاده از سایر شاخص های آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف معیار داده ها را خلاصه می کند.
3-14-1-2-آمار استنباطی:
از آمار استنباطی برای ازمون فرضیه ها و نیز برای تخمین و برآورد ویژه گی های جامعه پژوهش از روی یک نمونه آماری تصادفی استفاده می شود .
در بخش آمار استنباطی به بررسی موارد زیر پرداخته شده است :
1-آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده ها.
2-آزمون ویلکاکسون برای مقایسه میانه متغیر با عدد 3