فایل دانشگاهی – بررسی نقش کتب دینی دانشگاهی در مقابله با جنگ نرم و وضعیت …

 • به نظر می رسد بین محتوای کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین جنگ نرم و کتب دینی دانشگاهی رابطه معنادار وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین نحوه تدریس استادان کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین جایگاه کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی( روحانی و غیر روحانی) و تاثیر گذاری بر وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین نحوه تدوین مطالب کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد.
 • به نظر می رسد بین آزمون کتب دینی دانشگاهی و وضعیت اعتقادات دینی جوانان رابطه وجود دارد
 • ۲٫۷-متغیرهای تحقیق:

  متغیرهای مستقل:

  • محتوای کتب دینی دانشگاهی، نحوه تدریس استادان کتب دینی، نحوه تدوین کتب دینی دانشگاهی، شخصیت استادان کتب دینی دانشگاهی

  متغیر وابسته:

  • جنگ نرم و وضعیت اعتقادات دینی جوانان

  ۲-۸٫ تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

  مفهوم سازی کاری بیشتر از تعریف ساده یا قرار دادی واژگان یک علم است و تلاشی است در راستای ساختن مفاهیم انتزاعی برای فهمیدن امر واقعی(کیوی[۷۳]، ۱۳۷۷: ۱۱۴).
  مفاهیمی که در تنظیم داده های تحقیق به کار میرود به دو صورت نظری و عملی تعریف میشوند، در تعریف نظری یک واژه توسط واژه های دیگر تعریف میشود و هدف از آن ارتباط دادن پژوهش به اطلاعات دیگر و تعیین ماهیت کلی پدیده مورد مطالعه است. در تعریف عملیاتی مفهوم مورد نظر به وسیله معرفهها و امور مشاهده پذیری که در اختیار پژوهشگر قرار دارد تعریف میشود(هومن، ۱۳۶۶: ۵۹).
  میزان تحصیلات
  تعریف نظری:
  تحصیل : حاصل کردن ، فراهم آوردن ، بدست آوردن ، درس خواندن ، دانش آموختن(عمید ۱۳۸۰/ص۳۷۸).
  تعریف عملیاتی:
  میزان تحصیلات در این پژوهش به صورت ترتیبی پرسیده میشود و به صورت گویه ذیل سوال خواهد شد:
  مقطع تحصیلی شما چیست؟
  ۱- کارشناسی ۲- کارشناسی ارشد ۳- دکتری
  سن:
  تعریف نظری:
  ۱- شمار سال های زندگی انسان یا موجود زنده دیگر، مدت عمر  ۲- دوره یا مرحله ای از زندگی.
  (انوری، ۱۳۸۲ : ۱۳۵).
  تعریف عملیاتی
  منظور سن پاسخگومیباشد، این متغیر در سطح سنجش فاصلهای سنجیده میشود و به صورت سؤال باز از پاسخگو سوال میشود:
  سن:…..
  درآمد
  تعریف نظری
  مجموع دریافتی های پاسخگو یا خانواده او در زمان تکمیل پرسش نامه میباشد.
  تعریف عملیاتی:
  در این پژوهش میزان درآمد بر اساس یک سوال باز به صورت زیر پرسیده می شود.
  میزان درآمد ماهیانه خود یا خانواده: ..
  وضعیت مالکیت مسکن
  تعریف نظری
  در این پژوهش وضعیت مسکن فرد در سه نوع (شخصی، رهنی – اجارهای، بلا عوض و سایر) بررسی میگردد که در یک سؤال بسته از فرد پرسیده میشود و این گویه در سطح سنجش اسمی مورد بررسی قرار میگیرد.
  تعریف عملیاتی
  وضعیت مسکن شما چگونه است؟ الف)شخصی ب)رهنی ج) سازمانی د) ارثی
  دینداری

  دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir