بررسی نقش تعدیل کننده بیش تمرینی ادراک شده بر رابطه بین کمال گرایی با خستگی و فرسودگی ورزشی- قسمت ۲۱

اثرات کوتاهمدت و طولانیمدت خستگی و فرسودگی ورزشی بر ابعاد مختلف زندگی ورزشکار و همچنین هزینه های سنگینی که برای جامعه دارند، آنها را در مرکز توجه بسیاری از پژوهشهای مختلف در قلمرو آسیبشناسی روانی ورزش قرار داده و از پدیده های مطرح در این حیطه پژوهشی کردهاست. در نتیجه این پژوهشها، در حال حاضر بسیاری از عواملی که با خستگی و فرسودگی ورزشی ارتباط دارند، شناسایی شدهاند.
پژوهش حاضر در راستای بررسی بیشتر متغیرهایی که به خستگی و فرسودگی ورزشی منجر میشوند، و تولید یافته های جدید در زمینه آسیبشناسی روانی ورزش انجام شد. در این بخش یافته های حاصل از این پژوهش و یافته های همخوان و ناهمخوان حاصل از پژوهشهای پیشین مورد بحث و تبیین قرار خواهند گرفت.
۵-۱- تبیین یافته های پژوهش
فرضیه اول- بین کمالگرایی مثبت و خستگی ورزشی، در ورزشکاران حرفهای، رابطه منفی وجود دارد.
تحلیل یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که بین کمالگرایی مثبت و خستگی ورزشی در ورزشکاران حرفهای رابطه منفی معنادار وجود دارد ( جدول ۴-۹).
این امر همسو با یافته های اسکنلن و همکاران (۱۹۹۱)، بشارت (الف و ب، ۱۳۸۳)، بشارت و همکاران (۲۰۰۹)، ساناستروم (۱۹۷۸)، زینسر و همکاران (۲۰۰۰)، و هنشن (۲۰۰۰) است.
بسیاری از روانشناسان ورزش بعدی از کمالگرایی را که تحت عناوین بهنجار، سازشیافته، و مثبت در نظریه های مربوط به کمالگرایی به آن اشاره میشود (بشارت، ۱۳۸۳الف)، شاخصه ورزشکاران برجسته دانستهاند. کمالگرایی مثبت با سبکهای مقابله مسئلهمدار و هیجانمحور مثبت، همبستگی مثبت و با سبکهای مقابله هیجانمحور منفی، همبستگی منفی دارد (بشارت، ۱۳۸۳ب). علاوه بر این، افراد دارای کمالگرایی مثبت انعطافپذیرند، و از تلاشهای خود برای رسیدن به هدف احساس رضایت میکنند، هرچند معیارهای شخصیشان کاملاً محقق نشود. به عبارتی آنها قادرند محدودیتهای شخصی و موانع محیطی را که آنها را از تحقق عملکرد آرمانی باز میدارد، بپذیرند، و در عین حال، محیط را نسبتاً حمایتگر و غیر تهدیدکننده بینند. این ویژگیهای ورزشکاران دارای کمالگرایی مثبت، باعث میشود که نه تنها آنها دچار خستگی نشوند، بلکه از ورزش خود لذت برده، عملکرد بهینه داشتهباشند و در موارد زیادی حالت روانی[۶۳۲] را تجربه کنند؛ حالتی که در آن، فرد غرق در فعالیت شده، از آن لذت میبرد و بیشترین عملکرد بهینه را دارد.
فرضیه دوم- بین کمالگرایی منفی و خستگی ورزشی، در ورزشکاران حرفهای، رابطه مثبت وجود دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *