بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه – پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

به آن اعتماد گردد. ایشان علاوه بر آن همچنین اظهار می دارد که در این حدیث سخن از کشتن زانی اجنبی می باشد و مجوزی جهت قتل زن نمی تواند قرار گیرد.[1] پس آن چیز که پیدا می باشد صراحتاً بر جواز قتل نسبت به شوهر مهدور الدم باشد. ماده 630 قانون مجازات اسلامی  به شوهر اجازه داده که در صورت مشاهده همسر خود در حال زنا در صورت علم به مطاوعت زوجه ، زوجه ومرد اجنبی را به قتل برساند البته به شرط مشاهده، در حال زنا و با علم به تمکین زوجه .

از اظهار قانون گذار چنین بهره گیری می گردد که با وجود این شرایط خون زن و مرد اجنبی در فراش واحد نسبت به شوهرمباح می باشد به عبارت دیگر زن و مرد اجنبی نسبت به شوهر مهدورالدم می باشند که این موضوع متاسفانه باعث سوء بهره گیری بعضی از این ماده شده می باشد تا با نیت قبلی و با تهیه مقدمات و قرار دادن فرد در اقدام انجام شده او را به قتل برسانند و در صورت عدم کشف واقعیت چنانچه نتوانند زنا را با ارائه چهار شاهد اثبات کنند می توانند با استناد به تبصره2 ماده 259 و مطرح کردن اعتقاد به مهدور الدم بودن مقتول از مجازات قصاص رهایی یابند.

یکی از نقص های این ماده این می باشد که به لزوم ارائه شهود اشاره نکرده می باشد اما در لسان فقها اصل بر ارائه شهود گذاشته شده می باشد و در صورت ارائه شهود و یا تصدیق اولیای دم قاتل از قصاص معاف می گردد.

لذا پیشنهاد می گردد در صورت عدم حذف این ماده حداقل قانون گذار دست به اصلاح ماده بزند و در اصلاح آن به موارد زیر توجه نماید.

الف) به پیروی از ادبیات حاکم بر فقه، ادبیات تشویقی حاکم بر ماده 630 در قتل به ادبیات ترهیبی و بازدارنده تبدیل گردد. تا افراد جامعه دریابند که هر گونه اقدام خودسرانه پیامدهای جدی مانند قصاص در بر خواهد داشت.

ب) اصل بر این قرار گیرد که در صورت قتل در چنین مواردی مجازات اولیه و اصلی قاتل قصاص می باشد مگر اینکه قاتل چهار شاهد ارائه دهد که به عینه اقدام زنا را مشاهده نموده اند.

ج) قانون گذار اقدام به قتل در این موارد را به جای عوامل موجهه جرم به عوامل مخففّه تقلیل دهد و راه را نسبت به تقلب نسبت به قانون از جانب زوجه مسدود نماید.

ب: محاربه

[1] – خویی، ابوالقاسم، پیشین ص 84


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه