بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات – پایانامه ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

 

هرعبادتی رابطن وسری می باشد زیرا اولاً عبادت از اموری می باشد که خدای سبحان درکتاب خویش ازآن سخن گفته می باشد. ثانیاً کتاب خدارا ظاهری می باشد وباطنی؛« إنَّ لِلکِتابِ اللِه ظاهِراً وَباطِناً …»(جوادی آملی،1383،ص159)

ظاهر آن راانسان درقالب چشم جهان بین می بیند وباطن آن رابا قلب نهان بین خویش درمی یابد. درتفسیر آیه «یعلمهم الکتاب والحکمه ویزکیهم» گفته شده می باشد که رسول خدا ازیک سو مبین قرآن وحکمت می باشد (یعلمهم) وازسوی دیگربیانگر رازورمز این کتاب وحکمت می باشد(یزکیهم).تزکیه هرعملی عبارت می باشد ازبیان اسرار آن اقدام.(درویش،1382،ص19)

در این بخش محقق کوشش دارد به مطالعه سرّحج به طور عام واسرار مناسک حج به طور خاص بپردازد:

4-4-1- سرّ عام حج

عبادت و از آن جمله حج،مانند دیگر موجودات عالم،از خزاین غیب الهی نازل شده می باشد؛«وإن مِن شَی ء الّا عِندَنا خَزائِنُهُ ومانُنَزِّلُهُ الّا بِقَدَرٍ مَعلومٍ؛و همانند سایر موجودها به واقعیتهای تنزبل یافته از مخازن غیب متّکی می باشد.پس کسی که این امور عبادی را بشناسد و بدانها اقدام کند،به ریشه ی آنها که همان مخزن غیب می باشد می رسد.

قرآن کریم می فرماید:ففرّوا الی الله؛(از غیر خدا) به سوی خدا بگریزید.روایاتی که در ذیل این آیه وارد شده می باشد،بیانگر آن می باشد که مقصود از این فرار،همانا حج می باشد.از سوی دیگر بشر به هر سو که بنگرد همانجا وجه خداست و خدا هم در زمین و هم در آسمان می باشد.پس این سیر به سوی خدا یک سیر زمانی و مکانی نیست بلکه سیری می باشد درونی که بشر هرچه را غیر خدا هست ترک کرده و تنها اورا طلب و جستجو نماید و این سرّ مختص حج می باشد.(همان،ص28)

4-4-2- اسرار مناسک حج

برای جای جای حرم و نیز مناسک حج و عمره اسرار و رموزی می باشد که غیر از برای زائران خاص که صاحب خانه را در مجالیِ گوناگون مشاهده کرده و به دیدار ربّ البیت و شهود آیات آفاقی و انفسی آن و امتثال حج ابراهیمی و اعتمار ناب حسینی(ع)نایل می شوند مکشوف نخواهد بود.(همان،ص161)

در اینجا به بعضی از اسرار مناسک حج می پردازیم:


مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات