بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن – دانلود پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

اشکال پنجم: این پاسخ اگر تمام باشد مستلزم جواز اسقاط قبل از عقد نیز هست زیرا بایع مالک سبب خیار یعنی عقد نیز هست. و فرق بین سبب؛ یعنی عقد و شرط؛ یعنی رد و التزام به کفایت ملکیت دومی و عدم کفایت ملکیت اولی، تحکم می باشد. (سید محمد صادق روحانی، فقه الصادق، 17/صص 147-148).

پاسخ سوم: مرحوم نائینی معتقدند همچنانکه در وجه دوم و سوم و در کلام شیخ اسقاط خیار صحیح می باشد؛ (یعنی صورتی که رد شرط فسخ باشد و صورتی که رد فسخ فعلی باشد. )زیرا بایع مالک خیار می باشد به همین ترتیب در وجه اول در کلام شیخ نیز گرچه به دلیل اینکه خیار بالفعلی وجود ندارد اسقاط خیار جایز نیست اما اسقاط شرط جایز می باشد زیرا بایع مالک شرط می باشد. ایشان می فرماید: برای آنکه اسقاط خیار یا شرط از اسقاط مالم یجب خارج گردد بایستی افزون بر تحقق سبب خیار یا شرط، که همان عقد می باشد، کسی که این دو را ساقط می کند مالک این دو نیز می باشد. در نتیجه در صورتی که خیار ثابت باشد ذوالخیار می تواند آن را ساقط کند و در صورتی که خیار ثابت نباشد مثل صورتی که خیار مقید به رد می باشد یا رد شرط اقاله یا بیع دوم می باشد می تواند شرط را اسقاط کند زیرا در این صورت بایع مالک شرط می باشد. (خوانساری، منیه الطلاب، 3/86-87).

 

  1. انقضای مدت و عدم رد ثمن

شیخ انصاری یکی از مسقطات را انقضای مدت مقرر و عدم رد ثمن یا بدل آن ( در صورتی که رد بدل در صورت تلف عین شرط شده باشد یا اطلاق را حمل بر اعم از رد عین و رد بدل کنیم) ذکر نموده می باشد. پس از ایشان نیز کسی در این امر خدشه نکرده زیرا این در حقیقت مقتضای مفهوم شرط می باشد. شرط این بود که اگر بایع پس از یک سال ثمن را رد نمود خیار فسخ داشته باشد. مفهوم آن این می باشد که اگر یک سال گذشت و ثمن را رد نکرد خیار فسخ نداشته و بیع لازم گردد و مفهوم شرط نیز همچون منطوق آن حجت می باشد. بر این اساس در اصل این مطلب بحثی نیست. شیخ انصاری در ادامه دو فرع را مطرح می کند:

  1. اگر مردود با ثمن در جنس متفاوت باشد.
  2. اگر مردود معیب باشد.

در اینکه اگر غیر جنس را بدهد رد تحقق نیافته بحث و اختلافی نیست. زیرا آن چیز که رد شده غیر از آن چیزی می باشد که شرط رد آن شده و آن چیز که شرط رد آن شده به مشتری برگردانده نشده می باشد. در صورتی که مردود معیب باشد محل خلاف می باشد که آیا رد تحقق یافته و بایع خیار فسخ دارد یا نه؟شیخ انصاری معتقد می باشد در محقق خویی نیز در این قیاس اشکال می کنند و معتقدند که باب بیع با ما نحن فیه متفاوت می باشد. ایشان در مقام اظهار می فرمایند: در بیع مصداق معیب حقیقتاً مصداق ثمن کلی می باشد و به عبارت دیگر در بیع دو معامله واقع می گردد یکی بیع متاع معین یا کلی به ثمن کلی که به سبب ایجاب و قبول

مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن