بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن – پایانامه کارشناسی ارشد

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

صور اگر مشکل ثبوتی یا اثباتی نداشته باشد، بر اساس ادله عامه وجوب وفاء به شرط، بایستی بر طبق آن اقدام گردد. اما در بعضی از صورتها اشکالاتی طرح شده که مطالعه می گردد.

 

بحث اول: رد عین ثمن یا بدل آن

شرط رد در بیع خیاری به چهار صورت متصور می باشد:

  1. شرط رد عین ثمن
  2. شرط رد بدل ثمن با فرض عدم عین ثمن
  3. شرط رد بدل ثمن با فرض وجود عین ثمن
  4. شرط رد ثمن به صورت مطلق و بدون تعیین این جهت.

در صحت صورت اول و دوم و چهارم اشکالی نیست. اما صحت صورت سوم مورد اختلاف می باشد. همچنین درمورد صورت چهارم نیز این پرسش مطرح می باشد که آیا در صورت وجود عین ثمن رد بدل آن کافی می باشد یانه؟(ر.ک.شیخ انصاری،مکاسب،5/132).

  1. لفظ در دلالت بر یکی از سه صورت فوق مبهم می باشد.

در صورت اول حکم روشن می باشد و در صورت دوم قدر متیقن رد ثمن یه مشتری می باشد.

 

3-6. تقسیم بیع خیاری از جهت انواع شرط رد ثمن

در مجموع نه صورت برای شرط رد ثمن تصویر شده می باشد.

یک. شرط رد ثمن به صورت تعلیق باشد و خیار معلق به رد ثمن گردد.

دو. شرط به صورت توقیت بوده و رد ثمن ظرف تحقق خیار باشد.

سه. خیار مقید به رد ثمن شرط بیع باشد؛ بدون اینکه تعلیق یا توقیت تحقق یابد. به عبارت دیگر تضییق در نفس جعل خیار باشد. در این صورت بایع در تمام وقت تعیین شده دارای خیار مقید و مضیق می باشد.

چهار. رد ثمن قید فسخ باشد به این شکل که بایع در تمام اجزای زمان تعیین شده خیار و تسلط بر فسخ داشته داشته باشد با این شرط که فسخ هم زمان با رد ثمن یا متأخر از آن باشد.

پنج. رد ثمن فسخ فعلی باشد.

شش. رد ثمن قید انفساخ عقد باشد.

هفت. رد ثمن شرط وجوب اقاله بر مشتری باشد.


مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن