بررسی فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن – پایانامه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

تکه ای از متن پایان نامه :

8

  1. حقیقت بیع خیاری قصد نشود بلکه خریدار قصد کند که پول را قرض داده و منفعت مبیع را بهره قرض قرار دهد؛اما این کار را در ظاهر در قالب بیع خیاری انجام دهد بدون آنکه نقل و انتقال مبیع را قصد نماید.

شکی نیست که در چنین صورتی این معامله فاسد می باشد زیرا آن چیز که قصد شده می باشد(قرض ربوی)انشاء نشده می باشد و آن چیز که انشاء شده(بیع خیاری)قصد نشده می باشد بعضی از فقیهان اهل تسنن نیز که این نوع بیع را حیله ربا شمرده و حکم به حرمت و فساد آن می کنند کلماتشان ناظر به این شکل می باشد.

  1. طرفین معامله نسبت به حقیقت بیع خیاری قصد جدی داشته باشند و با این قصد نیز بیع خیاری را انشاء کنند؛در این صورت چنین معامله ای جزو حیل شرعیه مجاز می باشد زیرا شروط حیله های مجاز شرعی را داراست. توضیح مطلب اینکه: فرض بر این می باشد که چنین فردی قصد جدی نسبت به بیع خیاری دارد و نقل و انتقال مبیع را قصد کرده می باشد و به آثار شرعی آن ملتزم می باشد. پس به قصد ربا گرفتن صورت سازی نکرده و شرط اول حیله های مجاز را دارد. از سویی عقدی که برای فرار از ربا بهره گیری کرده عبارت می باشد از بیع به شرط خیار که مشمول احل الله البیع بوده و فی نفسه عقد جایزی می باشد. در نتیجه شرط دوم حیل مجاز شرعی را نیز داراست. همچنین تجویز این عقد موجب لغویت حکم تحریم ربا نمی گردد؛زیرا:
  2. بیع خیاری تنها در مواردی عملی می باشد که فردی نیازمند پول نقد می باشد کالایی داشته باشد به قیمت پولی که نیاز دارد و آن کالا نیز قابلیت اجاره دادن به مبلغ مورد نظرخریدار را داشته باشد. اما قرض ربوی در غیر این موارد نیز جاری می باشد.

3-5. اقسام بیع خیاری

بیع خیاری از سه جهت قابل تقسیم می باشد:

  1. از جهت انواع ثمن یا انواع ما یشرط رده.
  2. از جهت انواع رد ثمن
  3. از جهت انواع شرط رد ثمن

در ادامه به توضیح و مطالعه هر یک از سه تقسیم بندی فوق می پر دازیم.

الف)تقسیم بیع خیاری از جهت انواع ثمن

ثمنی که شرط رد آن می گردد یا عین خارجی می باشد و یا کلی فی الذمه، یا مثلی می باشد یا قیمی یا پول می باشد یا کالا. بیع خیاری در همه این صورتها صحیح می باشد زیرا ادله صحت عقد، بیع و شرط شامل آن می گردد.

ب)تقسیم بیع خیاری از جهت انواع رد ثمن

مشروط در بیع خیاری ممکن می باشد ممکن می باشد عین ثمن باشد یا بدل ثمن باشد. در هر دو صورت ممکن می باشد رد کل یا بعض ثمن شرط باشد، و در همه این صورتها ممکن می باشد مشروط رد ثمن به مشتری یا اما یا وکیل او باشد. هر یک از این

مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه فقهی -اقتصادی بیع خیاری و پیامدهای آن