مقاله علمی با منبع : بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار …

تفاضل بازده قیمتی سهام با میانگین بازده‌های شرکت

۹۶۲/۰

۰۳۱/۱

بازده غیر عادی شرکت

۹۸۱/۰

۰۱۷/۱

نسبت قیمت سهام به سود شرکت

۸۷۱/۰

۲۳۵/۱

 

نسبت قیمت به ارزش بازار سهام شرکت

۹۷۱/۰

۹۹۸/۰

ریسک سیستماتیک شرکت

۹۵۴/۰

۱۲۵/۱

پس از بررسی فروض کلاسیک در قسمت بعد نتایج حاصل از برازش مدل های‌ رگرسیونی تحقیق و به تبع آن فرضیه های تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.

۴-۵ آزمون فرضیات تحقیق

۴-۵-۱ آزمون فرضیه اول

” بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود دارد.”
همانطور که در فصل ۳ تشریح گردید، در این تحقیق برای آزمون فرضیه اول تحقیق از مدل رگرسیونی زیر استفاده شده است:
 
پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول۴ -۹ ارائه شده است. مقدار آماره F (276/11) نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول ۴-۹ مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از ۲/۴۵ درصد و ۷/۴۱ درصد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود ۷/۴۱ درصد از تغییرات اعلامیه‌های سود نقدی شرکت‌های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین می‌شوند.
در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر اعلامیه‌های سود نقدی شرکت‌های مورد بررسی است.
نحوه داوری: در صورتی که مقدار sig محاسبه شده توسط نرم افزار کمتر از سطح اطمینان در نظر گرفته شده (در این پژوهش معادل ۵%) باشد، معنی‌داری متغیر مورد نظر تایید شده و فرضیه مرتبط با آن تایید می‌گردد. همچنین با توجه به مقدار آماره t، نیز اگر این آماره از مقدار معادل آن در جدول t استیودنت با همان سطح اطمینان (۵%) بیشتر باشد، فرضیه مرتبط با آن تایید می‌گردد.
نتیجه آزمون:
مطابق با جدول ۴-۹، سطح معنی‌داری (sig) متغیر نقدشوندگی(۲۳۱/۰) بیشتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیر(۱۲۱/۱) کوچکتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و Hمبنی بر این بین نقد شوندگی سهام و اعلامیه‌های سود نقدی رابطه معناداری وجود ندارد.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.