بررسی عکس العمل بازار سهام نسبت به اعلامیه های سود نقدی در بورس اوراق بهادار …

به منظور آزمون معنی دار بودن هر یک از ضرایب برآوردی رگرسیون فرض می‌شود که ضریب رگرسیون برابر صفر است و به عبارتی متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیری ندارد. یعنی فرضیه صفر به صورت زیر بیان می‎‌گردد:
H0: β = ۰
در مقابل آن فرضیه رقیب بیان می‌دارد که متغیر مستقل در تغییرات متغیر وابسته مؤثّر واقع می‌شود یعنی:
H1: βi ≠ ۰
برای آزمون این فرضیات از آزمون t استیودنت، در سطح معناداری ۵% استفاده می‌شود. اگر در سطح اطمینان ۹۵% (خطای ۵%a=) قدر مطلق t بدست آمده از آزمون، بزرگتر از t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی باشد، فرض  رد شده و در غیر این صورت تأیید می‌شود. در این آزمون رد  به معنی معنا‌دار بودن ضریب مورد نظر و عدم رد  به مفهوم بی معنا بودن ضریب مورد نظر است.
در این پژوهش از مدل رگرسیون چندمتغیره برای برازش ضرایب مدل تحقیق و بررسی رابطه بین تغییرات قیمت بازار و حجم معاملات سهام، و انتشار اعلامیه سود سهام و متغیرهای کنترلی استفاده می‌شود.

۳-۸-۹ آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته

با توجّه به اهمیت نرمال بودن داده ها در تحلیل رگرسیون، پیش از محاسبه ضریب رگرسیون و برازش مدل رگرسیون، باید نرمال بودن متغیر های وابسته (به عنوان یک شرط استفاده از رگرسیون) مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که سطح معنی‌داری محاسبه شده برای توزیع متغیر وابسته بالاتر از ۵% باشد، می‌توان فرض نرمال بودن توزیع متغیر وابسته را پذیرفت.

۳-۹نرم افزار تحلیل آماری

در تحقیق حاضربه منظور برازش مدل و آزمون فرضیات تحقیق، ابتدا داده‌های مورد نظر گردآوری و محاسبات متغیر‌های لازم در صفحه گسترده نرم افزار اکسل (Excel) صورت پذیرفت. سپس به منظور انجام تجزیه و تحلیل‌های نهایی از نرم افزار SPSS استفاده گردید.

فصل چهارم

یافته های پژوهش

۴-۱مقّدمه

در فصل پیش به بیان فرضیه‌های تحقیق، مدلها و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز معرفی شد. در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روش های آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است ،که در این استنباطها وجود دارد.
در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با بهره گرفتن از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با بهره گرفتن از آماره‌های همچون ایم، پسران و شین و لین و لوین پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.

۴-۲توصیف نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشند که تا پایان سال ۱۳۸۹ بر پایه نرم‌افزار ره‌آورد نوین بورس برابر با ۴۵۹ شرکت بوده که با توجه به روش غربالگری( بر اساس معیارهای جدول ۴-۱) ۱۲۵ شرکت می باشد.

جدول( ۴-۱) تعداد شرکت ها پس از غربالگری

شـــــــــــــــــرح تعداد
تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تا پایان سال ۱۳۸۹ ۴۵۹
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش از بورس برون رفت داشته اند (۸۷)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش وارد بورس شده اند (۳۵)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی آنها به ۲۹/۱۲ختم نمی شوند (۶۵)
تعداد شرکتهایی که در قلمرو زمانی پژوهش سال مالی تغییر داده اند (۱۸)
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir