بررسی سوالات هندسه و مثلثات کنکور

 

 

 

هندسه و مثلثات کنکور شاخه ای از ریاضیات است که با سؤالاتی در مورد شکل ، اندازه ، موقعیت نسبی ارقام و خصوصیات فضا در ارتباط است. یک ریاضیدان که در زمینه هندسه فعالیت می کند ، هندسه دان نام دارد. مفاهیم اساسی هندسی وابسته به سه مفهوم اساسی هستند. آنها نقطه ، خط و صفحه هستند. در دو بعد ۳ هندسه وجود دارد: اقلیدسی ، کروی و هایپربولیک. اینها تنها هندسه های ممکن برای اشیاء دو بعدی هستند ، اگرچه اثبات این امر خارج از قلمرو این مقاله است . سوالات مثلثات کنکور هندسه . هندسه چهارمین دوره ریاضی در دبیرستان است و شما را از جمله موارد دیگر ، نقاط ، خطوط ، هواپیماها ، زاویه ها ، خطوط موازی ، مثلث ها ، شباهت ، مثلثات ، چهارگوش ها ، دگرگونی ها ، دایره ها و منطقه راهنمایی می کند. فقط یک خط مستقیم بین هر دو نقطه قابل ترسیم است. یک خط مستقیم می تواند به طور نامحدود ادامه یابد. با استفاده از هر نقطه مرکزی و شعاع یک دایره می توان توصیف کرد. همه زاویه های درست برابر است. با توجه به یک نقطه و یک خط مستقیم ، فقط یک خط موازی وجود دارد که نقطه را شامل می شود.

هندسه و مثلثات کنکور شاخه ای از ریاضیات است که اندازه ها ، شکل ها ، زاویه های موقعیت و ابعاد چیزها را مورد مطالعه قرار می دهد. شکل های مسطح مانند مربع ها ، دایره ها و مثلث ها بخشی از هندسه مسطح هستند و به شکل های ۲ بعدی گفته می شوند. این شکل ها فقط ۲ بعد ، طول و عرض دارند. نمونه هایی از اشکال دو بعدی در هندسه مسطح مثلث متساوی الاضلاع، مثلثی با همه ضلعها با طول مساوی، مثلث متساوی الساقین، مثلثی با دو ضلع طول مساوی، مثلث اسکالن، مثلثی که ضلع آن با طول برابر نباشد، مثلث قایم الزاویه، مربع. مستطیل، متوازی الاضلاع هستند. انواع هندسه و مثلثات کنکور عبارتند از هندسه مطلق، هندسه میلگرد، هندسه جبری، هندسه تحلیلی، هندسه بیرونی، هندسه پیچیده، هندسه ترکیبی.

در هندسه و مثلثات کنکور ، یک nonagon یک چند ضلعی نه طرفه است. همچنین چند ضلعی های محیطی و محاظی جزو مباحث تست خیز در ریاضی کنکور هستند و باعث سر در گمی داوطلبان می شوند. اگر a و b طول ساق ها یک مثلث قایم الزاویه و c طول هیپوتنوز باشد ، در این صورت مجموع مربعات طول ساق ها برابر با مربع طول هیپوتنوز است. برای پیدا کردن محیط یک مستطیل ، طول چهار ضلع مستطیل را اضافه کنید. اگر فقط عرض و ارتفاع دارید ، پس می توانید به راحتی هر چهار طرف را پیدا کنید (دو طرف هر یک برابر با ارتفاع و دو طرف دیگر برابر با عرض هستند). هر دو قد و عرض را دو برابر کنید و نتایج را اضافه کنید. هندسه به ما کمک می کند تا تصمیم بگیریم از چه مصالحی استفاده کنیم ، از چه طرحی استفاده کنیم و همچنین در روند ساخت خود نقش اساسی دارد. خانه ها و بناهای مختلف به شکل هندسی مختلف ساخته شده اند تا جلوه ای جدید پیدا کنند و همچنین تهویه مناسب داخل خانه فراهم شود.