پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

تکه ای از متن پایان نامه :

  • ثبات[1] ( استقامت) و اشتیاق در شبکه انرژی قرار دارند که به هدایت فرد در روبرو شدن با موانع کمک می کند.
  • خوش بینی شیوه ای از پیش بینی محیط اطراف می باشد که در سیستم دوم یعنی در کارخانه دانش قرار می گیرد.

 2-خود گردانی[2]: تعادل هیجانی را خود گردانی می نامند. گاهی از خود گردانی به معنای کنترل احساسات، عواطف و تکانش ها یاد می کنند. خودگردانی یک قابلیت زیر  بنایی می باشد که در کنترل رفتارهای هیجانی تأثیر مهمی دارد و شامل خود کنترلی، وظیفه شناسی، قابل اعتماد بودن، انطباق پذیری و نو آوری می باشد.

 3-انگیزش(خود انگیزی ): به معنای مولد، اثربخش و خلاق بودن در زمینه کاری می باشد. انگیزش توانایی انرژی دادن به دیگران و هدایت رفتار آنان بر خلاف داشتن روحیه یی ضعیف را دارد. در انگیزش از هیجان ها به عنوان ابزاری برای رسیدن به اهدافی بهره گیری می گردد. و شامل تعهد، رشدگرایی ،ابتکار و خوش بینی می باشد.

 4- همدلی[3](آگاهی اجتماعی): توانایی همدردی کردن با احساسات دیگران و شناخت دیدگاه آن ها را همدلی می گویند. همدلی توانایی شناخت و نفوذ بر حالت هیجانی دیگران یا آگاهی نسبت به احساسات، نیازها و علایق دیگران می باشد. همدلی به اظهار دیگر وارد شدن به حریم احساس دیگران می باشد. و شامل شناخت و درک دیگران، بالندگی دیگران، خدمت مداری و هدایت تنوع می باشد.

 5-مهارت های ارتباطی[4] یا اجتماعی: توانایی شناخت و همدلی با دیگران، برقرای ارتباط موثر، گوش دادن عمیق و پرسیدن سئوالات مهم، تشریک مساعی، مربیگری و مذاکره کردن از اجزای این مهارت به شمار می رود. به عبارت دیگر آگاهی و شناخت نسبت به هیجان ها و احساسات دیگران، مهارت گوش دادن به احساسات دیگران در زمانی که دیگران دچار هیجان و احساسات هستند و نیاز به گوش

[1] =constancy

[2] -self-control

[3] -empathy

[4] -rapporty skill

مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی گرایش تربیتی: مطالعه ارتباط سبک های حل مسئله و هوش هیجانی شاگردان با سبک های حل مسئله و هوش هیجانی اولیاءشان