بررسی اسناد و مدارک و سایر سازمان ها

4-5- 4- پرسش چهارم پژوهش
– با توجه به نتیجه بررسی اسناد و مدارک و مصاحبه با کارشناسان و متخصصین فرصتها و تهدیدهای پیش روی سازمان دانشآموزی کدامند؟
برخی فرصت ها و موانع: بی شک برای دستیابی به اهداف سازمان دانشآموزی با فرصت ها و از سوی دیگر با چالش ها و یا موانعی مواجه بودهایم که با توجه به متن مصاحبهها و پاسخهای داده شده به پرسشهای یک تا سه، به چند مورد اشاره می شود:
4-5-4-1-فرصت ها:
1– زمینه پذیرش جایگاه سازمان دانشآموزی به عنوان یک تشکل عمومی غیر دولتی
2- دغدغه تمام عوامل صفی و ستادی برای احیاء سازمان دانش آموزی با توجه به اساسنامه همراه با تغییرات کارشناسی شده در ساختار و برنامههای سازمان برای پاسخگویی به نیازهای روز اعضاء.
4-5-4-2- تهدیدها:
4-5-4-2-1- سست بنیان بودن کار جمعی
کار گروهی و جمعی متأسفانه نه تنها در سازمان دانش آموزی بلکه در کشور ما در بیشتر حوزه ها ضعیف و سست بنیان است و اگر شکل گرفته بعدها بدلایل واهی به نتیجه نرسیده است. بی شک اگر معلم یا استادی دو یا سه دانش آموزی را میان انجام یک کار مشترک تحقیقی یا منفرد مختار بگذارد، هر سه راه انفرادی را بر می گزینند، یا اینکه فشار انجام کار بر روی دوش یک نفر و به نام گروه گزارش داده میشود. ذکر این نکته اصلا به معنی عدم گام برداشتن بخاطر وجود چنین مانعی نیست بلکه فقط بخاطر اطلاع از وضعیت موجود برای برنامهریزی و عبرت از گذشته خودمان برای جلوگیری از هزینههای اضافی و تلف کردن وقت گرانبها میباشد. چون یکی از اهداف سازمان دانشآموزی انجام کار گروهی میباشد، که میبایست با برنامهریزی صحیح عملیاتی با توجه به امکانات زیرساختی و واقعیتهای موجود جامعه نسبت به تغییر فرهنگ تک محوری دانشآموز به سوی جمعنگری اقدام نمود.
4-5-4-2-2- عدم تعامل مثبت و سازنده سازمان دانشآموزی با نهادها و سازمان های مشابه و بالعکس
با توجه به نظرات مصاحبه کنندگان وتجارب گذشته یکی از ملزومات فعالیت سازماندانشآموزی تعامل مثبت و سازنده با نهادها و سازمان های مشابه می باشد که چنین نگاهی نیز در کشور ما کمرنگ می باشد و عمدتا بجای همکاری متأسفانه در موضع رقیب قرار می گیریم و تلاش داریم تا دیگری را از گردونه رقابت خارج سازیم.بدون تعارف میتوان دیدگاه سیاسی که در زمان اصلاحات وبعد از آن بین سازمان دانشآموزی و معاونت پرورشی و غیره به وجود آمد و زمانی باعث شد معاونت پرورشی به حاشیه رانده شود و درحال حاضر هم وضعیت سازمان دانشآموزی را میبینیم که علارغم غیر دولتی بودن اختیاری از خود ندارد را میتوان به عنوان نمونه عینی مطرح کرد. هر سازمانی به خصوص سازمانهایی که مسؤولیت تربیت (رسمی و غیررسمی) جوانان و نوجوانان را بر عهده دارند برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود باید رابطه ای سالم و پایدار با سایر سازمان ها داشته باشد. در طرح مطالعه و بررسی فعالیت های پرورشی، تربیت بدنی و فوق برنامه درسند ملی آموزش و پرورش ( 1385 )، ذیل موضوع تشکل های دانش آموزی، موازی کاری در فعالیت ها و عدم هماهنگی تشکل های دانش آموزی با هم را به عنوان نقطه ی ضعف و آسیب قلمداد نموده اند.
4-5-4-2-3- نگاه سیاسی کارشناسی نشده به سازمان دانشآموزی
تجربه تلخ حذف پیشآهنگی که از سال 1304 در ایران شروع به کار کرد وبارها به دلیل نگاههای جناحی و سیاسی متوقف شد، اما توانسته بود بعد از شش دهه فعالیت زیر ساختهای مناسبی برای خود ایجاد کند ودر اوایل انقلاب نیز پایبندی خود را به آرمانهای انقلاب در دیدار با رهبر کبیر انقلاب اعلام نمودند ولی متاسفانه در سال 1364 به جای حل مساله در مجلس شورای اسلامی صورت مساله را به طور کامل پاک کردند و سازمان پیشآهنگی ر ا حذف کردند و همین اقدام باعث شد 14 سال با آزمایش و خطا به دنبال جایگزین باشند تا اینکه سازمان دانشآموزی در سال 1378 با اهدافی در بیشتر بندها مشابه ویا نزدیک به سازمان پیشآهنگی تاسیس شد. با توجه به اینکه انتظار میرفت تجربه گذشته سایر تشکلها، دستاندرکاران را متوجه ساخته است که نگاه صوری و شعاری به این سازمان نداشته باشند اما عملکرد چند ساله درسازمان دانش آموزی ونظر مصاحبه کنندگان در پژوهش این وضعیت را که بسیاری از اهداف سازمان دانشاموزی در حد آرمانگرایانه و شعاری بوده است را تایید میکند. هم چنین شرکت کنندگان در پژوهش بر این عقیدهاند که سازمان از همان ابتدا خود را مقروض یک وزارت دولتی( آموزش و پرورش)کرده است درصورتیکه تجربه در جهان و کشور خودمان نشان داده است، تشکلهایی که پایگاه مردمی دارند(مردمنهاد) بسیار موفق عمل نمودهاند، تا حدود زیادی استقلال خود را حفظ کرده و گرفتار سیاستبازی جریانهای سیاسی نشدهاند.
همچنین شرکت کنندگان در این پژوهش یکی از آسیب های موجود در نظام آموزش و پرورش کشور از جمله سازمان دانشآموزی را تأثیرپذیری از مسائل سیاسی جامعه می دانند. آنها معتقدند که با حاکمیت هر کدام از جناح ها یا گرایش های سیاسی در بدنه ی دولت، جهت و گرایش برخی از فعالیت های تشکلها مربوط به تربیت دانش آموزان، از آن جناح یا گرایش سیاسی تاثیر می پذیرد، یا اینکه جناحهای سیاسی جدید با تغییر در ساختار نهادهای تربیتی بر آنها تاثیر میگذارند که در این مورد با کمال تأسف در 15 سال اخیر به دو نهاد معاونت پرورشی و سازمان دانشآموزی میتوان اشاره کرد که بسیاری از توان تربیتی این دو نهاد در جنجالهای سیاسی به هدر رفت. همچنین شرکت کنندگان در این پژوهش معتقدند، تاثیر دیدگاههای سیاسی بر سازمان دانشآموزی باعث شد که به جای توجه به برنامه ریزی های اساسی درنظام سازمان دانشآموزی برای نظام مند کردن فرایند تربیت اخلاقی ، اجتماعی، سیاسی وغیره دانش آموزان از طریق فعالیتهای فوق برنامه با توجه به اساسنامه سازمان و نیز به جای شناسایی امور آسیب زا در این عرصه، به حاشیه ها پرداخته و اصل موضوع که تربیت نسل نوجوان و جوان است به دست فراموشی سپرده شد.
برای تأیید و نیز تأکید بر نظر مصاحبه کنندگان در این پژوهش به موارد زیر که در برخی اسناد در باب تربیت سیاسی و آسیب های آن نکاتی ذکر گردیده است؛ استناد می شود.
زارعی(1383) معتقد است هر چه ادراک کارکنان تعلیم و تربیت در سازمان از رفتارسیاسی مسوولین افزایش یابدتعهد آنها نسبت به سازمان پایین میآید وی اظهار میدارند «تعلیم و تربیت یکی از حساسترین رکن هر نظام است و کسی نمیتواند منکر تأثیر این رکن برسلامت اجتماع شود بطوریکه اگر تخریب شود سلامت، نظم، اخلاق و غیره هم به طبع آن رو به نابودی خواهد رفت ولی با توجه ویژه به آن میتوان علاوه بر اینکه اعضاء آن را به آینده امیدوار کرد، روحیه خدمت، تعاون، همدلی و مشارکت را هم در آنها بالا برد»
زارعی معتقداست با توجه به اهمیت موضوع تعلیم و تربیت نباید سیاست و رفتار سیاسی کارکنان باعث مختل شدن روند تعلیم و تربیت گردد(68).
در طرح مطالعه و بررسی فعالیت های پرورشی، تربیت بدنی و فوق برنامه در سند ملی (1385: 17 )، تنظیم شده توسط معاونت پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش فارس، ذیل موضوع فعالیت های سیاسی و اجتماعی نکته های متعددی به عنوان آسیب ها و نقاط ضعف بیان شده است که برخی از آنها در پی می آید:
– نظام مند نبودن فعالیت های سیاسی.
– سیاسی کاری به جای رشد سیاسی.
– عدم برنامه ریزی مدون برای تربیت سیاسی.
– تداخل وظائف با بخش های دیگر (در این زمینه).
– فقدان منابع آموزش سیاسی.
در همین سند، برخورد سیاسی با تشکل های دانش آموزی به عنوان یکی از آسیب ها قلمداد شده است (همان: 18)
مرزوقی و رایان در مطالعه ی استانی طرح تدوین سند ملی آموزش و پرورش ( 1385 )، به مسئله ی تربیت سیاسی و نیز تأثیر سیاست بر آموزش و پرورش تحت عنو ان ها و محورهای