بررسی اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های- قسمت ۱۸

هر تحقیق و پژوهش با یک مسأله آغاز می شود. مسئله تحقیق باعث ایجاد شود سؤالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می شود بنابراین وظیفه اصلی و اساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نتیجه گیری با بهره گرفتن از داده های جمع آوری شده در خصوص تحقیق می باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده های گردآوری شده در خصوص رد یا تأیید فرضیات و پاسخگویی به سؤالات تحقیق اقدام نماید. اما همان گونه که آشکار و محرز می باشد داده ها، اطلاعات خام و غیرقابل اتکایی می باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قبل استفاده بایستی تحلیل گردند تا با تبدیل داده ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم گیری نمود. در این فصل با توجه به موضوع تحقیق، اهداف و مرور پیش نگاشته ها به بررسی مواردی نظیر روش تحقیق، جامعه آماری، روش نمونه گیری، برآورد، حجم نمونه، روش گردآوری اطلاعات، ابزار تحقیق، روایی و پایایی ابزار تحقیق، متغیرهای تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش های آمار مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است.
۳-۲- روش تحقیق
براساس هدف، تحقیقات علمی را می توان به سه گروه بنیادی، کاربردی و توسعه ای تقسیم کرد.تحقیقات بنیادی در جستجوی کشف حقایق و واقعیات و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده و به تعیین ویژگی ها و صفات یک واقعیت می پردازند. تحقیقات توسعه ای فرایندی است که طی آن نیازها و استعدادها شناسایی شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و طرح و برنامه مناسبی برای پاسخگویی به نیازها و بهره برداری مطلوب از استعدادها ارائه می شود. تحقیقات کاربردی، تحقیقاتی هستند که با بهره گرفتن از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که توسط تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازهای بشر مورد استفاده قرار می گیرند. و این تحقیقات نیز از نوع کاربردی است. در زمینه تحقیقات کاربردی روش های متعددی وجود دارد که اهم این روش ها عبارتند از تاریخی، توصیفی، همبستگی، علی ( پس رویدادی) و آزمایشگاهی (حافظ نیا، ۱۳۸۸). با توجه این که پژوهش حاضر به بررسی میزان اثربخشی درس عملیات کشاورزی در دانشگاه های شهرستان
خرم آباد می پردازد، لذا روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. از نظر هدف از نوع کابردی است و روش اجراءآن پیمایشی است که اطلاعات به وسیله روش میدانی جمع آوری می شود.
۳-۳- جامعه آماری تحقیق
جامعه آماری عبارت است از مجموع افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (سرمد و همکاران، ۱۳۹۱). جامعه آماری مورد مطالعه شامل دانشجویان گرایش های مختلف رشته کشاورزی در سطح دانشگاه های شهرستان خرم آباد که درس عملیات کشاورزی را گذرانده بودند، بود. دانشگاه های مورد نظر شامل دانشگاه دولتی، آزاد و پیام نور بود.
۳-۴- روش نمونه گیری
برای نمونه گیری از میان جامعه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی استفاده شد.
جدول ۳-۱- توزیع تعداد دانشجویان کشاورزی در دانشگاه های شهرستان خرم آباد

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت ۴۰y.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *