بخش آمار استنباطی و حافظه کوتاه مدت

3- خرده آزمون های آزمون هوش وکسلر:
این آزمون به صورت فردی توسط پژوهشگر در مدرسه در مکانی مناسب و آرام به طور انفرادی انجام شده است و به ترتیب زیر خرده آزمون ها اجرا شد.1- محاسبات عددی 2- حافظه ارقام
قبل از اجرای آزمون و در حین اجرای آن همواره حضور دراتاق راحت و آرام،رابطه دوستانه بین آزمونگر و کودک،چیدن وسایل مورد نیاز به صورت مرتب و وقت کافی برای اجرای کامل و راحت آزمون مورد توجه کامل قرار گرفت.
بعد از توضیح مناسب و لازم،سوالهای خرده آزمونها پرسیده و زمان اجرای آزمون ثبت شد،اگر آزمودنی خستگی خود را اعلام می کرد و تمایل به ادامه آزمون نداشت ادامه تست به جلسه بعدی موکول می شد.در حین انجام آزمون نمره ها به صورت صحیح و دقیق طبق دستورالعمل انجام آزمون ثبت شد، آزمونگر در مورد نمره موادی که ساده بوده و لذا انجام نشده ولی محاسبه شده است اطمینان کسب کرد،بعد از محاسبه نمرات خام آنها،به نمرات تراز شده تبدیل شدند،تبدیل نمرات خام به نمرات تراز شده بر اساس سن فرد بود.
1- محاسبات عددی:این خـرده آزمون شامل 14 مسأله ساده است که معمولاً بـدون استفاده از کاغذ و مداد می توان آنها را حـل کرد. این خرده آزمون بیشتر به عنوان آزمون استدلال تلقی می شود تا عملکرد محاسبات عددی. در اجرای این آزمون عواملی مانند حافظه،دقت،تمرکز حواس،استعداد ریاضی و استدلال موردسنجش قرار می گیرند.
2- حافظه ارقام : آزمایش کننده فهرستی از ارقام از سه تا نه تایی را با آرامش و با صدای بلند می خواند و آزمودنی پس از گوش دادن به هر فهرست باید به همان ترتیب آن ها را بازگو کند. این آزمون که یکی از متداول ترین شاخص هوش است،مستلزم آن است که آزمودنی بعضی از فهرست های ارقام خوانده شده را به همان ترتیب و بعضی دیگر را به صورت وارونه بازگو کند. در حالت اول،حافظه برای ارقام مستقیم و در حالت دوم،حافظه برای ارقام وارونه اندازه گیری می شود. این خرده آزمون،حافظه شنیداری کوتاه مدت را اندازه گیری می کند. اما باید دانست میزان دقت و تمرکز و یا حواس پرتی و اضطراب آزمودنی نمره او را تحت تأثیر قرار می دهد.
3-7 .روش تجزیه و تحلیل داده ها
برای تجزیه وتحلیل داده ها ازآمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. جهت توصیف دادهها به بررسی پارامترهایی مانند گرایش مرکزی(میانگین،میانه)،اندازه پراکندگی(دامنه تغییرات وانحراف معیار) پرداخته شد. اطلاعاتی مانند جنس،میزان تحصیلات پدرومادر،سطح اقتصادی خانواده،نمرات آزمون ریون و وکسلر(نمرات حافظه کوتاه مدت،دقت و تمرکز حواس)کودکان به صورت جدول فراوانی و نمودار در ابتدای تحلیل آورده شد. در بخش آمار استنباطی برای تحلیل و تفسیر داده ها با توجه به تعداد متغیرهای وابسته از آزمون MANOVAتحلیل واریانس چندمتغیری یک راهه استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های پژوهش
مقدمه
اطلاعات بدست آمده از اجرای ابزارهای پژوهش در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی و با استفاده از نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
4-1 .یافته های توصیفی
1. جنس
جدول 4-1. توزیع فراوانی آزمودنی ها به تفکیک جنسیت
جنس
موسیقی نیاموخته
موسیقی آموخته
کل
دختر
25
25