بانک در جذب منابع مالی و برنامهریزی استراتژیک

کارگزاری سهام
ارائه خدمات مشاورهای به مؤسسات بزرگ، شامل توصیههای ادغام و خرید شرکتها
مدیریت بیمه
بیمه
نگهداری اوراق و داراییهای موسسات غیرمالی در سبد بانک(زریباف، 1382).
2-2-4-3-6 تجهیز منابع مالی از طریق ابزارهای مالی خارج از ترازنامه و تبدیل ابزارهای مالی به اوراق بهادار
ابزارهای غیر ترازنامهای تهعدات یا قراردادهای اقتضایی هستند که برای بانک ایجاد درآمد میکنند، ولی در ترازنامه سنتی بهصورت دارایی یا بدهی دیده نمیشوند. دامنه آنها میتواند از اعتبار اسنادی(ضمانت نامههایی که برای اوراق تجاری داده میشود) تا اوراق بهادار مشتقی باشد.
اوراق بهادار مشتقی نوعی قرارداد است که به یک طرف قراداد اجازه میدهد در یک تاریخ مشخص در آینده نسبت به یک دارایی یا ارزش نقدی یک دارایی ادعا بنماید. اوراق بهادار مشتقی شناخته شده عبارتند از: پیمانهای اتی، پیشخرید و پیشفروش معاوضه. برای بانکها اوراق بهادار مشتقی در زمره تعهدات خارج از ترازنامه قرار میگیرند.
در بانکداری نوین داراییهایی که بهصورت سنتی در ترازنامه وجود دارند و قابل عرضه به بازار نیستند( مانند وامها) به اوراق بهادار قابل معامله تبدیل میشوند و نتایج در ترازنامه قرار میگیرد. این کار در مورد وامهای رهنی مسکن، وامهای رهنی بازرگانی و حسابهای دریافتنی انجام میگردد( هفرنان، 1382).
با بررسی مطالب فوق این نتیجه حاصل میشود که تجهیز منابع مالی در عصر حاضر دچار دگرگونی شده است. در بانکداری نوین فقط بخشی از منابع مالی از طریق واسطهگری جذب میشوند و بخش عظیمی از منابع از طریق فعالیتهای مالی غیر بانکی قابل دسترسی است و همین امر بانکها و مؤسسات مالی را برآن داشته که به توسعه فعالیتهای غیربانکی بپردازند.
2-2-5 عوامل کلیدی موفقیت(csf) بانک در جذب منابع مالی
در بانکداری نوین عوامل متعددی وجود دارند که بر روند منابع مالی بانکها و موسسات مالی تأثیر میگذارند. شناسایی و تعیین میزان تأثیر این عوامل خود مقولهای مهم است، چون گاهی شرایط و موقعیتهای مالی با یکدیگر یکسان نیستند. وممکن است مؤلفه های تأثیرگذاربرتجهیزمنابع پولی حتی برای هر یک از شعب یک گروه بانکی متفاوت باشد. در بانکداری نوین برای شناسایی عوامل مؤثر بر جذب منابع مالی از بازاریابی بانکی استفاده میشود. بانکداری امروز شیوههای نوآورانه، مشتری مداری مؤثر، ارائه تکنولوژیهای کارآمد، سرویسدهی و خدمات مورد نظر مشتری را طلب میکند که هر بانکی در این امور موفقتر عمل کند در بازار رقابتی نیز موفق به جذب منابع بیشتر و در نتیجه دوام، بقای دائمی و بهرهوری بالاتر خواهد شد.
رویکرد CSF به عنوان یک متدلوژی بالا به پایین برای برنامهریزی استراتژیک سازمان پذیرفته شده و مورد استفاده واقع میشود، چرا که چند فاکتور موفقیت را مشخص نموده و میتواند اطلاعات مورد نیاز مدیریت عالی سازمان را بهطور بارز نشان دهد(چن، 1999).
پس از شناسایی عوامل، پارامترهای مربوطه بایستی شناسایی گردد و سپس رابطه این پارامترها با جدب منابع مشخص گردد. پس از تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر میتوان راهکارها و پیشنهادات مؤثر را برای بهبود وضعیت تجهیز منابع برای یک بانک استخراج نمود. در این بخش عواملی که در تجهیز منابع مالی یک بانک مؤثر هستند مورد بررسی اجمالی قرار میگیرند. بدیهی است یک استراتژی شایسته میتواند منابع بانک را در جهت مورد نظر هدایت نموده و به این ترتیب سطح رقابت بانک را در بازاری که رقابت شدید بر آن حاکم است ارتقاء دهد.
2-2-5-1 نقش عوامل مدیریتی در جذب منابع
2-2-5-1-1 نقش عوامل مدیریت منابع انسانی در جذب منابع
براساستعریف؛مدیریتمنابعانسانیبرایحداکثرنمودنیکپارچگیسازمانی،تعهدکاری وکیفیتکاریطراحیشدهاست. این رویکردتفاوتهایزیادیبارویکردسنتی مدیریتکارکناندارد. دررویکردسنتیبهکارکنانتنهابهعنوانیکعاملازعواملتولیدمینگردوتأکیداصلیسیاستهایروابطکاردررویکردسنتیبرلزومثبات،ساختارمندکردنتضادها،تعریفاهمیتکار،اعمالکنترلمیباشد.براساساینتعریف،نهادینهکردنرفتارهایمطلوبازطریقایناعمالکنترلحاصلمیشود. دررویکردسنتیهدفاصلیمدیریت کارکنانحداقلکردناعمالفشاربرکارکنانازطرفمدیرانصفوستادمیباشد (استارکی و مک کینالی ، 1993). این رویکردغیراستراتژیک،منفعلوکوتاهمدتبودهودرمقابل کارکنانسطوحپایینوواحدهایتخصصیبامحدودیتروبرومیباشد ( مایلر ،2000). در مقابلرویکردمدیریتمنابعانسانیاولاً؛کارکنانرامهمترینمنبعسازمانمینامدکهبا منابعدیگرسازمانمتفاوتهستنداینتفاوتازسطوحگوناگونتواناییهاوتفاوتهایفردی موجوددربینکارکنانوتفاوتدرانگیزههاوتعهداتآنهاناشیمیشود،بهعلاوهمنابع انسانیتنهامنبعیاستکهظرفیتایجادگروهبرایدفاعازعلائقواهدافخودرادارد. ثانیأ رویکردمدیریتمنابعانسانییکرویکرداستراتژیک استایناستراتژیکبودنازآنجاناشیمیشودکهکارکنانمیبایستدرمسیریمدیریت شوندکهنقشکلیدیخودرادراجرایاستراتژیسازمانبشناسندویکهدفکلیدیومرتبط بااهدافکارکنانآنهاراجهتحمایتازاستراتژیسازمانبرانگیزد. ثالثأ از دیدگاهدیگرمدیریتمنابعانسانیتنهابرجنبههایاجرائیامورکارکنانچونآموزش،استخدام وپاداشدادندلالتنمیکندبلکهمدیریتمنابعانسانیدرراستایبرآوردهکردنرضایتبخش نیازهایکارکناندرمحیطکاروحلمشکلاتآنهاطراحیشدهاست. رابعأ اینرویکردکمتربرجنبههایرسمیروابطبینکارکنانومدیرتأکیدمیورزدو بیشترسعیدارداینگونهروابطراباتوجهبهموقعیتهرفردوبهشکلغیررسمیتوسعهدهند(استارکی و مک کینالی، 1993).
سازمانهابرایاستفادهازنتیجهمزایایبالقوهایکهدرمنابعسازمانذخیرهشدهاندنیازمنداستقرارسیستمهستند.مطالعاتانجامشدهتوسطمحققانتأییدمیکندکهاقداماتمدیریتمنابعانسانیازقبلگزینش،ارزیابیوپاداش،بهتنهاییباعملکردمالیمثبتشرکتهاارتباطیندارنددرحالیکهوقتیآنهادرقالبیکسیستمعملکنندتأثیرمثبتفراوانیبرعملکردشرکتخواهندداشت.اینمطالعاتبرلزومتوجهبهسیستمبهجایاقداماتمجزاجهتانجام وظایفمربوطبهمنابعانسانیتأکیددارند(مک ماهان و دیگران ، 1996).
باپذیرشمنابعانسانیبهعنوانعاملاصلیایجادمزیترقابتیپایدارآموزشوتوسعهکارکنان اهمیتبیشتریخواهدیافت. فعالیتهای منابع انسانی منجر به رضایت شغلی کارکنان میشود و کارکنان راضی نیز با تلاش بیشتر خشنودی مشتریان را باعث میشوند(گرگ ال ، 1388).
2-2-5-1-2 تبلیغات
درعصرفرارقابتیحاضر،همهارتباطگرانشرکتهادرپیآنهستندکهاطلاعاتیرادرذهنمشترییامخاطبقراردهندکهدرتصمیمبهخرید آنهاتاثیرگذارد(نوروزیوقلندری،1388). دراینراستا،بازاریابیدرفعالیتهایتجاری،رویکردیاستکهبربهبودعملکردفعالیتهای تجاریازطریقجلبرضایتمشتریانمتمرکزاست(انیووویت،1389). ویکفراینداجتماعیو مدیریتیاستکهمدیریتآنعبارتاستازفرایندبرنامهریزیواجرایپندار،قیمتگذاری،تبلیغاتپیشبردیوتوزیعایدهها،کالاهاوخدمات،بهقصدانجاممبادلاتیکهبهتامیناهدافانفرادیوسازمانی منجرگردد(کاتلر،1388). همچنین،بازاریابی خدمات؛یعنیشناسایینیازهایخدماتیمردمومشتریانومعرفیوشناساندنآنباابزارهاوشیوههای مطالعهشدهوموثر(معظمی،1373). بازاریابی خدماتبراساسمفاهیمپایهایبازاریابیشکلگرفتهومفاهیمآندرطیسالهاازمطابقتبافلسفهگرایش،بهمشترینشاتگرفتهاست(گیلمور ،2003). از سویدیگر،آنچهدربازاریابیوبازاریابیخدماتحائزاهمیتاست،ارتباطاتاست؛بهگونهایکهامروزهارتباطاتجزءلاینفککلیهاستراتژیهای بازاریابیبهشمارمیروند،زیرانقشمهمیدرایجادآگاهیدرمشتریاندرارتباطبامحصولاتوخدماتسازمانهاداشته،تاحدزیادیدرایجادجایگاهمناسب برایسازماندربازارنقشدارند(انیووویت،1389). دراینراستا،تبلیغاتکهیکیازاجزایمهموتاثیرگذارفرایندبازاریابیویکیازابزارارتباطاتاست،ازجایگاهویژهایدربازاریابیبرخورداراستوهرنوعمعرفیغیرشخصیوترویجایدهها – کالاویاخدماتدرمقابلپولکهیکفردیامؤسسهمشخصی آنراانجاممیدهدراشاملمیشود(کاتلر،آرمسترانگ، 1380). بهعبارتدیگر،تبلیغاتنوعیروشارتباطجمعیاستکهازطریقآناطلاعاتیدربارهکالایاخدماتبهصورتغیرحضوریبهمشتریانارائهمیشودوعمومادرآنازرسانههایی،مانند:تلویزیون،رادیو،اینترنتومطبوعاتنوشتاری استفادهمیگردد (انیووویت، 1389). برنامهریزی تبلیغاتیبرایکالاهایتولیدیکارچنداندشوارینیست،امابرایمحصولاتخدماتیوضعبهشکلدیگریاستتنهابامحسوسسازی،تعیینهوشمندانهاهدافتبلیغاتیونهایتاًاتخاداستراتژیهایتبلیغاتیمناسباستکهمیتوانبهاثربخشیفعالیتهای تبلیغاتیامیدداشت(بختاییوگلچینفر،1385). تبلیغاتخدماتبهعنوانابزاریبهمنظورکمکبهمصرفکنندهبرایعبورازفرایندچالشبرانگیز،تصمیمگیریاست. ویژگیهایناملموسبودن تفکیکناپذیری ،عدمتجانس وفناپذیری بررفتارمصرفکنندهدرمراحلتصمیمگیریتاثیر میگذارد(مورتیمر ،2002).
گسترشآغازینمفهومتبلیغاتبانکیازکندیخاصیبرخورداربودهاست،چراکهبانکدارانسنتیفکرمیکردندنیازهاوخدماتمالیموردتقاضایمشتریان،همانندخریددیگرکالاهایمصرفیوصنعتینیازبهتبلیغاتندارد،اماپسازدهه1960بودکهباتوجهبهشرایطحاکمبرجهانوایجادوضعیترقابتیبینبانکها،تدریجاًبانکداراناستفادهازتبلیغاتبانکیرابرایمعرفیخدماتمالیخودبهمشتریانشانوترغیبآنهابهاستفادهازخدماتبانکیکهعرضهآغاز میکردندنمودند )کاتلر،1377). تبلیغاتبانکهاعبارتاستازتشریحجایگاهومعرفیتوانمندیهاییکبانکوایجادروشنگریهایلازمدرموردشرایطوموقعیتمنحصربهفردآنبانک درزمینهارائهخدماتبهمشتریان(کنگرلو،1387). دربانکداریهرروزشاهدخدماتمتفاوتیهستیمکهبهسرعتازجانبرقباتقلیدمیشوندواینامر،لزومتوجهبهبازاریابیرامحسوسترمیسازد (صفدری،1388).