بانکداری الکترونیک

فرایند انجام تحقیق به صورت شکل زیر می باشد :

همانطور که در بالا گفته شد تحقیق حاضر، از این نظر که در پی آزمون نظر و تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق و افزایش مجموعه دانش موجود در خصوص ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بوه است ، از نوع تحقیق بنیادی می باشد. علاوه براین با توجه به اینکه بعد از طراحی مدل ارزیابی و تست آن با استفاده از نظر خواهی از مدیران و کارشناسان ، مدل را در اداره کل بانکداری الکترونیک بانک ملت به مورد اجرا گذاشته و تحقیق جنبه کاربردی پیدا خواهد کرد.
3-2) سوالات تحقیق
با توجه به ماهیت تحقیق ،فرضیه ایی وجود ندارد بنابراین از سوالات تحقیق بجای فرضیه استفاده خواهد شد .ین تحقیق ، ارزیابی ورتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت(CSF)بانکداری الکترونیک بارویکرد TOPSIS را بررسی نموده و باسوالات عمده تحقیق به شرح ذیل می باشد :
1- شاخص های مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)در بانکداری الکترونیک کدامند ؟
در کــارکرد بانکداری الکترونیک چه عناصری وجود دارد و تعامل بین این عناصر چگونه است ؟
مدل مفهومی مناسب برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)در بانکداری الکترونیک دارای چه مؤلفه ها و فرایندی است ؟
چگونه می توان از مدل پیشنهادی برای ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF)در بانکداری الکترونیک استفاده نمود؟
3-3) ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری
یک تحقیق علمی با هدف شناخت یک پدیده در جامعه آماری انجام میشود. به این دلیل، موضوع تحقیق ممکن است متوجه صفات، ویژگی ها، کارکردها و متغیرهای آن یا اینکه متوجه روابط بین متغیرها، صفات، کنش و واکنش و عوامل تأثیرگذار در جامعه باشد. بنابراین جامعه آماری را می توان به صورت زیر تعریف نمود.
«جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص دارای یک یا چند صفت مشترک باشند » ، (سرمد و همکاران،1383 ). آذر و مؤمنی(1382) نیز آن را به صورت « صفت مشخه ، صفتی است که بین همه عناصر جامعه آماری مشترک و متمایزکننده جامعه آماری از سایر جوامع باشد » تعریف نموده اند.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر ارزیابی و رتبه بندی عوامل بحرانی موفقیت (CSF) بانکداری الکترونیک در بانک ملت با رویکردTOPSIS می پردازد، جامعه آماری تحقیق عبارت از مدیران و کارشناسان اداره کل بانکداری الکترونیک می باشند . این افراد در طی سال ها فعالیت در سطح بانکداری الکترونیک استفاده از سیستم ها و ابزارهای الکترونیکی، تجربه زیادی کسب نموده اند و از صلاحیت لازم بدین منظور برخوردار می باشند. بر این اساس، تعداد مدیران و کارشناسان اداره کل بانکداری الکترونیک ، نزدیک به 140 نفر برآورد شده است. انتخاب اعضای جامعه آماری تنها از سطح اداره کل بانکداری بانک ملت ، اولاً بدلیل در دسترس بودن این افراد بوده است. ثانیاً این افراد، عموماً پس از کسب تجربه چندین ساله در سطح بانکداری الکترونیک، گلچین شده اند و خبره ترین افراد در حوزه کاری خود می باشند که بیشترین صلاحیت را برای مشارکت در تحقیق و تکمیل پرسشنامه های موردنظر دارا می باشند.
3-4) حجم نمونه و روش تعیین آن
با توجه به اینکه جامعه آماری، تعداد متناهی ولی بسیاری را شامل می گردید و با توجه به روش نمونه برداری تصادفی ساده ، می بایست حجم نمونه مورد نیاز مدیران که می بایست پرسشنامه بر ای آنها ارسال گردد ، مشخص می گشت. در نتیجه با استفاده از روش محاسبه حجم نمونه کوکران و با استفاده از ضریب تصحیح جامعه محدود این کار انجام گردید. با احتساب خطای نوع اول ( ) برابر 05/0 که بعنوان مقدار متعارف در تحقیقات مشابه در نظر گرفته شده است و همچنین حداکثر خطای بازه ( ) به مقدار 05/0که با توجه به مفهومی بودن نوع تحقیق و استفاده از طیف لیکرت می تواند قابل قبول باشد (بارتلت ، 2001) . این مقدار برای طیف لیکرت 9 درجه ای که اساس پرسشنامه تحقیق را تشکیل می دهد برابر 45/0 (9*05/0) محاسبه می گردد. (بارتلت، ٢٠٠١)
تعداد افراد شناسایی شده (جامعه آماری) در این تحقیق برابر با 140 نفر بوده که با استفاده از فرمول لذا برای تعیین نمونه آماری از روش زیر استفاده خواهیم کرد :
رابطه 4-1
در این فرمول:
N: حجم جامعه
n : حجم نمونه
Z: مقدار بحرانی با توجه میزان اطمینان Z=1.96
P: نسبت در مطالعات پشین P=0.5