بازده غیر عادی سهام و خطای پیش بینی سود

آمار توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که برای جمع آوری ، خلاصه کردن، طبقه بندی و توصیف حقایق عددی به کار می رود. در واقع این آمار، دادهها و اطلاعات پژوهش را توصیف می کند و طرح یا الگوی کلی از دادهها برای استفاده سریع و بهتر از آنها به دست می دهد. در یک جمع بندی با استفاده مناسب از آمار توصیفی می توان ویژگیهای یک دسته از اطلاعات را بیان کرد. پارامترهای مرکزی و پراکندگی به همین منظور به کار می روند. کارکردهای این معیارها این است که می توان خصوصیات اصلی مجموعه ای از دادهها را به صورت یک عدد بیان کنند و بدین ترتیب افزون بر آن که به فهم بهتر نتایج یک آزمون کمک میکنند، مقایسه نتایج آن آزمون رابا آزمونها و مشاهدات دیگر نیز تسهیل می نماید.
در جدول (4-1)، برخی از مفاهیم آمار توصیفی متغیرها، شامل میانگین، میانه،حداقل مشاهدات، حداکثر مشاهدات و انحراف معیار ارائه شده است. اصلی ترین شاخص مرکزی میانگین است که نشان دهنده نقطه تعادل و مرکز ثقل توزیع است و شاخص خوبی برای نشان دادن مرکزیت دادهها است. برای مثال مقدار میانگین برای متغیر خطای پیش بینی سود ( ) برابر با 25724/0 می باشد که نشان می دهد بیشتر دادهها حول این نقطه تمرکز یافته اند. میانه یکی دیگر از شاخصهای مرکزی است که وضعیت جامعه را نشان می دهد. همانطور که در جدول (4-1)، مشاهده می شود میانه متغیر برابر با 1151/0 می باشد که نشان دهنده این است که نیمی از دادهها کمتر از این مقدار و نیمی دیگر بیشتر از این مقدار هستند. انحراف معیار یکی از مهمترین پارامترهای پراکندگی است و معیاری است برای میزان پراکندگی مشاهدات از میانگین است. مقدار این پارامتر برای متغیر برابر با 4443/0 است.
جدول 4-1-آماره های توصیفی متغیرهای پژوهش
انحراف معیار مینیمم ماکزیمم میانه میانگین تعداد مشاهدات متغیرها
1387/0 5843/0- 1492/1 0186/0 0308/0 685
09417/0 0013/0 5104/0 0588/0 0893/0 685
0223/0 0677/0 1865/0 0295/0 0320/0 685
4443/0 0008/0 8949/0 1151/0 2572/0 685
5291/34 3586/86- 8589/19 1959/45- 1927/36- 685
: کل اقلام تعهدی جاری؛ : اقلام تعهدی جاری اختیاری؛ : اقلام تعهدی جاری غیر اختیاری؛ : خطای پیش بینی سود؛ : بازده غیر عادی سهام
4-3- جدول همبستگی اسپیرمن
شدت وابستگی دو متغیر به یکدیگر را همبستگی تعریف میکنیم. بطور کلی ضرایب همبستگی بین 1- تا 1 تغییر میکنند و رابطه بین دو متغیر میتواند مثبت یا منفی باشد. ضریب همبستگی یک رابطه متقارن میباشد، هر چه ضریب همبستگی به یک نزدیکتر باشد میزان وابستگی دو متغیر بیشتر است، این وابستگی به معنای رابطه علت و معلولی نیست و ضریب همبستگی حرفی از اینکه کدام علت و کدام معلول است به میان نمیآورد.با آنجام آزمون همبستگی به بررسی ارتباط ابتدایی بین متغیرها میپردازیم و با توجه به نتایج میتوان گفت بین متغیرها ارتباط وجود دارد و میتوان به بررسی دقیقتر این روابط پرداخت. نتایج بدست آمده از جدول ضریب همبستگی نشان می دهد که بین خطای پیش بینی سود و اقلام تعهدی جاری اختیاری رابطه مستقیمی وجود دارد به عبارت دیگر بین خطای پیش بینی سود و مدیریت سود رابطه مستقیمی وجود دارد. همچنین بین بازده غیرعادی سهام و خطای پیش بینی سود رابطه مستقیمی وجود دارد.
جدول 4-2-ضرایب همبستگی متغیرهای پژوهش
MCAR FE NDCA DCA CA متغیرها
000/1
000/1 1523/0
000/1 0650/0 1755/0
000/1 0357/0 0955/0 0086/0-
000/1 0035/0 1008/0 0125/0 0469/0
: کل اقلام تعهدی جاری؛ : اقلام تعهدی جاری اختیاری؛ : اقلام تعهدی جاری غیر اختیاری؛ : خطای پیش بینی سود؛ : بازده غیر عادی سهام
4-4- بررسی مانایی متغیرهای پژوهش
لازم است که قبل از تخمین مدل، مانایی متغیرهای آن مورد بررسی قرار بگیرد. یک متغیر، وقتی ماناست که میانگین، واریانس و ضرایب خودهمبستگی آن در طول زمان ثابت باقی بماند. به طور کلی اگر مبدا زمانی یک متغیر، تغییر کند و میانگین و واریانس و کواریانس تغییری نکند، در آن صورت متغیر ماناست و در غیر این صورت متغیر، نامانا خواهد بود.
فرضیههای مربوط به مانایی متغیرها به صورت زیر می باشد:
: متغیر ناماناست
متغیر ماناست :