بازاریابی و مدیریت بازار

دلاور،علی.(1384).مبانی نظری و علمی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی .تهران:انتشارات رشد.
دهدشتی شاهرخی،زهره; پورحسینی،امیرحسین(1392)، ارائه الگوی تاثیر فروش و بازاریابی بر عملکرد فروش،موسسه مطاعات و پژوهش های بازرگانی،دوره 5،شماره1،صص61-84.
دعایی،حبیب اله،حسینی،زهرا(1387)،نقش راهکار آمیخته بازاریابی در عملکرد صادرای بنگاه ها(با تاکید بر امیخته محصول)،بررسی های بازرگانی،شماره 32.
رابینز،استیفن پی و ای جاج ، تیموتی (1389).مبانی رفتار سازمانی،(سید محمد اعرابی،سید محمد تقی زاده مطلق،مترجمان)تهران:دفتر پژوهش های فرهنگ.
رضایی،محمد(1389). بررسی و انتخاب آمیخته ترفیع موثر برای شرکت های ارایه کننده نرم افزارهای کسب وکار،ماهنامه علمی تخصصی انجمن روابط عمومی ایران،شماره75.
رضوانی،حمید رضا،(1391)،برنامه ریزی استراتژیک کاربردی،موسسه کتاب مهربان نشر،چاپ دوم.
رضوانی،مهران،خداداد حسینی،حمید(1388)”الگوسازی امیخته ترفیع با رویکرد منطق فازی(مطالعه موردی صنعت باتری خودرو)” نشریه مدیریت بازرگانی،دوره 2،شماره 5.
روستا،احمد و ونوس،داور و ابراهیمی،عبدالحمید،(1388)، “مدیریت بازاریابی”،چاپ سیزدهم،تهران:سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
روشندل اربطانی ،طاهر؛مقیمی،محمد و خواجه نیان،دانیس(1391).چارچوبی برای تجاری سازی نوآوری های دیجیتال در شرکت کارآفرین(مطالعه چند موردی).فصلنامه مدیریت بازرگانی ، شماره 11،88-70.
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس.، حجازی، الهه ( 1388). روشهای تحقیق در علوم رفتاری، تهران: انتشارات آگاه، چاپ سیزدهم.
سید جوادین، سید رضا.(1386). عوامل تعیین کنندهی ارزش ویژهی برند کفش ورزشی در میان گروه سنی جوانان. پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی مدیریت.
شاه میری،فرهاد و قاسمی نژاد ،یاسر(1391)،ارائه چارچوبی مفهومی برای انتخاب ایده های محصول جدید و نوآورانه،فصلنامه تخصصی پارک ها و مراکز رشد، سال نهم،شماره 34
شاهین،آرش و تیموری،هادی(1387)،”وفاداری مشتری مفاهیم و الگوها” ،جهاد دانشگاهی واحد اصفهان،چاپ اول.
شیرخدایی، میثم،احمدی،پرویز و خداداد حسینی، حمید، (1389). طراحی الگوی سرآمدی بازاریابی در صنایع تولیدی با رویکرد ترکیبی. پژوهش های مدیریت در ایران،دوره پانزدهم، شماره اول، 221-201.
صیادی،سعید; محمدی،محمد(1388)،رویکرد نظری استراتژی منابع انسانی،فصلنامه مدیریت،سال ششم،شماره 13.
طبرسا، غلامعلی؛ رضائیان، علی و نظرپوری، امیرهوشنگ (1390). طراحی وتبیین مدل مزیت رقابتی مبتنی برهوشمندی سازمانی درسازمانهای دانش بنیان . فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال دوم، شماره اول، 67-45.
ظهوری، قاسم (1387). کاربرد روش های تحقیق علوم اجتماعی و مدیریت ، تهران: انتشارات میر.
عزیزی شهریار و درویشی زهرا و نمامیان فرشید(1381). بررسی عوامل تعیین کننده ارزش برند با رویکرد مالی درشرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشم اندازمدیریت بازرگانی.شماره 6 پیاپی 39 .ص ص 9-32
عمید،حسن،(1379)،”فرهنگ عمید”،تهران:نشر امیر کبیر.
فخیمی آذر،سیروس(1388).بازاریابی و مدیریت بازار.انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی تبریز، چاپ اول،39-21
فرجادی، غلامعلی؛بامداد،ناصر و ریاحی،پریسا (1387). روشی پیشنهادی در مدیریت بازاریابی پارک های علم و فناوری.پژوهشنامه مدیریت.شماره اول،42-35.
فرهنگی،علی اکبر، ایرانی، علی رضا،ایرانی،سپیده.(1391). بررسی تطبیقی میزان اهمیت روابط عمومی برای شرکت های لوازم خانگی خارجی در ایران،مدیریت دولتی،دوره 4،شماره 10،صص119-136.
کاتلر،فیلیپ(1393)،مدیریت بازاریابی تجزیه و تحلیل،برنامه ریزی،اجرا و کنترل،ترجمه بهمن فروزنده،تهران،انتشارات آموخته،چاپ پانزدهم.
کاتلر ،فیلیپ،(1385)،مدیریت بازاریابی،ترجمه بهمن فروزنده،انتشارات نشر آموخته.