بازاریابی خدمات بانکی و قابلیت های بازاریابی

– در تحقیقات آتی جمعآوری اطلاعات مورد نظر به صورت سری زمانی باشد و نه از یک مقطع زمانی تا نتایج بهتری حاصل شود.
– بررسی تعمیم پذیری و کاربرد یافته های این تحقیق در حیطه وسیعتری از مکان، زمان و صنعت؛
5-7) محدودیتهای پژوهش
1- عدم همکاری مناسب برخی از مسئولان سازمانها و در اختیار نگذاشتن برخی از اطلاعات مورد نیاز.
2- عدم پاسخگویی برخی از مدیران و کارکنان به سوالات پرسشنامه به طور کامل و یا عدم برگشت تعدادی از آنها.
3- برخی از پرسششوندگان به ماهیت و تاثیر گذاری این گونه تحقیقات اعتقاد نداشتهاند.
منابع
منابع فارسی
آقازاده، هاشم؛ مهرنوش، مینا؛ استیری، مهرداد(1390)، شناسایی بسترهای به کارگیری بازاریابی الکترونیکی در بنگاه های ایران از دیدگاه خبرگان، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره 1، شماره 3، ص 2.
ابزری، مهدی. رنجبریان، بهرام. فتحی، سعید و قربانی، حسن (1388)، تاثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمان، صنعت و هتلداری، چشم انداز مدیریت، شماره 31، تابستان، صص 25- 42.
ادراکی، محمدرضا، (1386). بانک توسعه بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط ایران، فصلنامه رشد فناوری، شماره 12،صص 26-33.
ازکیا، مصطفی؛ دربان آستانه، علی رضا(1382).روش های کاربردی تخفیق، تهران:انتشارات کیهان.
ایران نژاد پاریزی، مهدی (1378). روش تحقیق در علوم اجتماعی،چاپ اول،نشر مدیران.
بیگی، تورج؛ فطرس، محمدحسن(1388). اندازه گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران: از دیدگاه داراییهای نامشهود. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد اسلامی، سال چهارم، شماره 10 ، ص 89-81.
بیگی، فریده (1382). شناسایی موانع سازمان موثر سازمان بربازارگرایی در شعب بانک رفاه، پایان نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی دکتر عبدالحمید شمس، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامهریزی کشور.
بیک زاد، جعفر؛ علائی، محمدباقر؛ اسکندری، کریم(1389). بررسی رابطه هوش سازمانی مدیران با عملکرد آنان در سازمانهای دولتی استان آذربایجان شرقی. پژوهش های مدیریت، سال سوم، شماره 8، ص 143-163.
خاکی،غلامرضا)1384.(روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی،انتشارات بازتاب.
خانمحمدی، حسین (1386). بررسی میزان بازارگرایی در شرکتهای مستقر در مراکز رشد تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی دکتر یدالهی، دانشگاه سمنان.
حجازی ،الهه؛سرمد،زهره؛بازرگان عباس(1379).روش تحقیق در علوم رفتاری ،انتشارات آگاه.
حقیقی، محمد؛ حسینی طولی، فرشید(1383). ارائه روشی برای اندازه گیری توانمندی شرکت های تجاری برای گذار از بازاریابی سنتی به بازاریابی الکترونیکی: مطالعه موردی یک شرکت انفورماتیکی. دانش مدیریت، شماره 67 ، ص 19-45.
دعایی و بختیاری(1386) . تاثیر فرهنگ بازار محوری بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد. فصلنامه پژوهشهای بازرگانی، شماره 42 ، صص 53-82.
دیواندری، علی. نیکوکار، غلامحسین. نهاوندیان، محمد و آقازاده، هاشم (1387)، بازارگرایی و عملکرد کسب و کار در ایران، نشریه مدیریت بازرگانی، دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان، صص 39- 54.
رضایی دولت آبادی،حسین.احمد علی خائف الهی(1385). مدلی برای تعیین تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب وکار با توجه به قابلیت های بازاریابی در صنایع شیمیایی، فصلنامه مدرس علوم انسانی،شماره10،صص160-131.
سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه (1382). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. چاپ پنجم، انتشارات آگاه، تهران.
سنجری، احمد رضا (1388). روشهای تحقیق در مدیریت، انتشارات عابد، چاپ اول، تهران.
شیخیان، علی کاظم. ابری ، مسلم و قدمی، علی (1388). بررسی تاثیرگذاری بازارگرایی و استراتژی بازاریابی بر عملکرد بانکها، اولین کنفرانس بینالمللی بازاریابی خدمات بانکی، تهران.