بازاریابی اجتماعی و کیفیت ادراک شده

باتوجه به نتایج جدول فوق مشاهده می شود که سطح معنی دار کمتر از0.05 بوده (بنابراین فرض صفر مبنی بر برابری میانه با عدد 3 رد می شود) و نیز تعداد داده های بیشتر از 3، بیشتر از تعداد داده های کمتر از 3 می باشد و لذا میانه متغیر به طور معنی داری بیشتر از 3 می باشد، بنابراین می توان گفت که بین عوامل بازاریابی اجتماعی و رضایت از نام تجاری رابطه وجود دارد و فرضیه فرعی چهارم مورد تایید قرار می گیرد.
4-3-6 ) فرضیه فرعی پنجم: بین عوامل بازاریابی اجتماعی وکیفیت ادراک شده از نام تجاری رابطه وجود دارد.
سوالات 1و2و3و4و8و13و19 مربوط به تاثیر عوامل بازاریابی اجتماعی برکیفیت ادراک شده نام تجاری می باشد. متغیر مرتبط با این فرضیه را به صورت میانگین امتیازات داده شده به این سوالات در نظر می گیریم، از آنجا که این متغیر میانگین چند متغیر با مقیاس ترتیبی (رتبه ای) است، مقیاس فاصله ای داشته و یک متغیر پیوسته است. در صورتی که میانگین متغیر تعریف شده به طور معنی داری بیشتر از 3 باشد ، فرضیه فرعی پنجم مورد تایید قرار می گیرد. برای مقایسه میانگین این متغیر با 3 می توان در صورت نرمال بودن از ازمون t استفاده کرد و در صورتی که داده ها نرمال نباشند از آزمون های ناپارامتری معادل آن یعنی ویلکاکسون بهره برد.
جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می کنیم، در صورتی که سطح معنی دار آزمون بیشتر از 0.05 باشد، فرض نرمال بودن داده ها پذیرفته می شود و می توان از آزمون t برای مقایسه میانگین متغیر با عدد 3 استفاده کرد.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در جدول زیر مشاهده می شود:
جدول 4-20 نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر کیفیت ادراک شده از نام تجاری
متغیر مورد بررسی
تعداد
آماره آزمون
سطح معنی دار
نتیجه آزمون
کیفیت ادراک شده از نام تجاری
254
790/1
003/0
نرمال نیست
همان گونه که در جدول بالا ملاحظه می شود سطح معنی دار آزمون کمتر از 0.05 می باشد، بنابراین فرضیه صفر مبنی بر نرمال بودن داده ها رد می شود، لذا برای بررسی میانگین متغیر نمی توان از آزمون پارامتری t استفاده کرد و بایستی از آزمون جایگزین آن یعنی آزمون ویلکاکسون بهره برد.
جدول 4-21 نتایج آزمون ویلکاکسون مقایسه میانه متغیر کیفیت ادراک شده از نام تجاری با عدد 3
تعداد
تعداد داده کمتر از 3
تعداد داده بیشتر از 3
تعداد داده برابر 3
آماره Z
سطح معنی دار
نتیجه آزمون