بازاریابی اجتماعی و نیروی انسانی

70
13
وجودکارکنان شایسته وباتجربه سبب شده تا خدمات مطلوبی را دریافت کنم.
6
30
60
92
66
19
چیدمان مناسب وجذاب بانک به من در انجام راحت تر کارهای بانکی ام کمک می کند.
12
30
50
92
70
با توجه به نتایج مندرج در جدول فوق مشاهده می شود که بیشتر پاسخگویان در مورد سوالات 1 و2 و3 و 4و 8 و 13 و 19 نظر موافق دارند. آنها با این امر که دلیل انتخاب این بانک ارائه خدمات متناسب با نیازهای آنهاست ونیز اینکه نیروی انسانی کارآمدوکافی سبب انجام کارهای بانکی شان در کوتاهترین زمان ممکن شده موافقند. آنها در مورد این مسئله که ایجادمکان های مناسب برای هر شعبه سبب راحتی دسترسی به شعبه های بانک شده و نیز تاثیر شرایط محیطی بر انجام همراه با آرامش خاطر کارهای بانکی نظری موافق دارند. آنها معتقدند که دریافت خدمات مطلوب به دلیل وجود کارکنان شایسته و با تجربه ای است که نیازهای مشتریان را درک می کنند وبه فرد فرد مشتری توجه دارند و چیدمان مناسب و جذاب سبب انجام راحت تر کارهای بانکی شده است.
4-3) بررسی فرضیات:
4-3-1 ) فرضیه اصلی : بین عوامل بازاریابی اجتماعی و ارزش نام تجاری رابطه وجود دارد.
سوالات مرتبط با این فرضیه کل سوالات 1 تا 21 می باشد. متغیر مرتبط با این فرضیه را به صورت میانگین امتیازات داده شده به این سوالات در نظر می گیریم، از آنجا که این متغیر میانگین چند متغیر با مقیاس ترتیبی (رتبه ای) است، مقیاس فاصله ای داشته و یک متغیر پیوسته است. اگر پاسخگویان در سوالات 1 تا 21 بیشتر گزینه های کاملا موافقم و موافقم را علامت زده باشند، می توان پذیرفت که فرضیه اصلی تایید می شود، به بیان دیگر در صورتی که میانگین متغیر تعریف شده به طور معنی داری بیشتر از 3 باشد ، فرضیه اصلی مورد تایید است. برای مقایسه میانگین این متغیر با 3 می توان در صورت نرمال بودن از ازمون t استفاده کرد و در صورتی که داده ها نرمال نباشند از آزمون های ناپارامتری معادل آن یعنی ویلکاکسون بهره برد.
جهت بررسی نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگروف-اسمیرنوف استفاده می کنیم، فرضیه صفر این آزمون نرمال بودن توزیع داده ها است. در صورتی که سطح معنی دار آزمون بیشتر از 0.05 باشد، فرض نرمال بودن داده ها پذیرفته می شود و می توان از آزمون t برای مقایسه میانگین متغیر با عدد 3 استفاده کرد.
نتایج آزمون کولموگروف-اسمیرنوف در جدول زیر مشاهده می شود:
جدول4-10 نتایج آزمون کولموگورف – اسمیرنوف برای متغیر ارزش نام تجاری
متغیر مورد بررسی
تعداد
آماره آزمون