بازارگرایی و عملکرد سازمانی و قابلیتهای بازاریابی

– توزیع هوشمندی

شکل2-4) رابطه بین بازارگرایی، قابلیتهای بازاریابی و عملکرد کسب و کار
در این مدل میتوان روابط مستقیم و غیر مستقیم بازارگرایی و عملکرد کسب و کار را مشاهده کرد. اگر چه رابطه بازارگرایی با عملکرد کسب و کار و قابلیتهای بازاریابی با عملکرد کسب و کار انجام شده است، اما مدل طراحی شده، به هر دو رابطه توجه دارد. نتایج تحقیق نشان میدهد که اثر بازارگرایی(فرهنگ بازارگرایی و هوشمندی بازار) بر عملکرد کسب و کار از طریق قابلیتهای بازاریابی بیشتر از اثر مستقیم آن است. از میان عوامل موثر بر عملکرد کسب و کار در شرکتهای مورد بررسی اثر رقابتگرایی و ارتباط با مشتری چندان قوی نمیباشد که حاکی از وجود مشکلاتی در زمینه رقابتگرایی و ارتباط با مشتری است.
عزیزی و همکاران (1390) در مطالعهای تحت عنوان ”مدل عملکرد صادراتی با رویکرد توانمندیهای بازاریابی در صنعت نرمافزار ایران ”نشان دادند، شدت رقابت بر عملکرد در بازار بینالمللی، مشتریگرایی و توانمندی اجرای بازاریابی اثر مثبت دارد. نتایج آزمون نشان داد که رقیبگرایی، توانمندی اجرای بازاریابی و مشتریگرایی به طور مثبت بر عملکرد در بازار بینالمللی موثر است. تفکیک آثار نشان داد، مهمترین عوامل تعیین کننده عملکرد در بازارهای بینالمللی به ترتیب عبارتند از: شدت رقابت، توانمندی اجرای بازاریابی، مشتریگرایی و رقیبگرایی.
نوری نیا (1385) در یک مطالعه- پایان نامه کارشناسی ارشد- تحت عنوان «تعیین و ارزیابی سطح موجود گرایش به بازار (بازارگرایی) در شرکتهای ملی نفت ایران (شمنا)» ، با توجه به مطالعات کوهلی و جاورسکی ( 1990) و نارور و اسلاتر (1990)، یک مقیاس چهار بعدی شامل تجزیه و تحلیل مشتریان پاسخگویی به مشتریان، تجزیه وتحلیل رقبا و تسهیم و تبادل اطلاعات بین واحدها را توسعه داده و به استفاده از آن بازارگرایی شرکت ملی نفت ایران (شمنا) را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده است. نتایج این مطالعه نسان میدهد که سطح کلی بازارگرایی در شمنا در سطح مطلوبی است. در مورد ابعاد، نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تجزیه و تحلیل مشتریان، پاسخگویی به مشتریان، تسهیم و تبادل اطلاعات بین واحدها در سطح مطلوبی است ولی تجزیه و تحلیل رقبا در سطح مطلوبی قرار ندارد.
ابزری و همکاران (1388) مطالعهای در خصوص ”تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری ”انجام دادند. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی است. نمونهی این تحقیق شامل 100 نفر از مدیران و سرپرستان هتلها در سطح شهر اصفهان است. در این راستا، بر اساس ادبیات تحقیق مدلی برای نشان دادن تأثیر بازاریابی داخلی بر عملکرد سازمانی طراحی و با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد آزمون قرارگرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بازاریابی داخلی تاثیر معنیداری بر بازارگرایی دارد. البته از بین ابعاد بازاریابی داخلی (محصولات شغلی، پرداختی، محیط کاری و ترفیع) تاثیر پرداختیها برفرهنگ بازارگرایی و محیط کاری بر هوشمندی بازار مورد تایید قرار نگرفت. در زمینه ارتباط بازارگرایی بر عملکرد سازمانی هر دو بعد بازارگرایی بر عملکرد سازمانی موثر است، یعنی هر چه میزان بازارگرایی بیشتر باشد عملکرد سازمانی افزایش مییابد. البته تاثیر هوشمندی بازار بر عملکرد سازمانی بیشتر از تاثیر فرهنگ بازارگرایی بر عملکرد سازمانی است. در مدل مورد بررسی مقدار شاخصهای برازش (98/0 GFI=و 97/0AGFI=) نشاندهندهی مناسب بودن مدل است.
مهرنوش و حیدری (1384) در یک مطالعه تحت عنوان « شناسایی بسترهای مورد نیاز تسهیل و توسعه بازاریابی در بنگاههای تجاری» ، با توسعه مدل شکل(2-5)، اثر بسترهای(عوامل محیطی کلان و خرد) تسهیل و توسعه بازاریابی- به عنوان متغیرهای مستقل- را بر مولفه موقعیت و نقش بازاریابی- به عنوان متغیر وابسته- در بنگاههای تجاری، صنعتی و خدماتی استان تهران با بیش از 50 نفر تیروی انسانی که دارای ثبت رسمی هستند و در حال حاضر به فعالیت مشغول میباشند، مورد بررسی قرار دادهاند. براساس یافتههای این تحقیق، موانع پیش روی تسهیل و توسعه بازارگرایی در بنگاههای تجاری، صنعتی و خدماتی استان تهران به شرح زیر میباشد (مهرنوش و حیدری 1384):
فقدان فرهنگ مشتریمداری در فضای عمومی کشور، نبود فضای رقابتی قابل توجه در محیط کسب و کار،
ضعف در حمایتهای قانونی از مشتری و مصرف کننده، پایین بودن سطح دانش بازاریابی در بنگاهها.
بسترهای (عوامل محیطی) تسهیل و توسعه بازاریابی
بسترهای (عوامل محیطی) تسهیل و توسعه بازاریابی
محیط عمومی یا کلان بازاریابی
– عوامل اقتصادی
– عوامل اجتماعی/ فرهنگی/ دموگرافیک
– عوامل سیاسی/ قانونی
– عوامل اطلاعاتی/ ارتباطی/ تکنولوژیک
محیط عمومی یا کلان بازاریابی
– عوامل اقتصادی
– عوامل اجتماعی/ فرهنگی/ دموگرافیک
– عوامل سیاسی/ قانونی
– عوامل اطلاعاتی/ ارتباطی/ تکنولوژیک
موقعیت و نقش بازاریابی
– گرایش به بازار ( بازارگرایی)
– منابع مرتبط با بازار
– فعالیت و اقدامات مرتبط با بازار