ایالات متحده و پوشش گیاهی

(http://www.petronet.ir/web/usa/home/-/asset_publisher/vTGvSbqhTTm5/content/id/2036710?titl)
موقعیت ارضی ایالات متحده آمریکا از دشت های پست و وسیع در جلگه های بزرگ مرکزی تا قلل ناهموار کوهستان راکی غربی متفاوتند. وجود قلل بلند و پوشیده از برف، یخچالهای وسیع، و دره های رودخانه ای در منطقه آلاسکا و پوشش گیاهی جنگلی انبوه و قله های آتشفشانی که نمای بارز جزایر هاوایی می باشد.هفت منطقه عمده جغرافیایی در سرزمین آمریکا یافت می شود: منطقه کوههای آپالاچی، مناطق پست ساحلی، دشت های بزرگ، کوه های ازارک – او آچیتا، کوههای راکی، جلگه ها، آبگیرها و مراتع غربی، سرزمین های پست و مراتع حوزه اقیانوس آرام.( مارکوس، 1345:ص67)
3-7 اقتصاد ایالات متحده آمریکا
اﻳﺎلاﺕﻣﺘﺤﺪﻩﺁﻣﺮﻳﮑﺎدارای ﺑﺰﺭﮒﺗﺮﻳﻦﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺭﻣﻴﺎﻥﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼﺟﻬﺎﻥمی باشد. ﺗﻮﻟﻴﺪﻧﺎﺧﺎﻟﺺﺩﺍﺧﻠﯽﺍﻳﻦﮐﺸﻮﺭﻧﺰﺩﻳﮏﺑﻪ ۱۳٫۸۶ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥﺩلاﺭﺍﺳﺖ. ﺩﺭﻣﻘﺎﻳﺴﻪ می توان گفت، ۱۵ ﮐﺸﻮﺭﺻﺎﺣﺐﺍﺭﺯﻳﻮﺭﻭﺩﺭ ﺍﺗﺤﺎﺩﻳﻪﺍﺭﻭﭘﺎ (ﻣﻮﺳﻮﻡﺑﻪﻳﻮﺭﻭﺯﻭﻥ) ﻣﺠﻤﻮﻋﺎﺑﻪﺗﻮﻟﻴﺪﻧﺎﺧﺎﻟﺺﺩﺍﺧﻠﯽ ۱۴٫۴۵ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥﺩلاﺭﺩﺭﺳـﺎﻝ2007ﺩﺳﺖﻳﺎﻓﺘﻨﺪ.ﺑﻪﻟﺤﺎﻅﺳﺮﺍﻧﻪﺗﻮﻟﻴﺪﻧﺎﺧﺎﻟﺺﺩﺍﺧﻠﯽ،ﻣﻘﺎﻡﺩﻫﻢرا در بین کشورهای جهان ﺩﺍﺭﺩ. و ﺑﻪﻟﺤﺎﻅﺻﺎﺩﺭﺍﺕپس از آلمان و چین دارای ﻣﻘﺎﻡﺳﻮﻡمی باشد. (۱،۰۲۴ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺩلاﺭﺍﺯ ۱۲،۰۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺩلاﺭﺩﺭﺳﺎﻝ ۲۰۰۶) ﺑﻪﻟﺤﺎﻅﻭﺍﺭﺩﺍﺕو (۱،۸۶۹ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺩلاﺭﺍﺯ ۱۲،۰۰۰ ﻣﻴﻠﻴﺎﺭﺩﺩلاﺭ ) به لحاظ ﺑﺪﻫﯽﺧﺎﺭﺟﯽﻣﻘﺎﻡﺍﻭﻝﺭﺍﺩﺍﺭﺩ. همچنین (۱۰ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥﺩلاﺭﺍﺯ ۴۴ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮﻥﺩلاﺭ ) ﺑﻪﻟﺤﺎﻅﺗﻮﻟﻴﺪﻧﻔﺖ،ﻣﻘﺎﻡﺳﻮﻡﺭﺍﺑﻌﺪﺍﺯﻋﺮﺑﺴﺘﺎﻥﺳﻌﻮﺩﯼﻭﺭﻭﺳﻴﻪﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭداشته وﺑﻪﻟﺤﺎﻅﺗﻮﻟﻴﺪﮔﺎﺯ،ﻣﻘﺎﻡﺩﻭﻡﺭﺍﺑﻌﺪﺍﺯﺭﻭﺳﻴﻪﺩﺭﺍﺧﺘﻴﺎﺭﺩﺍﺭﺩ. محصولاتصادراتیاینکشورشاملذرت،میوه،دانه هایسبوس دار،موادشیمیاییصنعتی،کالاهایاساسی (ترانزیستور،هواپیما،اجزایموتوریوسایلنقلیه،کامپیوتروتجهیزاتارتباطی)،خودروودارواستمحصولاتوارداتیاینکشورنیز شاملمحصولاتکشاورزی،نفتخام،کامپیوتر،تجهیزاتارتباطی،ماشین آلاتاداری،خودرو،لباس،دارو،مبلمانواسباب بازیاست(ﻛﻮﺩﻩﺍﻱ–ﺭﻧﺠﺒﺮﺩﺍﺭ، 1387:ص17).
ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻳﺎلاﺕﻣﺘﺤﺪﻩﺑﻪﻋﻨﻮﺍﻥﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺟﻬﺎﻥﻫﻤﻮﺍﺭﻩﻣﻮﺭﺩﺍﻫﻤﻴﺖﻭﺯﻳﺮﻧﮕﺎﻩﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥبوده ﺍﺳﺖ. از ﺳﺎﻝ ٢٠٠٨ ﻣﻴلاﺩﯼﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍﻳﺎلاﺕﻣﺘﺤﺪﻩﺑﺎﮐﺎﻫﺶﺭﺷﺪﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼﺭﻭبرﻭﺷﺪ. وﺩﺭﺳﺎﻝهای بعد ﻧﻴﺰﺑﺤﺮﺍﻥﺑﺨﺶ هایﻣﺴﮑﻦوﺭﮐﻮﺩﺣﺎﮐﻢﺑﺮﻣﻌﺎﻣلاﺕ آن،ﺑﻪﭼﺎﻟﺶاقتصادیﺗﺒﺪﻳﻞﺷﺪﻩﺍﺳﺖ. ﺍﻳﻦﺭﮐﻮﺩﺑﺨﺶﺑﺎﻧﮏﺩﺍﺭﯼﺭﺍنیز ﺩﺭﮔﻴﺮﮐﺮﺩﻩﺍﺳﺖ. ﺑﺴﻴﺎﺭﯼﺍﺯﻭﺍﻡﮔﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥﺁﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲﺑﻪﺩﻟﻴﻞﺭﮐﻮﺩﺑﺨﺶﻣﺴﮑﻦﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺘﻪﺍﻧﺪﻭﺍﻡﻫﺎﯼﺧﻮﺩﺭﺍﺑﺎﺯﭘﺮﺩﺍﺧﺖﮐﻨﻨﺪ.
ﻫﻢﺍﮐﻨﻮﻥنیز می توان گفت ﺍﻗﺘﺼﺎﺩایالات متحده آﻣﺮﻳﮑﺎﺩﺭﺷﺮﺍﻳﻂﺑﺤﺮﺍﻧﯽﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩﻭﺑﺎﺗﻮﺟﻪﺑﻪﺍﻳﻨﮑﻪ دولتمردان آن ﻫﻤﻮﺍﺭﻩﺑﺎﮐﻤﮏﺟﻨﮓﺍﺯﺑﺤﺮﺍﻥﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼﺭﻫﺎﻳﻲﻳﺎﻓﺘﻪﻭﺯﻣﻴﻨﻪﺭﺍﺑﺮﺍﯼﮔﺮﺩﺵﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﭼﺮﺧﻬﺎﯼﺻﻨﻌﺘﯽﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼﺧﻮﺩﻓﺮﺍﻫﻢمی آورندﺑﺎﻳﺪﻣﻨﺘﻈﺮﺣﺎﺩﺛﻪﺍﯼﺩﻳﮕﺮﺩﺭﺟﻬﺎﻥﺑﻮﺩ. ﺑﺴﻴﺎﺭﯼﻭﺿﻌﻴﺖﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺍین کشور راﺩﺭﺳﺎﻝﺟﺎﺭﯼﺑﺎﻭﺿﻌﻴﺖﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼآنﺩﺭﺩﻫﻪﻫﻔﺘﺎﺩﻣﻘﺎﻳﺴﻪﻣﯽﮐﻨﻨﺪﻭﺑﺮﺍﻳﻦﺑﺎﻭﺭﻧﺪﺍﻣﺮﻳﮑﺎﺩﺭﺍﺳﺘﺎﻧﻪﺭﮐﻮﺩﯼﻣﺸﺎﺑﻪﺭﮐﻮﺩﺍﻗﺘﺼﺎﺩﺩﺭﺩﻫـﻪ ۱۹۷۰ ﻣﻴلاﺩﯼﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺭﺩﻭﺑﻪﻧﻈﺮﻣﯽﺭﺳﺪﺑﺎﺣﺮﺑﻪﺍﯼﻣﺸﺎﺑﻪﺣﺮﺑﻪﺟﻨﮓﺍﻣﺮﻳﮑﺎﺑﺎﻭﻳﺘﻨﺎﻡﺍﻳﻦﺑﺤﺮﺍﻥﻗﺎﺑﻞﺳﭙﺮﯼﺷﺪﻥﺍﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﻴﻠﮕﺮﺍﻥﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼﺑﺎﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺑﻪﺭﺷﺪﻗﻴﻤﺖﻧﻔﺖ،ﺳﻘﻮﻁﺑﺎﺯﺍﺭﺳﻬﺎﻡ،ﺍﻓﺰﺍﻳﺶﻗﻴﻤﺖﻃلا،ﺭﮐﻮﺩﺑﺎﺯﺍﺭﻣﺴﮑﻦ،ﻧﺮﺥﺗﻮﺭﻡﻭ ﺗﻨﺸﻬﺎﯼﻣﻮﺟﻮﺩﺩﺭﺧﺎﻭﺭﻣﻴﺎﻧﻪﺷﺮﺍﻳﻂﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼﮐﻨﻮﻧﯽﺭﺍﻣﺸﺎﺑﻪﺩﻫﻪﻫﻔﺘﺎﺩﻣﯽﺩﺍﻧﻨﺪﻭﺍﻳﻦﻣﺴﺎﻟﻪﺍﯼﻗﺎﺑﻞﺗﺎﻣﻞﻭﻣﻬﻢﺍﺳﺖﮐﻪﺑﺎﻳﺪﻣﻮﺭﺩﺗﻮﺟﻪﺳﺮﺩﻣﺪﺍﺭﺍﻥﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼﺟﻬﺎﻥﻗﺮﺍﺭﮔﻴﺮﺩ (همان،ص13).
3-8آب و هوای آمریکا
با توجه به وسعت زیاد و پراکندگی توپولوژی در آمریکا، آب و هوای آن در نقاط مختلف به طور باورنکردنی متغیر است. اگر بخواهیم یک آب و هوای کلی برای آمریکا در نظر بگیریم باید بگوییم آب و هوای آن معتدل است، البته در فلوریدا و هاوایی آب و هوایی گرمسیری (حاره ای)، در آلاسکا سردسیری، در دشتهای بزرگنیمه خشک و در قسمت جنوبی ناحیه جنوب غربیآب و هوایی خشک وجود دارد. محدوده درجه حرارت از 62- درجه سانتیگراد در آلاسکا تا 57 درجه سانتیگراد در بعضی نقاط کالیفرنیا در تابستان متغیر است.
بطور کلی ایالات شمالی آمریکا سردترین ایالات هستند که زمستانهای سخت همراه با یخبندان دارند به ویژه در نواحی دشتها، غرب میانهو شمال شرق .در مقابل، درجه حرارت ایالات جنوبی آمریکا – که به کمربند خورشیدیمعروفند – به ندرت به زیر صفر می رسد. به غیر از ایالات اورگان و واشنگتن و منطقه نیوانگلند، بقیه نقاط آمریکا معمولا تابستانهای داغی دارند. ایالات شمال غربی آمریکا در مجاورت اقیانوس آرامدارای آب و هوای معتدل هستند در حالیکه بخشهای جنوبی، ایالات شمال شرقی آمریکا در مجاورت اقیانوس آرامو غرب میانه آمریکاآب و هوای مرطوب دارند.
فصول بهار و پاییز در آمریکا معمولا معتدل، گرم و آفتابی هستند. (البته رطوبت در برخی نواحی به ویژه ایالات شمال غربی آمریکا در مجاورت اقیانوس آراموجود دارد. )
همچنین فصل توفانهای تورنادو بین آپریل و جون است و از بخش غرب میانه آمریکا وارد می شوند، گردبادها نیز معمولا در اوایل تابستان در طول ساحل جنوب شرقی و ساحل خلیج مکزیکو وجود دارند. (ویکی پدیا)
3-9 اهدافاستقرارنیروهاینظامیآمریکادرمنطقه
آمریکابااستقرارنیروهاینظامیخوددرنقاطمختلفجهانبهویژهخاورمیانهاهدافیمانندبحرانزایی،اعمالفشارسیاسیونظامیبهمخالفانمنطقهایوایجادجومسابقهتسلیحاتیبرایفروشتسلیحاتدرراستایمنافعاستراتژیکواقتصادیخودراتعقیبکردهاست.
آمریکااززمانبعدازجنگجهانیدوموبهخصوصدردودههاخیر،یعنیپسازسقوطشورویکهفضایمناسبتریبرایگسترشنفوذآمریکافراهمشد،هموارهدرپیاستقرارنیروهاینظامیوتاسیسپایگاههاینظامیدرنقاطمختلفجهانبرآمدهاستوازایننیروهابهصورتمستقیمعلیهبرخیکشورهاویابهعنوانابزاریبرایاعمالفشاربهمخالفانخوددرنقاطمختلفجهاناستفادهکردهاست.
آمریکاهموارهباایجاددشمنانفرضیبهدنبالاهدافیمانندبحرانزائیوایجادجوبدبینیوسوءظنودامنزدنبهمسابقهتسلیحاتیوفروشسلاحهایانبارشدهآنکشوراست. دراینرابطهدردورانجنگسردآمریکاازشورویوخطرنفوذکمونیسمبهعنوانبهانهایبرایاستقرارنیروهاینظامیخوداستفادهمیکردولیباسقوطشورویوحذفخطرکمونیسماینکشورهرگزقصدترکپایگاههاینظامیخوددرخارجازکشوررانداشتولذادرپیبهانهایجدیدبرایتداوموگسترشحضورنظامیخودمناطقمختلفجهانبرآمد.
دراینراستا،دولتمردانایالاتمتحدهبرایتوجیهمداخلاتنظامیخوددرکشورهایهایمختلفجهان،بزرگترینسیاستدروغینتاریخایالاتمتحدهراباپوشش “جنگجهانیعلیهتروریسم” شکلدادند. درحقیقتاینکشورباتوسلبهیکبهانهساختگییکجنگجهانیرابرعلیهکسانیکهمخالفهژمونیایالاتمتحدهآمریکادرجهانبودند،طرحجدیدیراآغازکردندوبهانهخودرابرایتداومحضورنظامیوگسترشتعدادپایگاههاونیروهایخودجنگعلیهتروریسماعلامکردند.
لذامیتوانگفتآمریکاباایجادبهانهلازمتوانستهاستحضورنظامیخوددرمناطقمختلفجهانبهویژهخاورمیانهراحفظوتقویتنمایدودراینراستابااستفادهازآنهاابزارلازمرابرایپیشبردسیاستهایمنطقهایومنافعخودکسبنماید. دراینرابطهپسازحادثهیازدهسپتامبر، واشنگتنپروژه “جنگجهانیعلیهتروریسم” خودرابرایاولینباردرافغانستانوسپسدرعراقانجامداد. کشورهایدیگر،کهمواضعیبرخلافواشنگتنداشتندازجملهایران،کرهشمالی،سوریهوونزوئلامکررابهمداخلهاحتمالینظامیآمریکاتهدیدمیشدند.
باتوجهبهایننوعنگاهآمریکاواهدافآنازاستقرارایننیروهامیتوانگفتدرسالهایآیندهنیزبهبهانههایمختلفشاهدافزایشتعدادپایگاههاونیروهایآمریکاییدرمنطقهخواهیمبودوهمچنینمانندگذشتهنیزازاینابزاربرایپیشبردسیاستهایخوداستفادهخواهدکرد.
3-9-1 نیروهاوپایگاههاینظامیایالات متحده آمریکا
ارتشایالاتمتحده 63 پایگاهنظامیدرکشورهایمختلفجهاندارامیباشدکهپساز 11 سپتامبرسال 2001 درهفتکشورجهاننیزپایگاههایجدیدیهمساختهشدهاست. درمجموع، 255،065 پرسنلنظامیایالاتمتحدهدرحالحاضردرکشورهایمختلفمستقرمیباشند. همچنیناینامکاناتنظامی،تعداد 845،441 ساختمانمختلفوتجهیزاتمرتبطراشاملمیگردد. بزرگیاینامکاناتگستردهنظامی (مساحت) حدود 30 میلیونهکتاراست.
اگرچهسردمدارانآمریکاییحضورنظامیخوددرخاورمیانهرادرقالبهمکاریهایامنیتیبامتحداناینکشوردرمنطقهتوجیهمیکننداماابعادوسیعاینحضور،ماجراجوییونظامیگریفرامنطقهایآمریکاراترسیممیکند. استقرارپایگاههاینظامیآمریکادراغلبکشورهایحوزهخلیجفارسوبرخیکشورهایآسیایمیانهوقفقازنشانمیدهدکهاینکشورباگسترشراهبردتهدیدامنیتواستراتژینظامیگریدرصددتبدیلشدنبهیکاهرممنطقهایبرایاعمالفشاربرکشورهایمنطقهاست.هماکنونآمریکاپایگاههاینظامیهواییودریاییمجهزیرادرکشورهاییچونقطر،بحرین،کویت،اماراتمتحدهعربی،عراق،عربستانسعودی،عمان،ترکیه،افغانستان،پاکستانوقرقیزستانمستقرکردهاست. دراینمیانپایگاههاینظامیبحرین،قطروترکیهبهدلیلگستردگیوتجهیزازاهمیتبهسزاییبرخوردارند.
تنهادرششکشورعربیدیگرمنطقه،یعنیقطر،عربستانسعودی،کویت،بحرین،اماراتوعمان 21 پایگاهنظامیدراختیارآمریکااستکههماکنونازبزرگترینمراکزتأمینوتجهیزارتشآمریکادرمنطقهمحسوبمیشوند. ازمیانششکشوریادشدهکویتششپایگاهدراختیارنیروهایآمریکاییگذاشتهاست،کهعلیرغممساحتاندکخودبیشترینامکاناترادر دسترسآمریکاییهادرمنطقهقراردادهاست. اینپایگاههادرجریانحملهنیروهایآمریکابهعراقازیکنقشمحوریدرحملهوپشتیانینیروهایارتشآمریکابرخورداربودند. بعدازکویت،قطربیشترینپایگاههارادراختیارنیروهایارتشآمریکاقراردادهاستکهتعدادآنهاتاقبلاز جنگعراقپنجپایگاهاعلامشدهبود.
اینپایگاههایپنجگانهنظامیدرسالهایاخیربارهاوبارهاازسویارتشآمریکابرایانجاممانورهاینظامیوهمچنینحملهبهعراقمورداستفادهقرارگرفتند. آخرینباریکهاینپایگاههابهطورگستردهبهفعالیتدرآمدندبهتابستانسال 2006 بازمیگرددکهدرماجرایجنگسیوسهروزهیحزباللهواسرائیلبارهاوبارهامقادیرکلانیازامکاناتوتجهیزاتنظامیرابهاسرائیلمنتقلکردندوعملابهمهمترینمرکزپشتیانیاسرائیلدرخلیجفارستبدیلشدند.