ایمیدازول، استخلاف، هیدروژن، موقعیت

ها
150.326
1.8794
C
21
87.812
3.6935
C
1
179.397
2.9976
C
22
107.252
1.7665
C
2
82.377
3.9172
C
23
152.585
1.9033
C
3
101.625
1.7244
C
24
177.712
2.8877
C
4
4.1886
0.1991
H
25
150.326
1.8794
C
5
4.1886
0.1997
H
26
179.688
3.0111
C
6
4.149
0.19822
H
27
82.3767
3.9171
C
7
4.149
0.19822
H
28
101.566
1.7969
C
8
4.138
0.19823
H
29
119.903
4.3964
C
9
39.383
0.5627
C
30
107.041
1.8102
C
10
2.3117
0.1874
H
31
149.98
1.8786
C
11
2.3117
0.1874
H
32
180.199
2.8992
C
12
27.1053
0.8274
C
33
152.161
1.8830
C
13
1.8943
0.18775
H
34
179.397
2.9976
C
14
1.8943
0.18775
H
35
81.9645
3.9075
C
15
16.4385
0.3950
C
36
101.624
1.7948
C
16
1.0791
0.1925
H
37
87.812
3.6935
C
17
1.331
0.1939
H
38
107.041
1.8102
C
18
1.0791
0.1925
H
39
152.585
1.9033
C
19

180.199
2.8992
C
20

3-4- : مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2

شکل 4.3 : : مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2

جدول 1.4.3 : مقادیر انرژی مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2
Dipole moment, Debye
GAP(HOMO,
LUMO)
EV
LUMO,
EV
HOMO,
eV
Enthalpy,
a.u
Energy,
a.u
1.8202
0.07505
-0.11132
-0.18637
-1485.301
-1485.302

جدول 2.4.3 : مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R2
Muliken atomic charge
اتم ها
شماره اتم ها
Muliken atomic charge
اتم ها
شماره اتم ها
-0.028154
0.002883
-0.198572
0.031733
-0.208453
0.018238
-0.025278
0.005600
-0.023657
0.003051
-0.198324
0.031799
0.177860
0.178081
0.179346
0.179246
0.179183
-0.299170
0.150379
0.152810
-0.267887
0.157747
0.177722
-0.342783
0.138010
0.151879
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
C
H
H
C
H
H
C
H
H
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
-0.003441
0.250543
-0.636157
-0.576936
0.515507
0.496826
-0.531557
-0.619992
0.032891
-0.023572
0.137562
0.157494
0.352359
0.352048
0.154526
-0.208055
0.037359
-0.025480
0.002518
-0.023921
0.002609
-0.198054
0.032137
0.001518
0.019990
-0.026984
0.004974
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
H
H
H
H
H
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
جدول 3.4.3 : مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR2
Anisotropic chemical shielding
Isotropic chemical shielding
اتم ها
شماره اتم ها
Anisotropic chemical shielding
Isotropic chemical shielding
اتم ها
شماره اتم ها
136.1493
195.0736
61.9668
95.3668
64.8639
98.3180
130.9338
191.8578
134.9383
195.4586
62.1192
94.2998
10.9957
10.7578
13.1166
13.1236
12.9153
30.5506
6.0566
5.5977
36.3155
6.2821
7.7949
25.6586
6.3245
4.7173

37.7236
10.4758
107.4883
88.2866
101.6760
82.1269
37.3628
9.8864
39.3713
10.5573
107.8964
88.5790
27.9446
27.9331
28.0062
28.0127
28.0107
151.0921
29.7627
29.6787
155.4321
30.3239
29.6302
157.5469
29.7677
29.4575

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
C
H
H
C
H
H
C
H
H
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
88.8198
109.4432
107.1977
350.7507
86.0822
86.4986
370.114
114.7333
100.7395
103.7654
3.0302
3.2233
7.72
9.0142
3.9392
65.1857
98.9251
130.762
190.4659
133.8728
196.0494
61.8626
94.5384
85.5183
99.2029
135.6680
192.0001
83.3751
53.6625
111.2838
8.6119
58.4546
59.2226
7.0334
109.6199
81.2228
66.0851
25.3616
25.6697
23.7068
23.8743
25.7996
101.2766
82.2529
37.1826
12.2623
39.3152
10.4502
107.5663
88.3565
68.8059
81.8357
39.6421
9.8658
C
C
N
N
C
C
N
N
C
C
H
H
H
H
H
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

جدول4.4.3 : مقادیر Cq و ? برای تک تک اتم های مولکول2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PR در موقعیت کربن R2
?
Cq
اتم ها
شماره اتم ها
?
Cq
اتم ها
شماره اتم ها
151.943
1.88144
C
28
106.291
1.44885
C
1
179.191
3.00478
C
29
136.004
1.09427
C
2
82.1786
3.90887
C
30
143.633
2.87488
N
3
101.380
1.79701
C
31
246.305
3.56591
N
4
89.9909
3.67501
C
32
131.2123
1.30062
C
5
107.54
1.80832
C
33
130.4443
1.24673
C
6
152.304
1.90686
C
34
247.883
3.71512
N
7
179.780
2.89690
C
35
145.297
2.83411
N
8
150.295
1.88011
C
36
108.444
1.56044
C
9
179.109
3.00781
C
37
123.581
1.12492
C
10
81.7705
3.9111
C
38

6.8209
0.20739
H
11
101.0879
1.79940
C
39
6.5128
0.20944
H
12
4.2379
0.19917
H
40
8.4757
0.25523
H
13
4.2494
0.19921
H
41
8.3082
0.25515
H
14
4.1763
0.198241
H
42
6.3829
0.20949
H
15
4.1698
0.198244
H
43
88.3903
3.68499
C
16
4.1718
0.19821
H
44
107.414
1.76532
C
17
38.5748
0.56655
C
45
152.4843
1.90785
C
18
2.4198
0.187192
H
46
177.4046
2.89075
C
19
2.5038
0.18722
H
47
150.351
1.88110
C
20
34.2348
0.87036
C
48
179.216
3.01372
C
21
1.8586
0.18779
H
49
82.1006
3.91176
C
22
2.5523
0.18759
H
50
101.310
1.79707
C
23
32.12
0.40402
C
51
120.861
4.41361
C
24
2.4148
0.18873
H
52
107.831
1.80202
C
25
2.725
0.18673
H
53
150.024
1.87922
C
26

179.801
2.88484
C
27

3-5 : مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R4

شکل 5.3 : مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R4
جدول 1.5.3 : مقادیر انرژی مولکول 2و2َ بی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربن R4
Dipole moment, Debye
GAP(HOMO ,LUMO) EV
LUMO,
EV
HOMO,
eV
Enthalpy,
a.u
Energy,
a.u
1.1326
0.0749
-0.11459
-0.18949
-1485.299
-1485.300

جدول 2.5.3 : مقادیر بار مولیکن برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PRدر موقعیت کربنR4
Muliken atomic charge
اتم ها
شماره اتم ها
Muliken atomic charge
اتم ها
شماره اتم ها
0.033382
-0.207435
0.018918
-0.024169
0.006027
-0.023072
0.003952
-0.198084
0.033102
0.178366
0.177928
0.180811
0.180818
0.180869
-0.297281
0.154766
0.152328
-0.266634
0.170593
0.157844
-0.359171
0.160487
0.150357
0.137012
0.132390
0.156205
C
C
C
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
C
H
H
C
H
H
C
H
H
H
H
H
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
0.032035
-0.023565
-0.620271
-0.532086
0.495303
0.352278
0.350153
-0.075610
-0.680408
-0.537895
0.507054
0.348170
-0.207245
0.038059
-0.024103
0.002580
-0.023624
0.003312
-0.197726
0.033420
-0.003393
0.016990
-0.027490
0.005295
-0.027466
0.003986
-0.198063
C
C
N
N
C
H
C
C
N
N
C
H
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

جدول 3.5.3 : مقادیر همسانگرد و ناهمسانگرد برای تک تک اتمهای مولکول2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR4
Anisotropic chemical shielding
Isotropic chemical shielding
اتم ها
شماره اتم ها
Anisotropic chemical shielding
Isotropic chemical shielding
اتم ها
شماره اتم ها
96.8398
64.2177
96.2581
131.3936
192.6275
134.606
194.8893
62.8612
95.8388
11.1050
10.8770
13.0186
13.0331
12.819
30.7452
6.0127
5.7872
37.1518
6.3040
7.8776
27.0181
6.3668
4.8739
2.4039
5.3007
3.2250
87.4538
102.2547
83.2952
36.9513
9.6591
39.6539
10.6284
107.6883
87.6670
27.9858
27.9862
27.9783
27.979
27.975
151.4022
29.7606
29.7402
155.0101
30.2031
30.1179
161.2193
29.5118
29.5443
25.3808
25.5537
25.6694
C
C
C
C
C
C
C
C
C
H
H
H
H
H
C
H
H
C
H
H
C
H
H
H
H
H
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
100.1170
103.6260
114.3264
367.1308
87.0376
7.3198
102.4990
91.3172
104.0147
358.2867
85.5735
6.5667
64.8172
97.5777
131.4364
190.9355
133.6326
195.6523
62.5375
96.0296
81.6811
96.4204
136.3405
193.5830
135.8612
194.5994
62.7627
81.2149
66.2956
110.3520
7.3876
59.1113
23.7779
67.6463
67.2827
107.9273
6.2093
58.1431
23.8043
101.4445
83.1175
36.6998
12.2099
39.5723
10.4561
107.3494
87.4572
71.3418
83.5858
39.1335
9.2179
37.9435
10.6242
107.1167
C
C
N
N
C
H
C
C
N
N
C
H
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

جدول 4.5.3 : مقادیر Cq و ? برای تک تک اتم های مولکول2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با یک استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR4
?
Cq
اتم ها
شماره اتم ها
?
Cq
اتم ها
شماره اتم ها
102.21
1.7897
C
28
108.452
1.5505
C
1
87.412
3.6960
C
29
123.37
1.1207
C
2
106.37
1.8228
C
30
144.564
2.8491
N
3
152.71
1.9043
C
31
247.52
3.7011
N
4
180.007
2.9097
C
32
130.55
1.2653
C
5
150.01
1.8823
C
33
8.4046
0.2552
H
6
179.03
3.0001
C
34
122.02
1.6226
C
7
81.978
3.9168
C
35
122.38
1.007
C
8
101.99
1.7920
C
36
146.98
2.9352
N
9
4.1967
0.1991
H
37
248.7
3.7148
N
10
4.1963
0.19909
H
38
131.52
1.2785
C
11
4.2042
0.19817
H
39
8.3782
0.2544
H
12
4.2035
0.19815
H
40
88.222
3.7045
C
13
4.2075
0.19814
H
41
106.54
1.7668
C
14
38.264
0.5485
C
42
152.96
1.9043
C
15
2.4219
0.18703
H
43
177.45
2.9038
C
16
2.4423
0.18691
H
44
150.09
1.8827
C
17
34.6568
0.7741
C
45
179.21
3.0058
C
18
1.9794
0.18762
H
46
82.317
3.9197
C
19
2.0646
0.18728
H
47
102.2
1.7887
C
20
28.4476
0.48635
C
48
118.32
4.3196
C
21
2.6707
0.18863
H
49
106.08
1.8221
C
22
2.6382
0.18503
H
50
150.53
1.8754
C
23
6.8017
0.20743
H
51
180.44
2.9115
C
24
6.6288
0.20698
H
52
151.72
1.8811
C
25
6.5131
0.20957
H
53
179.04
2.9957
C
26

82.55
3.9202
C
27

3-6 : مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R2

شکل 6.3 : مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R2
جدول 1.6.3 : مقادیر انرژی برای مولکول 2و2َبی هیدروژن ایمیدازول با دو استخلاف CNT-PR در موقعیت کربنR1 و R2
Dipole moment, Debye
GAP(HOMO,
LUMO) EV
LUMO,
EV
HOMO,
eV
Enthalpy,
a.u
Energy,
a.u
1.3815
0.07125
0.11598-
0.18723-
2519.34495-
2519.3459-

Muliken atomic charge
اتم ها
شماره اتم ها
Muliken atomic charge
اتم ها
شماره اتم ها
Muliken atomic charge
اتم ها
شماره اتم

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *