انواع تعارض

انواع تعارض

طبقه بندی تعارض ها معمولا بر اساس شرایطی که تعارض به وجود می آید صورت می گیرد. در زیر به خلاصه ای از این طبقه بندی اشاره می شود:

تعارض موثر یا محرک[1]

این نوع تعارض زمانی اتفاق می افتد که دو شخص یا نهاد سعی در برطرف کردن مشکلی دارند و مطلع می شوند که احساسات و عواطف آنها با هم ناسازگار است. این نوع تعارض به تعارض روانشناختی، تعارض رابطه ای، تعارض عاطفی و تعارض بین فردی معروف است (ایزنهارت و همکاران[2]، 1997).

تعارض ماهیتی[3]

این تعارض زمانی رخ می دهد که حداقل دو نفر از اعضای سازمان در مورد وظایفشان دچار عدم توافق هستند. این نوع تعارض به تعارض وظیفه و تعارض شناختی موسوم است (هامر و ارگان[4]، 1978 ص 343).

 

 

 

تعارض علایق[5]

این تعارض در رابطه با منابع کمیاب است. به عبارت دیگر این نوع تعارض زمانی به وقوع می پیوندد که علایق حداقل دونفر از اعضای سازمان یا گروه در شرایط کمبود منابع در تعارض باشد (دورکمن و زچمستر[6]،1973 ص 450).

تعارض در ارزش ها[7]

این تعارض وقتی اتفاق می افتد که ارزش ها یا ایدوئولوژی حداقل دو نفر از افراد گروه یا سازمان در مورد موضوع معینی در تعارض باشد. همچنین این تعارض با نام تعارض ایدوئولوژیک نیز شناخته شده است (دورکمن و همکاران[8]، 1988).

تعارض در هدف[9]

همانگونه که از نام این تعارض برمی آید، این حالت هنگامی رخ می­دهد که هدف­های اعضای سازمان در تقابل و تعارض با یکدیگر باشد (کوسیر و رز، 1997).

تعارض واقعی در مقابل تعارض غیرواقعی[10]

تعارض واقعی اشاره به ناسازگاری­هایی دارد که دارای زمینه و دلیلی منطقی(مثل تعارض در اهداف، وظایف، ارزش ها و…) هستند. تعارض غیرواقعی تعارضی است که به علت ابراز دشمنی، جهل و یا خطایی صورت می­گیرد و معمولا دارای زمینه­های منطقی نیست (رز و رز، 1989).

تعارض نهادینه در مقابل تعارض غیر­نهادینه[11]

در تعارض نهادینه، افراد از قوانین صریح، رفتار قابل پیش­بینی و تداوم ارتباط پیروی می­کنند اما در تعارض غیر نهادینه این سه ویژگی وجود ندارد.

 

تعارض مجازاتی[12]

این نوع تعارض زمانی رخ می دهد که طرفین بخواهند برای مجازات کردن طرف مقابل، به تعارض بر خیزند.

تعارض نسبت نادرست[13]

این وضعیت زماتی رخ می­دهد که نسبت دادن نادرست علت ها به تعارضی خاص صورت گرفته باشد.

تعارض جایگزین[14]

این نوع تعارض زمانی رخ می­دهد که طرفین تعارض تضاد خود را به نهادهایی انتقال می­دهند که درگیرِ در تعارض نیستند (رحیم[15]، 2004).

[1] . Affective Conflict

[2] . Eisenhardt

[3] . Substantive Conflict

[4] . Hammer & Organ

[5] . Conflict of Interest

[6] . Druckman & Zechmeister

[7] . Conflict of Values

[8] . Druckman et al

[9] . Goal Conflict

[10] . Realistic versus Nonrealistic Conflict

[11]. Institutionalized versus Noninstitutionalized conflict

[12] . Retributive Conflict

[13] . Misattributed conflict

[14] . Displaced Conflict

[15] .Rahim