انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد

  • انواع آرمانی اعتماد بر اساس بازی اعتماد

مولرینگ(2005)  بر اساس بازی اعتماد[1] سه نوع آرمانی یا ناب از اعتماد را معرفی می کند : اعتماد عقلانی[2] ، اعتماد نهادی[3] و اعتماد فعال[4] . مطابق شکل 4 اعتماد کننده A   مقدم بر اعتماد شونده B   قرار دارد اما در عین حال  A انتخابها واحتمالا رفتارهایB  را ملاحظه می کند در حالیکه انتخابش را انجام می دهد. برای B  مسئله  احترام گذاردن[5] و یا سوء استفاده کردن[6]در صورتی مطرح می شود که A  اعتماد کند. بر فرض یک تعامل مجرد و مثبت بودن همه متغیرها ، ب تنها به مورد اعتماد قرار گرفتن تمایل ندارد بلکه در سوء استفاده از ان هم تمایل دارد زیرا : w + x ≥ w .  این امر با عدم اعتماد A  به جهت پیشگیری از باختن Y  پیشگیری می شود .بناراین نه A  و نه B چیزی را نمی بازند و برنده هم نمی شوند. به هرحال آنها می توانند ترتیب اعتماد – احترام را مرجح ببینند از آنجاییکه این توالی به  ترتیب نتایج V  و W  را وعده می دهد. بازی اعتماد به هر حال مسئله ای غامض از نظر اجتماعی می گردد از انجاییکه  0 < X  و – y < 0    می شود. مولرینگ بر این مبنا به توضیح سه نوع آرمانی اعتماد می پردازد و آنها را بر اساس بازی اعتماد به سه نوع اعتماد عقلانی ، اعتماد اعتماد فعال و اعتماد نهادی تقسیم می کند که در ذیل هر سه نوع می آید..

  • اعتماد عقلانی :

در اعتماد عقلانی اعتماد کننده نمی تواند دربرابر انتخاب عقلانی پیشنهاد شده بوسیله  نتایج  قرار گیرد و به هر صورت باید ان را انجام دهد. تحقیق درباره اعتماد عقلانی ناظر به این هدف است که چگونه بازی می تواند به شیوه ای تدبیر شود که ترتیب مرجح اعتماد – احترام در تعاملات افزایش یابد بدون اینکه انتخابهای بازیگر غیرعقلانی یا بایحتیاطی تلقی شود. اگر همه بازیگران عقلانی بوده،  از قبل در فکر نفع شخصی باشند ، ساختار حصول نتایج بازی را بدانند و اگاه باشند که افراد دیگر تمامی این احتمالات را فرض کرده اند بنابراین این اعتماد تشکیل می شود در صورتیکه اعتمادشونده در فکر سوء استفاده از اعتماد بر نیامده باشد. اگر x > 0  ،

بنابراین اعتماد شونده B غیر قابل اعتماد است نه به این دلیل که او بدخواه است بلکه منفعت شخصی عقلانی او امر کرده است که باید زا اعتماد A سوءاستفاده کند.

–  اعتماد نهادی

در اعتماد نهادی برخلاف اعتماد عقلانی که بیشتر برمنفعت شخصی بازیگران و منطق اقتصادی حصول نتایج توجه می شود به فرایندها و نهادها توجا می شود و به عنوان جایگزین بنیادی برای دیدگاه نظریه ای بازی شرح داده شده در بالا ارائه می گردد. در این دیدگاه ترتیب یا توالی اعتماد – احترام مورد محاسبه قرار می گیرد اما اعتماد نهادی برپایه این ایده قرار دارد که بازیگران بع اعتماد احترام گذارده و ان را می پذیرند زیرا برای آان ارزش قائل می شوند.به بیان دیگر اعتماد نهادی به این معنا است که بازیگران بازی اعتماد را می بینند ، آن را همانطور می شناسند و به شیوه ای از پیش تعیین شده بدون حتی تفکر درباره ارزش متغیرها عمل می کنند. اعتماد  نهادی بر فرایند تاکید می کند که به موجب آن بازیگران به طور اجتماعی بازی را می سازند و حفظ می کنند. اگر بازیگران مرتبا توالی اعتماد – احترام را نمایش دهند ، آنها ممکن است بازی را دقیقا طبق روش معمول و عادی انجام دهند. بنابراین اعتماد به جای یک تصمیم عقلانی  تعامل نهادی شده تلقی می شود.        مولرینگ نقش قوانین ، نقشها و مسائل عادی[7] را در این راه مهم می داند. قوانین چه در صورت مکتوب و قانونی و چه در شکل نانوشته نه تنها مشروعیت دهنده و تضمین کننده مجازات در شکل سودمندگرایی عقلانیی هستند بلکه تجسم بخشی از واقعیت اجتماعی و  هویت اجتماعی بازیگرانی هستند که در آن قرار دارند.

بازیگران معمولا بر معمولی بودن موقعیت و اعتبار قوانین پایه ای تاکید می کنند و به طور فعال مشغول معمولی کردن[8] ودوباره تعریف کردن پدیده هایی هستند خارج از قوانین بازی قرار گرفته اند.نقشها افراد را برای فعال بودن به طور اجتماعی قادر می سازند . واقعیت زندگی هرروزه هم خود را درقالب مسائل روزمره می نمایاند که جوهر و اساس نهادی کردن است. مسائل روزمره می تواند به عنوان اساس اعتماد نگریسته شود از آنجاییکه به طور مثال مادر هرروز صبح نگران ترک گفتن فرزندش به سوی مدرسه نیست چون او را به راننده سرویس ، معلم و بقیه اجزاء زندگی روزمره می سپارد.

مورلینگ مطرح می سازد که اگرچه نهادها هم منبع وهم هدف اعتماد هستند اما گاهی خود مورد اعتماد قرار نمی گیرند. مثلا برخی استانداردها در شرکتها ممکن است مورد قبول افراد واقع نشود و باعث بی اعتمادی نسبت به ان گردد. او با نقل از لومانو گیدنز (1990) این مشکل را اینطور توضیح می دهد که اعتماد به یک نهاد به معنای اطمینان به کارکرد قابل اتکای آن است و بر پایه کنترلهای آشکار و عملکرد نمایانگر به جای کارکرد های درونی آن نهاد به عنوان کل ، بنا شده است.

  • اعتماد فعال

اعتماد فعال هم هنگامی است که هیچ قاعده ، نقش و مسائل روزمره و هیچ براورد مربوط از نتایج حاصل وجود ندارد و این به این معنا است که اعتماد عقلانی و نهادی امکان نخواهد داشت. در این حالت افراد سعی میکنند تا از طریق تعاملشان توالی اعتماد- احترام را خلق کنند که حتی در ابتدا قادر به شرح ان به طور معنادار یا محاسبه عقلانی آن نبودند. با اقتباس از داستان رابینسون کروزو که در جزیره ایسلند افتاد مورلینگ توضیح می دهد که او با نهادها یا نتایجی که راهنمای زندگی مردمان آن چزیره بود هیچ آشناییتی نداشت و همینطور چگونگی رفتار انان با غریبه ها را هم نمی دانست. این وضعیتی است که اعتماد فعال موجب رهانیدن او از جزیره ایسلند بوسیله خلق فرایندهای منعطف تعامل و یا از بین رفتن او و یا حتی ممزوج شدن او در مردمان جزیره می شود. اعتماد فعال بوسیله مفهوم آشنایی و نا آشنایی و آشناسازی لومان(1988) هم توضیح داده می شود به این مفهوم که بازیگران در فرایند آشناسازی شرکت می جویند همانطور که مشغول انتقال بین نا آشنایی و آشنایی هستند. طبق نظریه لومان اعتماد در جهانی آشنا بدست می آید و آشنا بودن نسبت به همه چیز واقعیت غیر قابل انکار زندگی است در حالیکه برخی مسایل نا آشنا هنوز برای ما وجود دراد. در طی  فرایند تبدیل و انتقال پدیده های نا آشنا به درون مسایل آشنای قبلی ، جهان زندگی فرد تغییر می کند. بنابراین اگر اعتماد عموما بر اساس آشنایی با مثلا نهادها یا نتایج بالقوه قرارداده می شود ، آنگاه اعتماد فعال در یک بافت نسبتا ناآشنا بر اساس آشنایی سازی بازتابی[9] بنا می شود. (مورلینگ ، 2005).

 

  • تقسیم بندی بکمن از اعتماد

بکمن[10] ( 2003) سه شکل از اعتماد را توضیح میدهد : اعتماد فردی ، سیستمی و نهادی . اعتماد فردی به معانی زبانی عمومی نزدیکتر است . اعتماد فردی می تواند با استفاده پی در پی از فرصتهایی در  داشتن تماس چهره به چهره بین بازیگران منفرد پرورش یابد. نزدیکی و مجاورت محلهای کاری در سازمانها می تواند به عنوان محلی برای رشد و نمو این نوع از اعتماد تلقی شود. او مشکل این شکل از اعتماد را وقت بردن آن می داند و ان را برای هماهنگی موثر  انتظارات و تعاملات بین افراد بخصوص در سازمانهای بزرگ و پیچیده کافی نمی داند. دلالت محکم وجود دارد که با به زوال گذاشتن  مدل سازمانهای بوروکراتیک  این شکل از اعتماد اهمیت دوباره ای در بسیاریی از روابط اجتماعی درون بافت سازمانی پیدا کرده است.

اعتماد سیستمی پدیده ایست که ریشه ژرفی در شرایط انسان شناسانه رفتار انسانی دارد. در حالیکه افراد به طور اجتناب ناپذیری باید نسبت به قوانین صریح(مانند قوانین طبیعی) و صاحبان اختیار (مانند والدین از دیدگاه یک فرزند) اطمینان[11] داشته باشند ، این شکل از اعتماد امروزه اهمیت فزاینده ای برای شماری از مصنوعات ودست ساخته های بشر پیدا کرده است که در ایام مدرن شخصیتی مشابه با شرایط انسانی غیر قابل تغییر پیدا کرده اند. گیدنز(1990) اعتقاد دراد که جوامع مدرن متکی بر امادگی افراد غیر متخصص در اعتماد داشتن به سیستمهای انتزاعی هستند که بوسیله متخصصان ویژه کار اداره می شود. او مثالی از صنعت هواپیمایی می زند که با وجود حوادث غیر مترقبه آن برای مردم امریکا در ماجرای دزدی و برخورد هواپیماها با برج های دوقلو نیویرک مردم هنوز به خلبانان و متخصصین این صنعت مانند افرادی که به رهبران مذهبی و یا قانون جاذبه اعتقاد دارند ، اعتماد می کنند.به همین شکل اعتماد سیستمی موجود در سازمانها بر پایه اختیار و قدرت نسبت داده شده به موقعیتهای رسمی اجتماعی و همچنین بر روی اعتبار سیستم های فنی ، استانداردها و رویه ها  قرار دارد. برای مثال کارکنان سازمانی که در محیط کسب و کاری مبتنی بر ساسله مراتب قوی کار می کنند ممکن است قوی ترین باور را داشته باشند که کارفرمایشان تصمیماتی را اتخاذ خواهد کرد که همواره به سود انها است. به طور مشابه کارگران در کارخانه اتمی باور تغییر ناپذیری دارند که تکنولوزی مورد استفادهشان به سادگی دچار خطا نمی شود به دلیل مخصصان تولیدی که بیشترین تلاش رو برای جلوگیری از احتمال هرگونه خطایی به کار می بندند. بنابراین هدف اعتماد سیستمی معمولا سیستم انتزاعی بزرگ است که در بدو امر در سطح اجتماعی قراردارد .

اعتماد نهادی ریشه در انتقال ظرفیت انتقال سازمان از سطح فردی به سطح تصمیم جمعی دارد. این شکل از اعتماد جایی آشکار می شود که یک بازیگر اجتماعی تعدی از پیش تعیین شده را  به بازیگر دیگر در برابر ترتیبات نهادی ویزه که از جهانی از معناهای مشترک و قوانین هنجاری رفتار درن سازمانها تشکیل شده است. این شکل از اعتماد بر اساس الگوهای نهادی شده تقسیم وظایف و مسئولیتهای شغلی و همچنین دیگر عناصر فهرست یاختاری سازمان بنا شده است که در ان بازیگران فردی باید به ناچار انتظاراتشان را به هنگام تعامل با دیگران هماهنگ کنند. اگر چه این قوانینی که در داخل ترتیبات ساختاری سازمان ترکیب شده اند ممکن است رجحانهایی را برای برخی افراد نسبت به تاثیر گذاری بر تصمیمات جمعی اتخاذ شده قائل باشند در عین حال که دیگران را محدود می سازند ، اما به عنوان نظم نهادی مشروع و غیر شخصی نمایانگر می شوند. آنها قدرت هنجاری بر فراز انتظارات و تعاملات مابین اعضا هساتند که تا درجه زیادی فارغ از علاوق اقتضایی و منابعی  است که انها ممکن است قادر باشند تا در جهت افزایش علائق بخصوصی بسیج کنند. به دلیل اینکه این نهاد ها راه را بر علائق فرصت طلبانه افراد و دسترسی موقتی به منابع قابل استناد فردی قدرت می بندند ، آنها می توانند بنیانی مهم برای تشکیل اعتماد درون سازمان ها ایجاد کنند. (بکمن ، 2003.ص 64-65).

  • نگاه خرد نسبت به اعتماد سازمانی

اما در نمایی جزیی تر و فارغ از دسته بندی های کلی و انتزاعی تر اعتماد در سازمان از دیدگاه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است به این صورت که آیا اعتماد مفهومی یک بعدی یا چند بعدی است. برخی محققان که اعتماد را به عنوان یک حالت روانشناختی تعریف کرده اند انرا تک بعدی دیده ولی اغلب اعتماد را مفهومی چند بعدی دیده اند. کاستا (2003) که بر روی کارکرد و ماهیت اعتماد در تیمهای کاری در سه سازمان خدمات اجتماعی تحقیق کرده است اعتماد را به عنوان مفهومی چند بعدی می بیند. او رفتارهایی که دلالت بر اعتماد دارند مانند رفتارهای همکارانه یا فقدان نظارت را گذشته از  قابلیت اعتماد ادراک شده[12] که همان حالت روانشناختی گفته شده در بالاست را هم جزو ابعاد اعتماد میداند. بعد آخر تمایل به اعتماد[13] است(کوپمن و بایلسما، 2003 . کاستا 2003). از دیدگاه جامعه شناختی باربر(1983) معتقد است که اعتماد شامل بنیانهای شناختی ، احساسی و اخلاقی می شود. لوییس و وایرن (1985) هم اعتماد را پدیده ای بسیار پیچیده توصیف   می کنند که شامل ابعاد عدم اعتماد ، شناختی ، احساسی و رفتاری می شود(کاستا ، 2003). همینطور افراد       می توانند در سازمان ادراکات از اعتماد را بر اساس برنامه فردی و یا برنامه سازمانی توسعه دهند. نیان[14] (1999) بین اعتماد بین فردی (اعتماد بین مدیر و کارکنان ) و اعتماد سیستمی ( اعتمادی که کارکنان نسبت به سازمان به عنوان کل دارند) تفاوت قائل شد. نیان و مارلو[15] (1997) مقیاس 12 گویه ای شان را بر اساس این دو نوع اعماد سازمانی در پرسشنامه شان گنجاندند که بر اساس اعتماد بین فردی و سیستمی و بر اساس تحقیق لومان (1979) بنا شده بود. نیان(1999) در تحقیقش بیان کردکه اعتماد مدیریتی مولفه ای کلیدی در توسعه اعتماد سازمانی است(راجرز[16] ، 2009).

باتلر(1991) اعتماد بین فردی را مطرح می سازد و معتقد است ادبیات نظری درباب اعتماد بر این باور همگرا هستند که اعتماد جنبه مهمی از روابط بین فردی هستند و چنین اعتمادی برای توسعه مشاغل مدیریتی ضروری است. همینطور باتلر و کانتلر (1984) ماهیت بین فردی اعتماد را به عنوان شرطی برای همکاری با نابرابری عامل در یک موقعیت یا شغل ترکیب نمودند. آنها 5 مولفه خاص اعتماد( یا ویژگی های افراد شرکت کننده ) را ارائه کردند و انتظار داشتند که مقدار تفاوت هرکدام بستگی به موقعیت یا جایگاهی (سرپرست یا زیردست)  فرد است :  صداقت[17] ، انسجام[18] ، وفاداری[19] ، شایستگی[20] و بازبودن[21] . صداقت به معنای اوازه درستکاری و راستگویی بخش مورد اعتماد است. شایستگی به دانش فنی و مهارتهای بین فردیی اشاره دارد که برای عملکرد شغلی مورد نیاز است. انسجام به قابلیت اطمینان ، پیشبینی پذیری و قضاوت خوب در اداره موقعیتها دارد. بازبودن به قابلیت دسترسی ذهنی و به اشتراک گذاردن ایده ها با دیگران به طور آزادانه می شود. باتلرو کانتلر به بعد وفاداری به عنوان خیرخواهی[22] یا تمایل به حفظ ، حمایت و تشویق دیگران  نگریستند( هارتگ ، 2003).

گابارو (1978) اعتماد را به عنوان سازه ای چند بعدی بر اساس شخصیت ، شایستگی . قضاوت معرفی کرد. شخصیت در قالب اعتماد به انگیزه ها و مقاصد ، صداقت ، انسجام رفتاری و بازبودن تعریف شد. سایستگی در قالب اعتماد به شایستگی کاری یا ویژه ، شایستگی بین فردی و حس عمومی کسب و کار تعریف شد. قضاوت هم به توانایی فرد در قضاوت کردن خوب در شغل و رفتار اشاره داشت ( راجرز ، 2009).

چاتوس و همکاران(2007) ذکر  می کنند که  اعتماد سازه ای چند بعدی است و طبقه بندی ها از ابعاد ان شامل شایستگی ، صداقت ، تعهد ، قابلیت اطمینان[23] ، بازبودن ، توجه به کارکنان ، اعتبار[24] و بازبودن یا درستکاری می شود. ( به نقل از موسسه روابط عمومی[25] ، میشرا و همکاران ، 1996 . مورگان و هانت ، 1997.زالابک و همکاران ، 2000). او اظهار میدارد برخی از این طبقه بندی ها هم پوشانی دارند و می توانند به جای هم به کار روند.

  • سه بخش مجزای اعتماد

در اکثر مفهوم پردازیها از اعتماد سازمانی به سه  بعدی بودن اعتماد اشاره شده است. کاستا(2003) سه بعد تمایل به اعتماد ، اعتماد ادراک شده و رفتارهای مربوط به آن را بر اساس تقسیم بندی میر و همکاران (1996) ارئه می دهد . تمایل عمومی و کلی به اعتماد کردن به دیگران از باورهای عمومی درباره رفتارهایی ناشی می شود که افراد انتظار دارند تا از دیگران دریافت کنند. قابلیت اعتماد ادراک شده به انتظارات و ملاحظاتی دربراره مقاصد و انگیزه های دیگران که زیربنای عملشان را تشکیل میدهد ، گفته می شود و رفتارهای اعتماد که بازتابی از تمایل به در معرض خطر قرار دادن خود در برابر دیگرانی است که اعمال فرد را کنترل نمی کند.  هارتگ و دتز (2006) از این سه بخش به عنوان باور اعتماد ، تصمیم یا قصد به اعتماد کردن و عملی کردن تصمیم یا قصد اعتماد می دانند.

 

  • طبقه بندی مک آلیستر(1995)

مک الیستر(1995) بین محتوای شناخت محور اعتماد و احساس محور[26] آن تمایز قایل شد و عواملی که بر توسعه هرکدام تاثیر گذار را شرح داد. نوع شناخت محور بوسیله ارزیابی هاو محاسبات با دقت از قابلیت اعتماد بدست می آید و نوع احساس محور بوسیله پاسخ های احساسی به طرف دیگر برانگیخته می شود. او اعتقاد دارد که سطح شناخت محور برای ایجاد و برانگیختن پاسخ های احساسی ضروری است و بنابراین آن را مقدم بر بعد احساسی اعتماد می داند( هارتگ و دتز ، 2006 . کاستا 2003 . سیکس ، 2003). در تحقیقات مختلف از این طبقه بندی استفاده شده است.  کیم(2005) به بررسی رابطه فرهنگ و این دو بعد از اعتماد در تجارت الکترونیک پرداخت و ان دو بعد به طور مثبت با اعتماد مشتری به سیستمهای فروشنده الکترونیک ارتباط داشت. همینطور پاراییتام و دالی[27] (2008) به بررسی رابطه دو بعد شناختی و احساسی تضاد و دو بعد اعتماد مذکور پرداختند و نتیجه گرفتند که ابعاد شناختی تضاد و اعتماد نسبت به ابعاد احساسی دارای اهمیت بیشتری در تیمهای تصمیم گیری استراتژیک هستند.

  • پیوستار اعتماد سازمانی

روسو (1998) و ویلیامز(2001) بعد شناختی اعتماد را اعتماد مبتنی بر آگاهی و محاسبه[28] نامیدند در حالیکه بعد عاطفی را اعتماد مبتنی بر رابطه و هویت[29] نامیدند. شاپیرو[30] و همکاران (1992) سه نوع اعتماد سلسله مراتبی که در روابط کسب وکار عملیاتی شده بود را ارائه کردند : اعتماد مبتنی بر بازداری[31] ، اعتماد مبتنی بر دانش و اعتماد مبتنی بر هویت. روسو و همکاران (1998) سه نوع اعتماد را معرفی کردند : اعتماد مبتنی بر محاسبه ، اعتماد مبتنی بر رابطه و اعتماد مبتنی بر نهاد. اکنون این مفاهیم را توضیح داده و نمودار پیوستار اعتماد را رائه می دهیم :در اعتماد مبتنی بر بازداری هیچگونه انتظار مثبتی درباره حسن نیت وجود ندارد و تنها نیروها و مجازاتهای خارجی عاملی است که اطاعت را تضمین می کند . هیچ گونه خطرکردن و احتمالاتی برای بررسی وجود ندارد. بنابریان به جای انعکاس دادن اعتماد تنها بروزی از بی اعتمادی است.و نه اعتماد مبتنی بر محاسبه هم همانطورکه از اسمش پیداشت می تواند به عنوان اعتماد واقعی قلمداد شود ، اعتماد تنها راهبرد باارزشی بر پای تجزیه و تحلیل هزینه –فایده تلقی می شود اما تردیدی قبلی نسبت به دیگران باقی میماند. از این گذشته همانطور که از شکل 5 پیداست مدارک قطعی جهت اعتماد کردن از منابع دیگر غیر از اعتماد شونده بدست   می آید. بین اعتماد مبتنی بر محاسبه و اعتماد مبتنی بر اگاهی مرزی کشیده شده است هنگامی که تردید جای خود را به انتظارات مثبت ناشی از آگاهی قابل اطمینان از انگیزه ها ، توانایی ها و اعتماد پذیری طرف دیگر می دهد. اعتماد واقعی از این نقطه آغاز می گردد.همانطور که این انتظارات توسط تجربه مورد حمایت قرار می گیرند ، درجات قدرتمندتری از اعتماد توسعه پیدا می کند.اعتماد بسیار قدرتمند به طرف دیگر که در قالب اعتماد مبتنی بر رابطه  تجلی می یابد در ماهیت ذهنی(فاعلی) و عاطفی است. این نوع بیشتر از کیفیت رابطه در طول زمان ناشی میشود  تا اینکه بر اساس مشاهدات رفتارهای ویژه وخاص فرد دیگر باشد. بلوس (199) اظهار کرد که درجه قویتری از اعتماد از بیشتر از ارزیابی حسن نیت طرف دیگر حاصل می شود تا اینکه از مشاهده عادات و رفتارهای قابل اطمینان ایجاد شود.

در آخر عاطفه پر قدرت و وحدت هدف شرح داده شده در اعتماد مبتنی بر هویت به این صورت است که هر دو طرف دارای هدف مشترکی میشوند و می توانند علائق یکدیگر را با اطمینان کامل نشان دهند. دو بعد آخر معادل با انچه که تایلر(2003) اعتماد اجتماعی نامیده است می باشد

[1] – Game Trust

[2] – Rational Trust

[3] Institutiona Trust

[4] – Active Trust

[5] – Honouring

[6] – Exploiting

[7] – Rules, Roles and Routines

[8] – Normalize

[9] – Reflexive Familiarization

[10] – Bachmann

[11] به نظر می رسد که در ادبیات نظری اعتماد واژه Confidence  با واژه Trust  معادل نباشند و بنابراین واژه لاتین اول به معنای اطمینان ترجمه شده است.

[12] – Perceived Trustworthiness

[13] – Propensity toTrust

[14] – Nyhan

[15] – Nyhan & Marlowe

[16] – Rogers

[17] – Integrity

[18] – Consistency

[19] – Loyalty

[20] – Competence

[21] – Openness

[22] – Benevolence

[23] – Dependability

[24] – Reliability

[25] -“Guidelines for Measuring Trust in Organizations”(2005)

[26] – Cognition-Based Trust & Cognition-Based Trust

[27]– Parayitam & Dooly

[28] – Calculus Based Trust & Knowledge Based Trust

[29] – Identification-Based Trust  & Relational-Based

[30] – Shapiro

[31] – Deterrence Based Trust