انقلاب مشروطیت و تاریخ اقتصادی

-جلالی پور، حمیدرضا، قاضی محمد در کردستان در سال های 1320-1324 ،تهران ،امیرکبیر ،1369
-رحمانیان، داریوش ،ایران بین دو کودتا (تاریخ سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجار تا کودتای 28 مرداد )تهران، انتشارات سمت، چاپ اول ،1391
-سعیدی، گلنار ،انقلاب اول روسیه و عصر مشروطه (تحولات ایران و آسیای میانه )تهران ،نشر امیرکبیر ،1384
-شمیم، علی اصغر، ایران در دوره ی سلطنت قاجار، تهران، انتشارات بهزاد، چاپ اول ،1387
-شوکت، حمید، در تیررس حادثه-زندگی سیاسی قوام السلطنه، تهران، نشر اختران، چاپ اول ،1385
-صفایی، ابراهیم ، رهبران مشروطه، تهران، انتشارات جاویدان، چاپ اول ،1344
-عاقلی، باقر، شرح حال رجال سیاسی و نظامی معاصر ایران، جلد 2،تهران ،نشر گفتار با همکاری نشر علم ،1390
-عاقلی ،باقر ،میرزا احمدخان قوام السلطنه در دوران قاجار و پهلوی، تهران انتشارات جاویدان ،چاپ دوم ،1377
-عباسی، ابراهیم دولت پهلوی و توسعه ی اقتصادی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی ،1383
-عیسوی، چارلز، تاریخ اقتصادی ایران (عصر قاجار 1215-1322) ترجمه یعقوب آژند، تهران ،نشر گسترده، چاپ دوم ،1369
-فرخ، مهدی ، خاطرات سیاسی فرخ، با اهتمام پرویز لوشنای، جلد اول، انتشارات امیرکبیر
-کسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، تهران ،انتشارات امیرکبیر ،1354
-مرسلوند، حسن، زندگینامه رجال و مشاهیر ایران (1299-1320 ) جلد پنجم، تهران ،انتشارات الهام
-مقصودی، مجتبی ،تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (1320-1357) تهران، نشر روزنه، چاپ سوم ،1388
-مکی، حسین، تاریخ بیست ساله ی ایران –کودتای1299، جلد اول، تهران ،چاپ ششم ،1380
-ملائی توانی، علیرضا، مشروطه و جمهوری –ریشه های نابسامانی نظم دموکراتیک در ایران ، نشر گستره ،چاپ اول ،1381
-ملکی، حسین، زاوش، دولت های ایران در عصر مشروطیت، جلد اول، نشر اشاره، چاپ اول ،1370
-مهدی نیا، جعفر، سلطنت دویست و پنجاه و هفت پادشاه در ایران،انتشارات پاسارگاد، جلد سوم، چاپ اول
-میرزا صالح، غلامحسین، جنبش محمدتقی خان پسیان بنا بر گزارش های کنسولگری انگلیس در مشهد، نشر تاریخ ایران، چاپ اول
-میلسپو، آرتور، ماموریت امریکایی ها در ایران، ترجمه حسین ابوترابیان، تهران، انتشارات پیام
-نبوی، حسن، انقلاب مشروطیت ایران، چاپ دوم، انتشارات تربیت معلم ،خرداد ماه 1357
-ورهرام، غلامرضا، تاریخ سیاسی و سازمان های اجتماعی ایران عصر قاجار، تهران، انتشارات معین ،1369