انقلاب صنعتی و محیط زیست

تصویر54- گونتا استولز)استولز،1996م)
«از سال 1971م، همزمان با پنجمین دو سالانه «تاپیستری» در شهر لوزان سوئیس، بافته های تصویری از اشکال کلاسیک خارج شد و فضای جدیدی برای آن در نظر گرفته شد و اکنون به منسوجاتی گفته می شود که ابعاد تجسمی دارند و آن ها را به دیوار می آویزند … و یا به صورت احجام پیکره مانند در فضایا روی زمین قرار می دهند و کاربردشان چون تابلوی نقاشی یا مجسمه است. درتهیه آن ها از الیاف نخ، پشم، ابریشم و الیاف مصنوعی و فرآورده های دیگر مانند مهره های چوبی و فلزی و تکنیک های مختلف نساجی و بافندگی از قبیل قالی بافی، گلیم بافی، جاجیم بافی، ورنی بافی، پارچه بافی، مکرمه بافی، میل بافی، چاپ سیلک، باتیک، قلمکار ، نمدمالی، سوزن دوزی، چهل تیکه و … استفاده می کنند.»(ثمری،1382،:19–21)
این دوسالانه اولین بار به وسیله ی مرکز بین المللی تاپیستری های مدرن و سنتی (CITAM)در سال 1960 م و با ابتکار ژان لورسا(Jean-Lurcat) نقاش فرانسوی که با دیدن تاپیستری های مربوط به قرن 14م به آن علاقه مند شد و به طراحی و تولید آن همت گمارد. در سال های نخست این نمایشگاه بسیار آزاد بود و تأثیربسیاری بر کارهنرمندان گذاشت و جنبش هنر الیاف را تسریع بخشید. برپایی نمایشگاه ها زیادی در اقصاء نقاط اروپا و همچنین معرفی هنرمندان در این عرصه منجر گردید تا هنر الیاف در اروپا قوت بگیرد.
لورسا،1995م))Jean-Lurcatتصویر55-
در دوسالانه ی پنجم،سال 1971م تغییرات بسیار اساسی در ساختار اولیه تاپیستری به وجود آمد و تعریف جدیدی از تاپیستری ارائه گردید:
مواد اولیه می تواند هر نوع لیف نساجی اعم از طبیعی،مصنوعی ویا هرنوع جنس دیگر باشد.
تکنیک بافت و نحوه ی بیان آزاد است.
کاربرد تاپیستری یا شیء بافته شده نیز آزاد بوده می تواند به صورت دیوارآویز، مجسمه ی نرم(Soft sculpture)، جدا کننده ی فضا در معماری، عنصری از طراحی صحنه و یا فضای بیرونی و محیط زیست باشد.»(ثمری،1376)
و بعد از آن تکنیک های غیر معمول، الیاف جدید غیر متداول، شیوه های نوین ارائه ی آثار، عناوینی نظیر دیوار آویز، تاپیستری کاربرد لفظ عمومی بافنده را نامناسب ساخته و نظریه پردازان را بر آن داشت که تا اصطلاح گسترده و هماهنگ تر هنر الیاف(Fiber art) و هنرمند آن مطرح گردید و همچنان هم در کل دنیا در حال اجرا ااست.
3 الیاف:
مهمترین موضوع قابل بررسی در پژوهش فوق بحث الیاف است و جهت پاسخ گویی به فرضیات آن به تعریف و معرفی الیاف می پردازیم. «الیاف جمع کلمه لیف یا رشته است و مجموعه اى از ملکول هاى زنجیره اى خطى و طویل است، که تا حدود زیادى به موازات یکدیگر در محور طولى لیف قرار دارند. الیاف بطور کلى به دو دسته طبیعى و مصنوعى رده بندى مى شوند الیاف طبیعى خود مى تواند به صورت الیاف گیاهی، حیوانى و معدنى باشد و الیاف مصنوعى مى توانند مصنوعى یا نیمه مصنوعى باشند.
2-3 هنر الیاف((Fiber art:
به کلیه هنرهایی که با انواع روش ها و تکنیک های مختلف (تک عنصری، چند عنصری) و رویکردهای متفاوت و دیدگاه های جدید توسط انسان به وسیله ی الیاف(طبیعی،مصنوعی) تولید می شود.
هنر الیاف به دو قسمت تقسیم می شود :
هنر کاربردی ـ هنرتجسمی
در بخش کاربردی به دو قسمت دستی و صنعتی و در بخش تجسمی هم به دو قسمت دستی و صنعتی تقسیم می شود.
2-3-1 هنر کاربردی :(applied art)
«مقارن با انقلاب صنعتی و شکل گیری موزه ها و نگارخانه های هنری و ایجاد مدارس طراحی و … تعریف جدیدی از این هنر ارائه شد و به دلیل سود و منافعی که در رقابت صنعتی وجود داشت، هنر را از فرآیند تولید ماشینی جدا کرده و کاربرد آن را در فرآورده های صنعتی پیش برد اما تعریف آن دوباره تغییر و امروزه، اعتقاد بر این است که طرح خوب در هنرهای سودمند یا صنعتی آن طرحی است که توجه کارکرد مناسب و انطباق با مواد و اسلوب های ساخت را با اجرای خوب و ظاهر خوشایند در آمیزد.»(پاکباز،1379)
پس به کلیه هنرهایی که با کاربردی مناسب تولید و با اجرایی دقیق و درست، با تکیه برمواد و روش های صحیح ساخت به منصه ی ظهور برسد.
2-3-1-1 هنرکاربردی دستی:
قالی– گلیم – گلیمچه – جاجیم – گبه بافی– ورنی بافی(شیرکی پیچ، سوماک)– مفرش–روکرسی– چنته و نمکدان– ننوبافی– قلیاندان – جل شتر – ماشته بافی – مسند– زیلو – نمد مالی– قلاب بافی– میل بافی(دو میل بافی، چند میل بافی) – دانتل بافی – تابلوهای تصویری– چاپ های باتیک، کلاغه ای – پارچه های قلمکار – چهل تیکه– پارچه بافی– زری بافی– مخمل بافی–ترمه بافی– نواربافی– کارت بافی – مکرمه بافی – پوشاک – انواع رودوزی ها و سوزندوزی ها–مبلمان و تزیینات منزل– آباژور– پرده–کوسن– رومیزی – عروسک سازی
قالی(carpet):
از جمله بافته های داری و غالباً یک رو و پرزدار که با گره فارسی و یا گره ترکی بافته می شود.
تصویر56-قالی(کیان،1381)