انجمن روانپزشکی آمریکا و مکانیسم های دفاعی

افرادی که دارای اختلال روانی شامل ، افسردگی، شکایت جسمانی، وسواسی اجباری، حساسیت در روابط بین فردی، اضطراب، پرخاشگری، فوبیا، افکار پارانوئیدی، حالات روان پریشی، سئوالات اضافی معنادار می باشند از مکانیزم دفاعی روان آزرده بیشتر استفاده می کنند.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
مقدمه
در نظام روان تحلیل گری هر اختلال روانی با مکانیزم های دفاعی غیر انطباقی مشخص است و دفاعها نقش مهمی در سلامت روانی افراد ایفا می کنند. شناسایی مکانیزم های دفاعی غیر انطباقی افراد مبتلا به اختلالات روانی ، در فرایند طرح ریزی چارچوب درمان بسیار مفید است. دیگر شناسایی دفاعهای اختلالهای مختلف جهت کمک به تشخیص افتراقی نیز کاربرد قابل قبولی دارد، این که مشخص شود هر اختلال با چه نوع مکانیزم های دفاعی برجسته ای همراه است.هر یک از این سبکها شامل مکانیزمهای دفاعی ویژه ای هستند. استفاده می کنند.
اندروز و همکاران بر اساس طبقه بندی سلسله مراتبی ویلنت در مورد مکانیسم های دفاعی ، 20 مکانیسم را به سه سبک دفاعی رشد یافته ، نورتیک و رشد نایافته تقسیم کردند
الف) بحث:
در تحقیق حاضر سوال اصلی به شرح زیر می باشد :
1.آیا بین اختلال های روانی و سبک های دفاعی در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام رابطه وجود دارد؟
نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد
سوالات اختصاصی عبارت بودنند از :
1.آیا بین اختلال های روانی و سبک های دفاعی سازش نیافته در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام رابطه دارد؟ نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین اختلالات روانی، افسردگی، شکایت جسمانی، وسواسی اجباری، حساسیت در روابط بین فردی، اضطراب، پرخاشگری، فوبیا، افکار پارانوئیدی، حالات روان پریشی، سئوالات اضافی معنادار و مثبتی وجود دارد.
و به عبارت دیگر افراد دارای اختلال روانی بیشتر از مکانیزم های دفاعی رشد نیافته استفاده خواهند کرد.
افرادی که دارای اختلال روانی ، افسردگی، شکایت جسمانی، وسواسی اجباری، حساسیت در روابط بین فردی، اضطراب، پرخاشگری، فوبیا، افکار پارانوئیدی، حالات روان پریشی، سئوالات اضافی می باشد. از مکانیزم های دفاعی رشد نیافته نیز استفاده می کنند.
2. آیا بین اختلال های روانی و سبک های دفاعی سازش یافته در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام رابطه وجود دارد؟ نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد نشان داد که بین اختلال روانی و مکانیزم های دفاعی رشد یافته رابطه معنی دار وجود ندارد ولی منفی بودن ضریب همبستگی نشان می دهد که افرادی که از اختلالات روانی برخورداند که از مکانیزم های دفاعی رشد یافته استفاده می کنند.
3.آیا بین اختلال های روانی و سبک های دفاعی روان گیسخته در دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام رابطه وجود دارد؟ نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بین اختلال روانی ، افسردگی، شکایت جسمانی، وسواسی اجباری، حساسیت در روابط بین فردی، اضطراب، پرخاشگری، فوبیا، افکار پارانوئیدی، حالات روان پریشی، سئوالات اضافی و مکانیزم های دفاعی روان رنجور رابطه معنادار مثبتی وجود دارد و به عبارت دیگر افراد دارای اختلال روانی بیشتر از مکانیزم های دفاعی روان آزرده استفاده خواهند کرده.
افرادی که دارای اختلال روانی شامل ، افسردگی، شکایت جسمانی، وسواسی اجباری، حساسیت در روابط بین فردی، اضطراب، پرخاشگری، فوبیا، افکار پارانوئیدی، حالات روان پریشی، سئوالات اضافی معنادار می باشند از مکانیزم دفاعی روان آزرده بیشتر استفاده می کنند.
ج) محدودیت ها:
– یافته های پژوهش حاضر تنها محدود به دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد.
– به علت دامنه وسیعی از سوالات پاسخگویی به آنها خارج از وقت و حوصله بعضی از ازمودنی ها بود.
– اندک بودن بررسی ها ی انجام شده در این زمینه در ایران وخارج از کشور و نیز محدودیت دسترسی به این منابع پژوهشگر را در مقایسه یافته های این پژوهش با سیایر یافته ها با مشکل مواجه کرد .
– نبود وقت کافی در دانشگاه برای پاسخ گویی مناسب دانشجویان به سوالات .
د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها :
– از آنجا که نمونه حاضر محدود به دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد بهتر است در سایر دانشگاههای پیام نور نیز اجرا شود.
– از انجا که این پرسشنامه نیاز به محیطی آرام دارد بهتر است در محیطی آرام و ساکت انجام شود و از عجله و شتاب نیز جلوگیری بعمل آید
منابع و ماخذ
-انجمن روانپزشکی آمریکا (2000)، چهارمین راهنمای تشخیص و آماری اختلال های رونی (متن تجدیدنظر شده)، ترجمه محمدرضا نیکخو و هایاماک آوادیس یانس، تهران: انتشارات سخن (1384).