انتشار اوراق مشارکت و عوامل کلیدی موفقیت

وی به این نتیجه رسیده است که بانکها نیاز دارند که تغییرات سازمانی قابل توجه به منظور در اختیار قرار گرفتن صفحات وب توسط خودشان اجرا کنند. همچنین بانکها نیاز دارند مدیریتشان را همانند عناصر کلیدی و سازنده در استراتژی تجاری تغییر دهند زیرا آنها نیاز دارند که تغییرات ساختاری را اجرا کنند.
2-3-2 پیشینه پژوهش در داخل کشور:
ناصر نادری(1378)، در پایاننامه کارشناسی ارشد خود، تحت عنوان بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر جذب سپردههای قرضالحسنه پسانداز در بانک تجارت(قلمرو تهران بزرگ) به این نتایج دست یافته است که: تبلیغات، مکتب و ایدئولوژی، اهداء جوائز، در فاصله اطمینان95% برجذب سپردههای قرضالحسنه پسانداز تأثیر داشتهاند. رابطه سواد با عوامل مؤثر بر جذب سپردههای قرضالحسنه پسانداز مورد بررسی قرار داده است و نتیجه گرفته است که سطح تحصیلی از عوامل مؤثر بر نگرش افراد در این زمینه بوده است. همچنین رابطه بین جنسیت و وضعیت تأهل با عوامل مؤثر بر جذب سپردههای قرضالحسنه مورد بررسی قرار داده است که تفاوت معنیداری مشاهده نکرده است. وی از روش آزمون کروسکال والیس به منظور تآثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته (جذب سپردههای قرضالحسنه ) استفاده کرده است.
نسرین اسدی (1380) از مؤسسه عالی بانکداری ایران، در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر جذب سپردههای مدتدار، با الهام از مدل سبد دارایی فریدمن به بررسی عوامل غیرمدیریتی و در شکلی محدود بین سالهای 1373- 1378 پرداخته است. نتایج بهدست آمده از این تحقیق نشان داده است که درآمد ملی و نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی با حجم سپردههای پسانداز و مدتدار( شبه پول)، بانکهای تجاری و تخصصی نسبت مستقیم داشته است. عواملی نیز مانند نرخ تورم، شاخص قیمت سهام، پسانداز دولت و انتشار اوراق مشارکت با متغیر وابسته مورد بحث نسبت معکوس داشته است.
داراب اسدی( 1386) از مؤسسه عالی بانکداری ایران، در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل کلیدی موفقیت بانکها در جذب منابع غیرتعهدی(قرضالحسنه پساندازی و جاری) با تأکید بر بانک مسکن به این نتیجه رسیده است که میزان استفاده از فنآوری رایانهای، میزان مهارت کارکنان، میزان تنوع خدمات، میزان رضایت مشتریان از کارکنان سازمان، مطلوبیت محیط داخلی شعب، مطلوبیت محل استقرار و تبلیغات بر جذب منابع غیرتعهدی برای بانک مؤثر بوده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پزوهش وی تمامی مدیران شعب بانکهای دولتی در استان کرمانشاه عنوان کرده است.
حمید سیف اصفهانی (1386) از مؤسسه عالی بانکداری ایران، در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی میزان تأثیر هزینههای تبلیغاتی بر نرخ رشد سپردههای بانکهای تجاری(ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت) به بررسی تأثیر هزینههای تبلیغاتی در میزان رشد سپردههای بلندمدت، کوتاهمدت، سپردههای ارزی و سپردههای قرضالحسنه پرداخته است. جامعه آماری تحقیق و کلیه بانکهای تجاری ملی، صادرات، ملت، سپه، تجارت، رفاه کارگران بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق او، اطلاعات ثبت شده در صورت مالی بانکها و پیوست آن و نیز درآمد ملی سرانه، نرخ بهره، نرخ تورم، شاخص نسبت مرکز و شدت تبلیغات برشمرده است. وی از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره در مطالعه خود استفاده نموده است. برای بررسی فرضیات از آزمون تی استیودنت استفاده نموده است. نتایج مطالعه وی حاکی از آن بوده است که در بانکهای ملی، سپه، تجارت نرخ رشد هزینههای تبلیغات با سپرده جاری ارتباط مستقیم داشته است ولی در بانک ملت و صادرات به رابطه مستقیمی نمیرسد.
اسماعیل ابونوری و هادی سپانلو (1384) در مقاله خود تحت عنوان تجزیه و تحلیل آثار عوامل درون سازمانی بر جذب سپردههای بانکی( مطالعه موردی: بانک ملت تهران) به بررسی تجزیه و تحلیل عوامل درون سازمانی بر جذب سپردههای بانکی پرداختهاند. هدف از تحقیق آنها، برآورد عوامل درون سازمانی، مانند میزان تسهیلات بانکی، تعداد کارکنان، تعداد باجه، ضریب تغییرات حقوق، موقعیت مکانی و تجهیزات شعبه بر جذب سپرده در بانک ملت بوده است، به این منظور از اطلاعات تلفیقی حاصل از نمونه 50 تایی از شعبهها در سطح شهر تهران در سالهای 78، 79، 80 استفاده کردهاند. نتایج حاصل از تحقیق حاکی از آن بوده است که تعداد کارکنان بانک به حد اشباع رسیده، در حالی که تعداد باجه کمتر از حد مطلوب بوده است. میزان اعطای تسهیلات، مکان شعبه و تجهیزات شعبه بر جذب سپرده اثر مثبت داشته است. علاوه بر این نتایج این تحقیق نشان داده است که نابرابری در میزان پرداختها به کارمندان، با فرض استقرار شایستهسالاری، در اثر افزایش انگیزه، موجب افزایش در جذب سپرده گردیده است.
حجم نمونه براساس رابطه آماری برابر 51 شعبه به دست آمده است. براساس آماره t استودنت ضرایب کلیه متغیرهای مدل به استثناء تسهیلات اعطایی در سطح 5% معنادار بوده، ضریب تسهیلات اعطایی در سطح 8% معنادار بوده است.
با توجه به الگوی جذب منابع در میان شعب بانک در تهران، به نتایج زیر دست یافته است:
افزایش تسهیلات اعطایی، با فرض ثابت ماندن سایر شرایط، موجب افزایش جمع مانده چهار سپرده خواهد شد. در واقع افراد با شعبی که به آنها تسهیلات بیشتری اعطاء میکنند، بیشتر کار کرده و منابع خود را به آن شعب انتقال میدهند.
محمدحسن قلیزاده و حامد شعبانی کاکرودی ( 1383) در مقالهای تحت عنوان: بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع و جذب سپردهها در بانکهای دولتی استان گیلان به بررسی این موضوع پرداختهاند. هدف اصلی پژوهش خود را شناسایی برخی از عوامل مؤثر در رشد سپردهها و تقویت آنها با هدف سودآوری بیشتر بانک دانستهاند. دستیابی به هدف اصلی پزوهش خودشان را از طریق بررسی رابطه بین متغیرهای مستقل(تعداد شعب، سپردههای کوتاهمدت و بلندمدت، تکنولوژی مدرن، و تسهیلات پرداختی) با متغیر وابسته رشد سپردهها مورد بررسی و آزمون قرار دادهاند. قلمرو مکانی پژوهش آنان کلیه شعب بانکهای دولتی استان گیلان و قلمرو زمانی سال 83 بوده است. جامعه اماری کلیه بانکهای کشور و نمونه آماری نیز کلیه شعب بانکهای دولتی در استان گیلان بوده است. روش تحقیق خودشان را از نوع همبستگی عنوان کردهاند و در آزمون فرضیهها به نتایج زیر دست یافتهاند:
بین تعداد شعب و رشد سپردهها همبستگی معناداری وجود داشته است.
نتایج حاصل از فرضیه دوم نشان داده است که: میزان سپردههای پنجساله و چهارساله بسیار بیشتر از سپردههای یکساله و دوساله بوده است، و این امر شاید به دلیل سود بیشتر این سپردهها بوده است.
در بررسی فرضیه سوم به این نتیجه رسیدهاند که: بین استفاده از تکنولوژی مدرن و میزان سپردهها رابطه معناداری وجود نداشته است. در بررسی نتیجه چهارم این نتیجه حاصل شده است که: بین تسهیلات پرداختی و میزان سپردهها رابطه معناداری وجود نداشته است.
عیسی رمضانی(1385) از دانشگاه مازندران در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل مؤثر بر تجهیز منابع( جذب سپردهها) در بانک سپه استان گلستان به بررسی این موضوع پرداخته است. هدف اصلی پژوهش خود را تعیین نقاط ضعف مدیریت منابع در بانک سپه و تعیین عوامل مؤثر بر تجهیز منابع عنوان کرده است. جامعه آماری در پژوهش وی کلیه شعب بانکهای سپه استان گلستان بوده و نمونه آماری به روش تصادفی از میان مشتریان و کارمندان انتخاب کرده است. روش تحقیق وی برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نوع توصیفی و تحلیلی – استنباطی بوده است. وی در این پژوهش رابطه بین متغیرهای مستقل(هزینه تبلیغات، گسترش اتوماسیون شعب، تعداد شعب، سود سپردهها و میزان تسهیلات پرداختی) با متغیر وابسته (تجهیز منابع) مورد بررسی قرار داده است. با استفاده از آزمونهای آماری شامل آزمون کالمو گروف – اسمیرنوف و آزمون رتبهای فریدمن مشخص کرده است که پنج فرضیه تحقیق در سطح اطمینان 99% معنیدار بوده و بنابراین هر پنج فرضیه مورد تأیید قرار گرفتهاند.
محمدباقردرستی(1377)، از موسسه عالی بانکداری ایران در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل موثردرجذب سپردههابعدازاجرای قانون عملیات بانکیبدون ربا مربوط بهسالهای(75-64) عنوان تحقیقی است که درانجام گرفته است.نامبرده هدف ازانجام تحقیق رابررسی آگاهانه ازنظرات صاحبنظران، مسئولین وکارشناسان شبکه بانکی درموردعوامل موثربرجذب سپرده درایران دانسته است. جامعه آماری وی شرکت کنندگان درهفتمین همایش بانکداری اسلامی بوده که به صورت تصادفی انتخاب گردیده اند.ازپرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده نموده اندونتایج بدست آمده به صورت خلاصه عبارتنداز:دقت وسرعت عمل بانکها استفاده ازابزارکارمناسب،طرزرفتارکارکنان،نرخ سودسپردهها،تبلیغات،بالا بردن دانش شغلی کارکنان،متناسب کردن ساعات کاربانکها بانیازهای سپردهگذاران،مهارتورم وبهبودنحوه پولرسانی توسط بانکهاکه مواردیادشده عوامل موثردرجذب سپردهها یادشده اند.
علی شکریکیا(1378)، از مؤسسه عالی بانکداری ایران، در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسی عوامل موثردرجلب رضایت مشتریان درشعب مستقل بانک سپه به این نتیجه رسیده بود که عوامل مختلفی درگذشته روی کارکنان،مسئولان شعب ومخصوصاً مشتریان تاثیرداشته که بامصاحبه های اکتشافی باتعدادی ازمسئولین ،کارکنان،مشتریان وهمچنین توزیع پرسشنامه این تاثیرات وهمچنین عوامل موثردررضایت مشتریان موردشناسایی قرارگرفته است. پیشنهادات کارکنان دررابطه باتجهیزبهترابزارارائه خدمات،ایجادانگیزش لازم وافزایش بهره وری است.مشتریان نیزپیشنهاداتی نظیر سرعت آشنایی باقوانین ودستورالعملهای بانکی،تغییرنرخ سودپرداخت تسهیلات ازطریق بانک وتغییردکوراسیون شعب ابراز داشتهاند.
10-حسنفیضی )1389)،از دانشگاه آزاد واحد کرمانشاه، در پایاننامه کارشناسی ارشد خود تحت عنوان بررسیوشناساییعواملموثربرتجهیزمنابع )جذبسپردهدربانکملیایراناستانکرمانشاه(به این نتیجه رسیده استکهبهجزمتغیرخدماتنوینبانکی متغیّرهایسایرفرضیّاتدرجذبسپردهمؤثرند. هدفتحقیق،بررسیوشناساییعواملمؤثربرجذبسپردهازدیدگاهکارمندانومشتریانبانکملیشهر کرمانشاهمیباشد جامعهآماری،کارمندانومشتریانبانکملیکرمانشاهمیباشد. حجمنمونهشامل154نفرازمشتریانو64نفرازکارمندانمیباشدکهازطریقروشنمونهگیریسادهودرفاصلهزمانیسال89 – 88انجامشدهاست.دراینتحقیقتأثیرششمتغیّرمستقل )خدماتنوینبانکی، اتوماسیون،افزایشتبلیغات،تعدادشعب،سودسپردهها و تسهیلاتپرداختی) بر متغیّروابستهجذبسپردهموردبررسیوتجزیه وتحلیل قرارگرفتهاست.برایبررسیفرضیات،ازآزمونهایناپارامتریکدوجملهای باینومیال،آزمون ناپارامترکییکنمونهایعلامت،آزمونکروسکالوالیسوآزمونمنویتنیاستفادهشدهاست.
11-سیدحمیدشمع ریزی(1370)، در مقاله خود تحت عنوان مطالعه بانکداری بدون ربادرپاکستان به عنوان کشوری که دراسلامی کردن کل سیستم بانکی درپیشاپیش دیگران حرکت کرده است میتواندبرای ایران که تجربه کمتری ازپاکستان دراین امرخطیرومهم داردراه گشاومثمرثمرباشد.نگارنده اذعان داردکه بانکداری بدون ربامترادف بانکداری اسلامی نمیتواندباشدچه درفراینداسلامی کردن بانکها حذف رباازنظام بانکداری تنها به عنوان یک گام موثردرتبدیل یاتغییر نظام مذکوربه بانکداری اسلامی می تواندمطمع نظرقرارگیرد.رونداسلامی کردن سیستم بانکی پاکستان ازسال 80-1979 آغازگردید.مقدمات این کارقبلاً صورت گرفته بود.نتیجه حاصل ازاین تحقیق این بوده است که اساس بانکداری بدون ربادر پاکستان بیشتربرروی عقودمضاربه ومشارکت بنا نهاده شده است.
12- حسن مغویینژاد (1378)درپایاننامهکارشناسیارشد خود تحت عنوان بررسیعواملمؤثربرافزایشمیزانسپردهگذاریمشتریاندرشعببانکتجارتشهرستان رفسنجان(ازدیدگاهمشتریان)، به بررسی مهمترین عوامل مؤثر در افزایش میزان سپرده گذاری ازدیدگاه مشتریان، که از سرمایههای ارزنده بانک محسوب میشوند، پرداخت و عوامل بهبود روابط اجتماعی کارکنان با مشتریان، ویژگی های فردی خوب و مناسب کارکنان، تبلیغات، میزان سود پرداختی و عرضه خدمات مطلوب، را مهم دانست. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از طریق پرسشنامه و نیز اطلاعات آماری شعب بانک تجارت شهرستان رفسنجان در سال ۱۳۷۸جمع آوری و سپس با استفاده از روش های مناسب آماری ارتباط هر یک از عوامل مذکور با میزان افزایش میزان سپرده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بنابراین روش تحقیق آن توصیفی- پیمایشی است (۱۳۷۸).
2-4 مدل مفهومی پژوهش
برای رسیدن به مدل مفهومی پژوهش مراحل زیر طی شد: