الگویابی معادلات ساختاری و معادلات ساختاری

ATS
متاهل
94.62
1230.00
مجرد
202.03
77376.00
1-5) مقدمه
در فصل چهارم فرضیههای تحقیق مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند و وضعیت تأیید و یا رد فرضیهها مشخص شد. در این فصل ابتدا خلاصهای از پژوهش انجام شده ذکر میشود و سپس نتایج حاصل از یافتهها بیان میشود. در ادامه این فصل به محدودیتهای بنیادی و محدودیتهای عملیاتی تحقیق اشاره میشود و در پایان نیز با توجه به مبانی نظری، اهداف تحقیق، نتایج حاصل از تحلیل یافتهها و مشاوره با اساتید و با توجه به محدودیتهای تحقیق پیشنهادهایی کاربردی برای مدیران و پیشنهادهایی نیز جهت انجام تحقیقات آتی به دیگر محققان، ارائه میشود.
2-5) مروری کلی بر تحقیق
در این تحقیق، محقق با پیروی از اصول و چارچوب نظری و پژوهشی، تلاش نمود تا با ارائهی مدلی به بررسی رابطه بین شناسهی هواداری و پیامدهای حامیگری بپردازد.
در فصل اول با توجه به اهداف تحقیق، فرضیههایی بر اساس الگوی مفهومی تحقیق تدوین گردید، سپس در ادامه و در فصل دوم به مبانی نظری و پیشینه تحقیق پرداخته شد که در آن تعاریف، ویژگیها و انواع حامیگری و شناسهی هواداری و همچنین ابعاد مدیریتی و نتایج حاصل از حامیگری و نیز عوامل اثرگذار بر این نتایج به روشنی تشریح شدند. در فصل سوم نیز روششناسی تحقیق و چارچوب پژوهشی تحقیق مشخص شد، بدین ترتیب که هواداران تیم تراکتورسازی تبریز به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. یکی از اصلیترین دلایل انتخاب ورزش فوتبال، تیم تراکتورسازی و شرکت تراکتورسازی این بود در چند سال اخیر مخصوصا از سال ورود به لیگ هوادارن پرشوری که دارد و زبانزد خاص و عام میباشد و همچنین اینکه این تیم به عنوان یک تیم خصوصی از مدیریت مناسبی برخوردار بوده و حمایتهای لازم نیز توسط شرکت تراکتورسازی از این تیم به عمل آمده است. سایر رشتههای ورزشی و تیمهای حاضر در آنها بدلیل اینکه یا تیمهای دولتی بودند و یا حامیان آنها اغلب در صنعت « B2B» مشغول به فعالیت میباشند، شرایط لازم برای انجام این تحقیق را نداشتند.
اما با توجه به محدودیتهای موجود، نمونهای با حجم 396 نفر از جامعه آماری انتخاب شدند و سپس دادههای پژوهش از طریق طراحی و توزیع پرسشنامه و بصورت حضوری و الکترونیکی گردآوری شدند. روایی و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آلفایکرونباخ مورد تأیید قرار گرفت.
در فصل چهارم، دادههای گردآوری شده به وسیله نرم افزار های SPSS 18 و LISREL 8.5 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. این تجزیه و تحلیل در دو سطح تجزیه و تحلیل توصیفی و تجزیه و تحلیل استنباطی انجام گرفت. و در نهایت همهی فرضیات این تحقیق به جز یکی با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری مورد تأیید قرار گرفت.
3-5) خلاصه نتایج و تحلیل فرضیهها بر اساس الگویابی معادلات ساختاری
در جدول (1-5) خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق نشان داده شده است. همانگونه که در فصل 4 نیز ذکر شد، همهی فرضیات به جز یکی از آنها مورد تایید قرار گرفت.
جدول (1-5)؛ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
جدول (1-5)؛ خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق
فرضیه ها
اعداد معناداری (t-value)
ضریب مسیر
نتیجه
بین وجهه و اعتبار درک شده از تیم و شناسهی آن تیم ارتباط معناداری وجود دارد.
3/15