الگویابی معادلات ساختاری و فروشگاه های زنجیره ای

9 – در مقاله دیگری تحت عنوان ” مدل راهبردی تبلیغات الکترونیک اثربخش رفتار مصرف کنندگان ” که درسال 90 به چاپ رسیده است به بررسی مدل های مختلف ازسال 1898 تاکنون دراین زمینه پرداخته است. این بررسی ابتدا الگوهای سلسله مراتب سنتی را توصیف می کند و سپس به بحث درباره الگوهای سلسله مراتب نوین می پردازد. باتوجه به پیشرفتهای سالیان اخیر و ورود ابزارهای الکترونیک ارتباطات که بواسطه آن تبلیغات اینترنتی ( الکترونیک ) تبدیل به یکی از کانالهای مهم بازاریابی برای شرکتها شده است لذا مدل راهبردی برای تبلیغات اینترنتی باتوجه به نقد و بررسی مدل های گذشته ارائه شده است. ( حمیدی زاده و یزدانی ، 1390 )
10 – تحقیقی تحت عنوان ” کاربرد نظریه های خودمختاری، رفتار برنامه ریزی شده و کنش عقلایی در قصد خرید آنلاین ” بر اساس داده های 162 مشتری شرکت مسافربری رویال سفر ایرانیان بررسی شد و روش تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و از دیدگاه روش، پیمایشی با استفاده از روش همبستگی ورگرسیون میباشد که نتایج نشان میدهد که کیفیت درک شده از تارنمای شرکت، از طریق اعتماد به تارنما، قصد خرید -آنلاین را تحت تاثیر قرار میدهد. ضمن آنکه تاثیر نگرش مشتریان نسبت به خرید اینترنتی بر قصد خرید آنلاین آنها نیز مورد تأیید قرار گرفت. نتایج همچنین نشان میدهد که جنسیت مشتریان و لذت و خوشی ناشی از تعامل با تارنما، برقصد خریدآنلاین آنها اثرگذار نبوده است. نتایج این پژوهش، مدیریت این شرکت را در راستای ارتقا و بهبود خدمات اینترنتی به مشتریان کمک خواهد نمود. ( خائف الهی و همکاران ، 1391 )
11 – ” تحلیل رابطه بین ارزش درک شده، کیفیت درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای تهران ” عنوان تحقیقی است که جامعه آماری این پژوهش را، مشتریان فروشگاه های زنجیره ای رفاه، شهروند و اتکا در شهر تهران تشکیل می دهد و نمونه انتخاب شده، 491 نفر از مشتریان این فروشگاه ها بوده اند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه بوده و از الگویابی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده استفاده شده است یافته های پژوهش نشان داد که در فروشگاه های زنجیره ای، کیفیت درک شده، بر ارزش درک شده و همچنین بر رضایت مشتری و قصد خرید مجدد اثر می گذارد. افزون برآن، ارزش درک شده، بر رضایت مشتری و همچنین بر قصد خرید مجدد اثر می گذارد و سرانجام، الگوی پیشنهاد شده، به طور اثربخش، روابط بین کیفیت درک شده، ارزش درک شده، رضایت مشتری و قصد خرید مجدد در فروشگاه های زنجیره ای را تبیین می کند. ( رنجبریان و همکاران ، 1391 )
12 – ” بررسی تأثیر ویژگی های فروشگاه اینترنتی B2C در قصد خرید اینترنتی مشتریان با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن ” تحقیقی است که محقق درمیان 399 پاسخ جمع آوری شده به وسیله سامانه پرسشنامه اینترنتی با استفاده از تکنیک تحلیل متقارن تحلیل کرده است. یافته ها نشان داد ، “داشتن گواهی الکترونیکی هویت و رمزگذاری ارتباط بین رایانه مشتری و سرور فروشگاه” (امنیت) و “امکان تعویض و مرجوعی کالای” (تسهیلات) مهمترین ویژگی های تأثیرگذار برقصد خرید اینترنتی مشتریان بوده اند. ( نظری و همکاران ، 1391 )
13 – قلی پور و همکارانش مقاله ای تحت عنوان ” ارائه مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش در صنعت بیمه با رویکرد نقشه شناختی ” ارائه کرده اند. نتایج پژوهش، ابعاد شش گانه ی مدل سیاست گذاری تبلیغات اثربخش شامل شرایط علّی و مسئله یابی؛ تدوین و تصویب سیاستها؛ شرایط مداخله گر؛ شرایط زمین های؛ اجرای سیاستها، راهبردها و اقدامات؛ و پیامدها و ارزیابی سیاستها را تأیید و چگونگی ارتباط بین ابعاد مدل نظری اولیه را تاحدود زیادی اصلاح و تعدیل کرده است. ( قلی پور و همکاران ، 1391 )
2-4-2- پیشینه بین المللی :
1 – پژوهش دیگری تحت عنوان ” مقایسه دو نوع از تخفیف قیمت در نگرش و قصد خرید مصرف کنندگان ” صورت پذیرفت و بررسی کرد که چگونه یک مدل طبقه بندی برند برای پیش بینی تاثیر انواع مختلف تخفیف نقدی بر رفتار خرید مشتری تهیه نمایند. وقتی تخفیف نقدی با حداقل نیاز به خرید درمورد محصولاتی که فقط در ذهن مشتری نقش بسته اند به کارگرفته میشود برند از این گروه به محصولات مورد توجه مشتری تغییر می یابد، با این وجود تاثیر هر دو تخفیف بر نگرش مشتری و قصد خرید او خیلی متفاوت نیست. (Teng , 2009)
2 – در پژوهش دیگری تحت عنوان ” برداشت های مصرف کننده در تبلیغات وب و عوامل انگیزه برای خرید ” که درمیان 264 نفر از مصرف کنندگان آنلاین در کره جنوبی صورت پذیرفت و هدف این تحقیق بررسی تاثیرات تعدیلی و واسط میزان درگیری محصول و اعتماد به محصول در تبلیغات وب سایت ها و همچنین بررسی تاثیر ویژگی های تبلیغات وب بر قصد خرید مشتریان می باشد. نظر مشتریان دراین باره اینگونه بود که آنها می توانند اطلاعات بیشتری درمورد محصول بدست آورند و اینکه مشتریان با میزان درگیری پائین با محصول بیشتر به میزان سرگرمی تمایل نشان میدهند علاوه براین مشتریانی که به وب سایت ها اعتماد دارند بیشتر تمایل به سرگرمی دارند بنابراین بیشتر در سایت های خرید وقت مصرف می کنند و مشتریانی که اعتماد کمتری به وب سایت ها دارند برای کسب اطلاعات بیشتر و کم کردن عدم اطمینان محیطی وقت صرف می کنند. نتایج نشان می دهد سایت های خرید آنلاین باید بر ویژگی های خاص محصول به منظور جذب مشتریان با میزان درگیری بالا با محصول تاکید نمایند و همچنین تصویری نیکخواهانه از شرکت ایجاد کنند تا مشتریان به خدمات آنان اعتماد نمایند. همچنین برای مشتریان با میزان درگیری پائین تر که به دنبال محصولاتی برای هدیه دادن هستند باید مولفه های سرگرمی نیز به ویژگی های محصول اضافه شود و همچنین از طراحی های خلاقانه برای جذابیت بیشتر استفاده نمایند. ( Kim et al ., 2010 )
3 – پژوهش دیگری تحت عنوان ” چند وظیفه رسانه ها و اثربخشی ترکیب های آنلاین و تبلیغات رادیویی ” که درمیان 111 نفر شرکت کننده صورت پذیرفت و این تحقیقات نشان می دهد ترکیب مبارزات تبلیغات آنلاین با تبلیغات رسانه ای آفلاین بر پاسخ مثبت مشتری تاثیر بیشتری دارد نسبت به اینکه تنها از یکی از این موارد استفاده شود. همچنین در این تحقیق نشان داده شده است که ترکیب تبلیغات آنلاین با تبلیغات رادیوئی به طور همزمان یک ترکیب تبلیغاتی چندکاره را به وجود می آورد. ( Voorveld , 2011 )
4 – هاستلر و همکارانش در سال 2011 در مقاله ای با عنوان ” ارزیابی تاثیر عوامل توصیفگر برروی خط مصرف کننده و رفتار خرید بدون برنامه ریزی قبلی ” که درمیان 251 دانش آموز کسب و کار در مقطع کارشناسی هنرهای آزاد کالج های خصوصی آمریکا صورت پذیرفت و این تحقیق یک مدل تئوری به منظور نشان دادن تاثیر RA ها بر رفتار مشتریان آنلاین ارائه داده است پس توسط یک نمونه شبیه سازی خرید آنلاین تست شده که در آن از فیلترینگ همکاری براساس RA محصول استفاده نشده است. در این مدل توجه خاصی به تاثیر RA بر رفتار مشتری شده است و نتایج نشان داد که این مورد اثر سرچ محصول، تبلیغات پیشبرد فروش، رضایت مشتریان از وب سایت و خریدهای بی برنامه را افزایش میدهد. (Hostler et al ., 2011 )
5 – در پژوهش دیگری تحت عنوان ” اثرات کوتاه مدت و بلندمدت از تبلیغات آنلاین: تفاوت های بین مشتریان جدید و موجود ” مطرح گردید که SEM و بازاریابی ازطریق موتورهای جستجوی Search engine تاثیری طولانی مدت تر خواهد داشت و بعد از آن بنرها، تبلیغات وفاداری کوپن ( CLA )، تبلیغات مقایسه ای قیمت ( PCA ) قرار می گیرند. همچنین نتایج نشان داد CLA برای مشتریان موجود نسبت به مشتریان جدید تاثیرگذارتر است و PCA برای جذب کردن مشتریان جدید تاثیرش بیشتر است. ( Breuer & Brettel , 2012 )
6 – مقاله دیگری توسط هارتمن و همکارش درسال 2012 تحت عنوان ” نگرش مصرف کنندگان و قصد خرید به سمت مارک های انرژی سبز: نقش منافع و نگرانی های زیست محیطی ” درمیان 726 مصرف کننده مورد مطالعه قرار گرفت، این تحقیق بیان می کند شرکت های تبلیغاتی که هدف آنان افزایش تقاضای مشتری برای انرژی سبز است نه تنها باید بر مسائل زیست محیطی و فواید و مطلوبیت آنان تاکید داشته باشد بلکه باید بر فواید برند فیزیولوژیکی نیز تاکید نماید. سه گروه از فواید فیزیولوژیکی که قصد خرید مشتری و تمایل او برای محصولات سبز را افزایش می دهد عبارتنداز: میزان گرما، فواید خودبیانگر و تجارب طبیعی می باشند. نتایج نشان میدهد تنها محصولات خودبیانگر تاثیر چندانی بر گرایش مشتری و قصد خرید آنان ندارد. تجربیات طبیعی تاثیر دوچندانی بر گرایش به برندهای زیست محیطی دارد. ( Hartmann & Apaolaza-Ibanez , 2012 )
7 – در پژوهش دیگری تحت عنوان ” قصد و نیت خرید خودرو و محیط زیست ” که درمیان 250 نفر صورت پذیرفت که نتایج نشان میدهد دانش محیطی تاثیر چندانی بر دریافت و درک مشتری از تبلیغات زیست محیطی ندارد اما تاثیر زیادی بر درک تبلیغات خودروهای محیط زیستی، محیط آشنا خواهد داشت. حس مسئولیت محیطی مشتریان و ارزش های آنان تاثیر زیادی بر درک تبلیغات و محصولات زیست محیطی دارد و درنهایت اینکه درک تبلیغات زیست محیطی تاثیر چندانی بر قصد خرید اتومبیل های محیط زیستی ندارد اما تبلیغاتی با این مضمون ( اتومبیل های محیط زیستی ) بر قصد خرید آنان تاثیرگذار است. (Yusof et al ., 2013 )
8 – در مقاله دیگری که در سال 2013 با عنوان ” بررسی نقش تبلیغات و مقیاس تبلیغات در ایجاد ارزش ویژه برند ” درمیان 302 مصرف کننده صورت پذیرفت و نتایج این تحقیق نشان می دهد نگرش فرد درمقابل تبلیغات نقش مهمی در تاثیرگذاری بر ابعاد مختلف حقوق صاحبان سهام با نام تجاری ایفا می کند اما نکته مهم اینست که تبلیغات میزان آگاهی فرد درمورد برند را افزایش می دهند ولی بر نگرش فرد درمورد کیفیت برند و میزان وابستگی به برند تاثیر آنچنانی ندارد همچنین تاثیر تبلیغات پیشبرد فروش نقدی و غیرنقدی بر ارزش برند را نشان میدهد. ( Buil et al ., 2013 )
9 – پژوهش دیگری تحت عنوان ” راه های کاربردی و تجربی به اقناع: تجزیه و تحلیل از تبلیغات درحال ظهور درمقابل بازارهای توسعه یافته ” درمیان 256 تست تلویزیونی تجاری که در 23 کشور صورت پذیرفت، نتایج این تحقیق از دو بعد مورد بررسی قرار می گیرد، بعد وظیفه ای که بر ویژگی ها و فواید محصول تاکید دارد و بعد تجربی که بر تاثیرات، احساسات و تصورات تاکید دارد. در بازارهای توسعه یافته ابعاد تجربی باعث تحریک و تشویق مشتری می شود و ابعاد وظیفه ای در بازارهای درحال ظهور تاثیرگذارترند. همچنین تاثیرات مدرن و سنتی و جهانی و محلی نیز از مواردی بوده که در نتایج این تحقیق به آن اشاره شده است. ( Zarantonello et al ., 2013 )
10 – پژوهش دیگری تحت عنوان ” تبلیغات مستقیم بر مصرف کننده و رفاه مصرف کننده” صورت پذیرفت و نتیجه حاصل شد که کاربرد مسائل رفاه اجتماعی در تبلیغات مستقیم برای مشتری توجه زیادی به خودجلب می کند و بسیار پیچیده می باشند چراکه افراد انتخاب تصمیم گیری را به پزشکان محول می کنند که دائم درمعرض این تبلیغات هستند. دراین تحقیق مدلی برای بررسی رفتار درکنار تقاضا ارائه شده است و نشان می دهد که سطح انتظار رفاه اجتماعی مشتریان افزایش پیدا کرده که این خود ناشی از وجود تبلیغات مستقیم برای مشتری می باشد. ( Jayawardhana , 2013 )
11 – در تحقیقی تحت عنوان ” آیا حالت نهایی مصرف کننده در اثربخشی جذابیت تبلیغات اینترنتی تاثیر دارد؟ ” که درمیان 141 نفر کاربران فیس بوک و توییتر صورت پذیرفت که یافته های پژوهش حمایت از مصرف کنندگان دولت نهایی را تشکیل می دهند که نگرش مثبت نسبت به آگهی های تعاملی سطح پایین دارند، در حالی که مصرف کنندگان دولت نگرش مثبت نسبت به آگهی های تعاملی در سطح بالا دارند. علاوه بر این، این تحقیق نشان می دهد که تحریک به دنبال گرایش واسطه تاثیر دولت فرا انگیزشی در نگرش آگهی میباشد. (Jung et al ., 2014 )
12 – تحقیق دیگری تحت عنوان ” آیا نماد و نوظهوربودن حقیقتاً می تواند باعث افزایش اثربخشی آنلاین تبلیغات 2 بعدی و 3 بعدی گردد؟ ” درمیان دو گروه 1514 و 687 نفری از کاربران وب سایت ها در اینترنت صورت پذیرفت که به بررسی تعداد بیشتری از عناصر تبلیغات در وب سایت های شخصی که نیات خرید مصرف کنندگان را افزایش میدهد پرداخت و هدف از این تحقیق بررسی تغییرات در تحریک کلامی و بصری تبلیغات وب از فرآیند شناختی خوانندگان، و ارائه اطلاعات با ارزش برای تطبیق موفق از عناصر تبلیغات به یکدیگر میباشد. در مطالعه اول تاثیراتی که ترکیبات انواع مختلف تبلیغات آنلاین می تواند به فاکتور طراحی وب داشته باشد پرداخت و در مطالعه دوم ویژگی های شخصیتی را به عنوان یک متغیردرنظر می گیرد تا بتواند یک طرحی را باتوجه به فرضیه تاثیرات تبلیغات آنلاین بسازد. ( keng & Liu , 2014 )
13 – فلورس و همکارانش در سال 2014 در مقاله ای با عنوان ” اثر تغییرات در بنر، نوع محصول، زمینه وب سایت و زبان تبلیغات در نگرش کاربران اینترنت ” که درمیان دانشجویان دو زبانه انگلیسی-اسپانیایی مورد مطالعه قرار گرفت و به نظر میرسد محصولات با میزان درگیری بالاتر با محصولات با میزان درگیری پائین تر، صرفنظر از نوع آگهی تبلیغاتی، جذاب تر می باشند. محصولات با درگیری بالاتر چنانچه با آگهی بازرگانی نمایشی تبلیغ شوند جذاب تر خواهند بود و همچنین محصولات با درگیری پائین تر چنانچه با آگهی تبلیغاتی متنی تبلیغ شوند جذابیت بیشتری خواهند داشت و چنانچه هر دو محصول خصوصاً محصولات با درگیری بالا به زبان انگلیسی تبلیغ شوند نیز تاثیر بیشتری خواهد داشت و درنهایت اینکه چنانچه محصولات در وب سایتی که موضوع آن با محصول تبلیغاتی همخوانی داشته باشد تبلیغ شوند تاثیر بیشتری خواهد داشت. ( Flores et al ., 2014 )
بیان جنبه نوآوری پژوهش :
تاکنون در رابطه با عوامل موثر بر قصد خرید مشتریان و اثربخشی تبلیغات تحقیقات گوناگونی انجام شده است ولی در مورد بررسی نقش متغیر های جنبه های کاربردی و تجربی تبلیغات ، و ترکیب اثربخشی و قصد خرید که موضوع این تحقیق می باشد، در جامعه آماری مشتریان گوشی موبایل سامسونگ، تا به امروز تحقیقی صورت نگرفته و از این جهت تحقیق پیش رو دارای نو آوری و از حیث جدید و به روز بودن به دلیل ترکیب سه مدل از سه مقاله به روز لاتین مربوط به سالهای 2010 و 2012 و 2013 ساخت مدل ترکیبی، کاملا پژوهشی جدید می باشد.
مقدمه :
در این فصل به بیان روش پژوهش حاضر پرداخته می شود. بدین منظور نوع پژوهش ازنظر هدف و روش، قلمرو پژوهش، جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه گیری، ابزار جمع آوری اطلاعات، روایی و پایایی پرسشنامه، متغیرهای پژوهش و روش تحلیل داده ها بطور کامل معرفی می گردد.
روش پژوهش :
روشهای پژوهش در علوم رفتاری را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهیت تقسیم بندی می کنند.
3-2-1- دسته بندی روش های تحقیق براساس هدف :