الگویابی معادلات ساختاری و الگوی معادلات ساختاری

الگو در حالت معنیداری نیز نشان میدهد که روابط بین شاخصها و متغیرها معنیدار شده که این امر نشان از روابط معنیدار بین هر سوال و هر متغیر دارد(شکل 2-4).

شکل (2-4)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای برونزا تحقیق در حالت معنیداری
شکل (2-4)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای برونزا تحقیق در حالت معنیداری

2-4-4) الگویهای اندازهگیری متغیرهای درونزا(Endogenous)
متغیرهای درونزای این تحقیق عبارتند از شناسه هواداری، شناسه تیم، نگرش نسبت به حامی، حمایت و رضایت از حامی. شکل(3-4) نشان دهنده الگوی اندازهگیری متغیرهای درونزا تحقیق در حالت تخمین استاندارد است.
همانطور که مشاهده میشود شاخصهای برازش الگو در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارند. نسبت کایدو بر درجه آزادی کمتر از 3 و میزان خطا (RMSEA) کمتر از 08/0 است.
شکل (3-4)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای درونزا تحقیق در حالت تخمین استاندارد
شکل (3-4)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای درونزا تحقیق در حالت تخمین استاندارد
الگو در حالت معنیداری نیز نشان میدهد که روابط بین شاخصها و متغیرها معنیدار شده که این امر نشان از روابط معنیدار بین هر سؤال و هر متغیر دارد(شکل 4-4).

شکل (4-4)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای درونزا تحقیق در حالت معنیداری
شکل (4-4)؛ الگوی اندازهگیری متغیرهای درونزا تحقیق در حالت معنیداری
5-4) بررسی الگوی کلی تحقیق و فرضیهها با استفاده از الگویابی معادلات ساختاری
شکلهای(5-4) و (6-4) نتیجه نهایتا الگویابی معادلات ساختاری را در دو حالت استاندارد و اعداد معنیداری نشان میدهند. همانطور که ملاحظه میشود، ضرایب استاندارد(β) و رابطه علی پیشنهاد شده میان متغیرهای تحقیق، در این اشکال نمایان است. شاخصهای تناسب الگو حاکی از آن است که الگو از نظر شاخصهای تناسب و برازش در وضعیت نسبتاً مناسبی قرار دارد؛ چرا که نسبت کایدو بر درجه آزادی آن برابر90/2 است که کمتر از مقدار مجاز 3 میباشد و مقدار RMSEA نیز برابر با 037/0 است که کمتر از مقدار مجاز 08/0 است. لذا نیاز به اصلاحات چندانی ندارد. مقدار GFI در این الگو94/0 و مقدار AGFI برابر با 91/0 می باشد که در وضعیت مناسبی قرار دارند.
همچنین بر اساس الگوی اعداد معنیداری، کلیه اعداد معنیداری مربوط به پارامترهای الگو از 96/1 بزرگتر است و معنیدار شدهاند، در نتیجه تمامی فرضیههای مطرح شده در الگو مورد تأیید قرار میگیرند.
شکل (6-4)؛ الگوی معادلات ساختاری در حالت استاندارد
شکل (6-4)؛ الگوی معادلات ساختاری در حالت استاندارد
شکل (5-4)؛الگوی معادلاتساختاری در حالت استاندارد
شکل (5-4)؛الگوی معادلاتساختاری در حالت استاندارد
شکل (6-4)؛ الگوی معادلات ساختاری در حالت معنی داری
شکل (6-4)؛ الگوی معادلات ساختاری در حالت معنی داری
در جدول(7-4) فرضیههای تحقیق به همراه اعداد معنیداری و ضریب مسیرشان در الگوی کلی آمدهاند. این نتایج در جامعهی مورد نظر در سطح اطمینان 95% بررسی شدهاند.