افزایش سرمایه اجتماعی و میزان مشارکت اجتماعی

همانطور که می دانیم بی اعتمادی در واقع به مفهوم داشتن روحیه سوء ظن و بدبینی توام با عدم اطمینان و شک و تردید است که فرد با آنان ارتباط متقابل و تنگاتنگ و مستمرو روزانه دارد.(محسنی تبریزی، 1375). بنابراین بی اعتمادی می تواند باعث عدم مشارکت در فضای مجازی هم شود زیرا زمانی که کاربر فضای مجازی به این فضا (اینترنت) اطمینان و شک داشته باشد همواره نوعی احساس سوظن و ترس همراه او اوست که امکان دارد میزان فعالیت و مشارکت اجتماعی را در فضای مجاز با چالش رو به رو کند.
زیر ساخت های اینترنتی(امکانات و ابزار) به مجموعه ابزارها و امکاناتی که زمینه استفاده بهتر و بیشتر از فضای مجازی و اینترنت را در میان سازمانها فراهم می سازد. مسلما در جامعه ای که امکانات و زیرسخت های اینترنت در سطح مناسبی فراهم باشد شرایط و زمینه های لازم برای مشارکت اجتماعی در فضای مجازی بشتر فراهم می شود. به ویژه برای اعضای سمن های جوان که از نظر مالی همیشه در تنگنا می باشند این زیر ساخت ها و امکانات می تواند باعث افزایش مشارکت اجتماعی در فضای مجازی شود که فرضیه سوم تحقیق هم در همین رابطه بوده است که مورد تایید قرار گرفته است.
محدودیتهای قانونی نیز به مجموعه محدودیتهای که در سازمانها و نهادهای ایرانی در جهت استفاده از اینترنت و فضای مجازی اعمال می گردد اطلاق می گردد. این محدودیت ها شامل محدودیتهای اداری، محدودیتهای سازمانی که ناشی از هزینه و محدودیتهای زمانی ، ابزار و ساختاری می باشد. این محدودیت ها باعث ایجاد شرایطی می شود که کاربران فضای مجازی نتوانند در به طور آزادانه و گسترده به فعالیت و مشارکت در زمینه های مختلف بپردازند. در خصوص اعضای سمن های جوان هم همانگونه که در بالا بیان شد محدودیت های قانونی تاثیر معکوسی بر میزان مشارکت اجتماعی در فضای مجازی دارد. این محدودیت ها باعث کاهش دامنه فعایت اعضای سمنهای جوان شده و کههمین امر بر میزان مشارکت آن ها نیز تاثیر می گذارد.
منظور از عدم آشنایی اعضا با اینترنت هم عدم آگاهی و علم کافی اعضای سمنها با علم استفاده از اینترنت و فضای مجازی و فناوریهای نوین می باشد که نداشتن متخصصین حوزه اینترنت در بین اعضای سمنها و عدم آشنایی اعضای دائمی سمنها با اینترنت و فضای مجازی نمونه هایی از آن است. این متغیر به نوعی با متغیرهای زیرساخت های (امکانات و ابزار) در ارتباط است. اگر بتوان منابع مالی و امکانات سمن های جوان را تا حدودی تامین کرد می توان با اتخاذ تابیری مانند ارائه دوره های آموزشی اینرتنت و به کار گیری متخصصین این رشته زمینه های لازم برای آشنایی بیشتر و بهتر اعضای سمن جوان را با اینترنت فراهم کرد. آشنایی بیشتر با اینترنت در بین اعضای سمن های جوان به نوبه خود باعث استفاده بیشتر و گسترده تر از اینترنت می شود که در نهایت می تواند باعث افزایش مشارکت اجتماعی آن ها در فضای مجازی بشود.
در ادامه پیشنهاداتی به فراخور این عوامل ارائه می گردد که می تواند در افزاش میزان مشارکت اجتماعی سمن های جوان در فضای مجازی موثر باشد.
5-5. پیشنهادات تحقیق
5-5-1- پیشنهادات کاربردی
با توجه به یافته های تحقیق و برای اینکه سازمان های مردم نهاد جوانان با توجه به مختصات بومی، ملی، فرهنگی وانقلابی ایران اسلامی بتوانند تاثیری مطلوب ومحسوس در فضای مجازی ایران جهت مشارکت و توسعه همه جانبه ایفا نمایند و فعالیت های خود را با حداقل سازی تهدیدها و ضعف های موجود گسترش دهند مناسب است اقدامات گسترده ای در سطوح مختلف صورت پذیرد.
به امید اینکه سازمان های مردم نهاد جمهوری اسلامی ایران محور فعالیت های منطقهای و جهانی شوندو به سایر ملل به ویژه ملل مسلمان در این زمینه یاری میرسانند.
در این ارتباط پیشنهاداتی به شرح ذیل ارائه می گردد:
همانطور که در نتیجه گیری مطرح شد یکی از عوامل موثر بر میزان مشارکت اجتماعی سمن های جوان محدودیت های قانونی می باشد که تاثیر معکوسی بر آن دارد. پیشنهاد می شود محدودیتهای اداری، محدودیتهای سازمانی که ناشی از هزینه و محدودیتهای زمانی، ابزار و ساختاری می باشد و … برای سمن های جوان کمی کمتر شود و با کاهش محدودیت ها زمینه برای فعالیت بیشتر در عرصه اجتماعی برای اعضای سمن های جوان در فضای مجازی محیا گردد.
به دلایل زیر دولت می بایست جهت رشد و توسعه سازمان های مردم نهاد جوانان در حیطه موضوعاتی نظیر فرهنگی، مذهبی، اجتماعی، هنری و … تمهیدات لازم را فراهم نماید.
سازمان های مردم نهاد به جهت اینکه بستری مناسب جهت شکل گیری ارتباطات و شبکه های اجتماعی ، افزایش سرمایه اجتماعی وافزایش اعتماد عمومی میباشند، می توانند نقش موثری در انسجام ملی واجتماعی ایفا نمایند، خصوصاً پس شکاف های اجتماعی ایجاد شده طی وقایع پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری (تیر88) توجه به نقش سازمان های مردم نهاد در ترمیم این شکاف بیش از هر زمانی ضروری به نظر می رسد.
سازمان های مردم نهاد مرزهای تمایز وظایف دولت از نهادهای دیگر را تبیین می کنند بخشی از تصدیگری دولت را کاهش می دهند و در راستای اصل 44 قانون اساسی می توانند نقش موثری در کوچک سازی دولت و خصوصی سازی به ویژه در عرصه های فرهنگی و اجتماعی ایفا نمایند.
سازمان های مردم نهاد موجب کاهش ضریب هرز رفتن انرژی ها و یکپارچه سازی توان اجتماعی می شوند.
یکی دیگر از عوامل مهم در ایجاد تمایل به مشارکت اجتماعی در بین اعضای سمن های جوان میزان اعتماد یا بی اعتمادی به اینترنت بود که در موردش بحث شد. هر چه میران بی اعتمادی و عدم اطمینان بیشتری وجود داشته باشد مسلما رغبت به فعالیت و مشارکت در هر زمینه ای کاهش می یابد. بنابرای یکی دیگر از پیشنهادات تحقیق اقدامات اعتماد ساز در خصوص فضای مجازی است.
بستر سازی جهت ایجاد، توسعه و یا تقویت شبکه های اجتماعی سازمان های مردم نهاد جوانان به صورت توسعه افقی با محوریت و همسویی مفاهیم و ارزش های انقلابی، ملی و مذهبی .
ایجاد، تقویت و توسعه شبکه های تخصصی متشکل از سازمان های مردم نهاد با محوریت موضوعات تخصصی(مثل شبکه تشکل های علمی ، مذهبی و … ) جهت تعمیق توان تخصصی آن ها و جلوگیری از پراکنده کاری و فعالیت های غیر تخصصی این سازمان ها .
برگزاری دوره های آموزشی ، گارگاه های توانمندسازی و اجلاس های تخصصی ویژه سازمان های مردم نهاد جوانان .
از دیگر مسائل مهم که با توجه به موضوع تحقیق می توان به آن اشاره کرد زیرساخت های اینترنتی است که به صورت مستقیم با میزان مشارکت اجتماعی اعضای سمن های جوان در ارتباط است. رایانه، اینترنت پر سرعت، پونرم افزارها ی مناسب حداقل امکاناتی است که سمن های جوان نیاز دارند و فراهم کردن این حداقل ها می تواند زمینه ساز بهبود و افزایش مشارکت اجتماعی ر فضای مجازی شود.
تغییر نگاه نسبت به سازمان های مردم نهاد در دستگاه های دولتی و امنیتی از محدود کننده و تهدیدآمیز به مثبت و فرصت انگارانه با اعمال برنامه ریزی دقیق و هوشمندانه توسط این نهادها.
فرهنگ سازی در خصوص ارتقاء مشارکت های مردمی به ویژه جوانان در مسائل اجتماعی ، فرهنگی و … در قالب ساختارهایی نظیر سازمان های مردم نهاد.
اطلاع رسانی در خصوص ماهیت و کارکردهای سازمان های مردم نهاد جوانان و ترغیب جهت مشارکت جوانان در این سازمان های و سایر فعالیت ها مشارکتی از طریق رسانه های عمومی به ویژه صدا و سیما.
عدم آگاهی و علم کافی اعضای سمنها با علم استفاده از اینترنت و فضای مجازی و فناوریهای نوین یکی دیگر از عوامل موثر بر مشارکت اجتماعی اعضای سمن های در فضای مجازی است. اتخاذ تدابیری مانند برگزاری دوره های آموزشی و بکارگیری متخصصین این حوزه و تامین هزینه های آن می تواند باعث کاهش این موضوع شود. این مسئله بسیار مهم است زیرا تا زمانی که اعضای سمن های جوان مهارتر لازم برای استفاد از اینترنت را نداشته باشند امکان مشارکت اجتماعی آنها در فضای مجازی تقریبا از بین می رود.