افزایش سرمایه اجتماعی و آسیب های اجتماعی

3-10.واحد تحلیل وسطح مشاهده
باتوجه به موضوع تحقیق که به افراد اشاره دارد ، واحد تحلیل یا واحد مشاهده که در مورد آن اطلاعات جمع آوری می شود وسطح مشاهده که اطلاعات ازآن منبع جمع آوری می شود، هر دو فردحاشیه نشین می باشد به عبارتی اطلاعات راجع به افراد از خود فرد تهیه می شود .
3-11.استخراج
پس از تکمیل پرسشنامه ها ،مرحله استخراج آغاز شد.به این منظور ابتدا سوال باز شغل گروه بندی وسایر سوالات بسته باتوجه به قطب های مثبت ومنفی سوالات کدگذاری گردید .درمرحله بعد داده ها وارد نرم افزارSpss گردید وبه کمک آزمونهای همبستگی ناپارامتریک که برای متغیرهای کمی کاربرد دارند،فرضیات آزمون شد ومقایسه میانگین برای مقایسه میانگین پراکندگی یک متغیر در گروههای متفاوت استفاده گردید و به تحلیل داده ها پرداخته شد .نتایج حاصل در فصل بعد مورد بررسی قرار می گیرد.
3-12.تعریف متغیرهای تحقیق
3-12-1.تعاریف نظری متغیر وابسته
الف)سرمایه اجتماعی
در این تحقیق منظور از سرمایه اجتماعی آن دسته از ویژگی های زندگی اجتماعی ، شبکه ها و هنجارها و اعتماد است.که مشارکت کنندگان را قادر می سازدتا به شیوه ای موثرتر اهداف مشترک خود را تعقیب کنند(پاتنام،56:1996).
ب)حاشیه نشینان
منظور از حاشیه نشینان در این تحقیق کسانی هستند که در محدوده اقتصادی شهر ، زندگی می کنندولی جذب نظام اقتصادی و اجتماعی شهر نشده اند(زاهد زاهدانی,6:1369).
3-12-2.تعاریف نظری متغیرهای مستقل
الف)کنترل اجتماعی
در این تحقیق منظور از کنترل اجتماعی فرآیندی است که از طریق آن ، هرگاه شخصی از مرتبه فعلی فلان هنجارها عدول کند ، رفتار وی دوباره به همان مرتبه اعاده داده می شود.و هر گاه به کلی از هنجار ها عدول کندمجددا”به رعایت کامل هنجارها سوق داده می شود.
کنترل اجتماعی سرمایه اجتماعی حاشیه نشینان
(فرآیند تاثیر کنترل اجتماعی بر سرمایه اجتماعی حاشیه نشینان)
جهت عملیاتی کردن و سنجش این متغیرها سوالات شماره 1-10 الی 5-10 که در پرسشنامه های این تحقیق طراحی و بکار گرفته شده است .
ب)اعتماد اجتماعی
در این تحقیق منظور از اعتماد اجتماعی یعنی اعتماد داشتن به جامعه و تکیه کردن بر اعتماد و تاثیر آن بر فرآیند توسعه ، هر جا که سطح اعتماد بالا باشد مشارکت و همیاری مردم نیز در عرصه های اجتماعی بیشتر و آسیب های اجتماعی کمتر است.
اعتماد اجتماعی سرمایه اجتماعی حاشیه نشینان
(فرآیند تاثیر اجتماعی اجتماعی در سرمایه اجتماعی)
جهت عملیاتی کردن و سنجش این متغیر ها (اعتماد اجتماعی)سوالات شماره 1-11 الی 6-11 در پرسشنامه این تحقیق به کار گرفته شده است.
پ)مشارکت
در تحقیق حاضر منظور از مشارکت ، عبارت است از عمل یا وضعیت شرکت بهره وری در چیزی ، مشارکت بر اساس رابطه خویشاوندی که بیش از یک نفر در آن شرکت داشته باشد (اکبری,28:1383).
در این فرضیه ، مشارکت (رسمی و غیر رسمی ) باعث افزایش سرمایه اجتماعی حاشیه نشینان می شودو باالعکس.
مشارکت اجتماعی سرمایه اجتماعی حاشیه نشینان