اعتبار ابزار سنجش و مشارکت اجتماعی

3-8. روایی ابزار تحقیق
منظور از اعتبار یک تحقیق، میزان دقت شاخص ها و معیارهایی است که در راه سنجش پدیده مورد نظر تهیه شده اند. «روایی به این اشاره دارد که یک سنجۀ تجربی تا چه حد معنای واقعی مفهوم مورد بررسی را به قدر کافی منعکس میکند.» (ببی،1383: 282). در این تحقیق، جهت تعیین میزان اعتبار ابزار اندازه گیری، از اعتبار صوری (محتوایی) استفاده می شود. منظور از اعتبار صوری میزان توافق متخصصان یک امر در رابطه با یک شاخص یا معیار است(ساروخانی، 1373: 287-286). در این پژوهش از مشاوره و مصاحبه با اساتید و صاحبنظران موضوعی بهره گرفته شد. همچنین از نظریهها، متون علمی و تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق استفاده شده است. در ضمن، تا حد امکان سعی شده است که برای بالا بردن روایی ابزار تحقیق، از پرسشهای آزمون شدۀ قبلی در پژوهشهای مشابه و معتبر استفاده شود.
3-9. پایایی ابزار تحقیق
منظور از پایایی این است که ببینیم آیا ابزار سنجش دارای ویژگی تکرار پذیری هست؟ یعنی در صورت تکرار عملیات تحقیق می توان به نتایجی مشابه رسید؟(ساروخانی، 1373: 288). استفاده از یک پرسشنامه و به ویژه یک مقیاس بدون آزمون اولیه آن، منجر به پژوهشی ضعیف می شود.
«برای سنجش پایایی یک ابزار پژوهش سه راه مختلف وجود دارد:
1- پایایی پایداری 2- پایایی نمایا 3- پایایی همپا » (منصوریان، 1381: 81)
«برای برآورد اعتبار ابزار سنجش پنج شاخص وجود دارد که عبارتند از 1- اعتبار بازآزمایی 2- اجرای فرمهای همتا 3- دو نیمه کردن 4- آلفای کرانباخ 5-اعتبار نمرهگذاری» (پاشاشریفی، 1383: 243).
در این تحقیق به منظور محاسبۀ پایایی ابزار تحقیق(پرسشنامه) از روش پایایی همپا و مهمترین شاخص آن یعنی آلفای کرانباخ (منصوریان، 1381: 83) سود جستهایم. این آزمون به ما میگوید که آیا اجزای درونی یک شاخص با هم سازگاری دارند. اگرمقدار آلفا از 7/0 بیشتر باشد، سازگاری درونی مناسبی بین گویهها وجود دارد و اگر بین 6/0 تا7/0 باشد، نشاندهندۀ سازگاری درونی تقریباً مناسب و یا قابل قبول است .اما اگرمقدار آلفا کمتر 5/0 باشد، سازگاری درونی ضعیفی بین گویهها را نشان میدهد که قابل قبول نیست.
بدین منظور برای Pre-test پرسشنامه، ابتدا با 30 نفر از کارکنان سازمان که به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از انجام محاسبات آماری، نتایج آزمون کرانباخ به شرح زیر به دست آمد:
جدول 3-1: نتایج آزمون کرونباخ
شاخص تعداد گویه تعداد افراد نمونه آلفای کرونباخ
آینده نگری 5 25 0.91
میزان اعتماد به فضای مجازی 4 25 0.86
زیرساختهای اینترنتی 4 25 0.86
محدودیتهای قانونی 2 25 0.72
نوع جذب مخاطبین 2 25 0.82
عدم آشنایی اعضاء 3 25 0.79
مشارکت اجتماعی در فضای مجازی 12 25 0.85
از آنجا که ضریب اعتبار همه مفاهیم، بالاتر از 7/0 است، نتیجه میگیریم که ابزار ما از ضریب اعتبار قابل قبولی برخوردار است.
3-10. رویۀ جمعآوری دادهها
پس از تهیۀ پرسشنامه و انجام Pre-test و رفع ابهامات موجود در آن و حذف گویههای ناهماهنگ مفاهیم و متغیرهای تحقیق، حال باید به سراغ جامعه رفته و دادههای اصلی خود را جمعآوری کنیم.
متداولترین روش پرسش، از طریق توزیع پرسشنامه است که در واقع نوعی مصاحبۀ فردی است که فرد طی آن یک پرسشنامه را تکمیل میکند. همچنین مصاحبهشونده وقت زیادی را در اختیار دارد و در حقیقت پرسشنامه ابزار کتبی و ثابتِ آگاهی از نظرات افراد محسوب میشود. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که با مراجعه حضوری به نمونه و تکمیل پرسشنامه بوسیله محقق صورت گرفته است.
3-11. فنون تجزیه و تحلیل دادهها
در تحقیق حاضر متناسب با سطوح سنجش متغیرها، از روش های آماری مناسب استفاده شده است. روش های آنالیز آماری در این تحقیق متشکل از دو بخش عمده می باشد: