اطلاعرسانی و خودمختاری

هرچهوابستگیدفاعییککشوربهخارجبیشترگردد،تصوراتمربوطبهآسیبپذیریونیزازدستدادنکنترلنیزبیشترمیگردد.
هرچههویتتهدیداتودشمنانمبهمترگردد،آمادگینظامینیزکاهشیافتهونارضایتیعمومیازهزینههاینظامی،بیشترمیشود.
هرچهجنگ،غیرمتعارفتروچندوجهیترشود،میزانموفقیتدرتعییننتیجه،پیشگیریومدیریتآننیزکاهشمییابد(همان،صص104-103).
2-4-6-3 -3 امنیتاطلاعاتی
اطلاعاتمفیدومطلوب،کلیدپیشگیریحملاتبهمیهناست. اطلاعاتانسانیبهتر،بهخصوصدرموردگروههایتروریستیبهرهمندازحمایتهایمخفیدولتها،بایدمکملاطلاعاتفنیباشد. جهاندرعصرجدیدشاهددگرگونیعظیمیدربخشعلوموفنونمربوطبهاطلاعرسانیقراردارد. کشورهاومردمیکهبتواننددرجریاناینانقلاببزرگازفرصتهابهرهببرندوابتکارعملوتحرککافیداشتهباشند،آیندهرادراختیارخواهندداشتودررقابتهایجهانیآیندهنقشهدایتکنندهاستراتژیکایفاخواهندنمود. ازاینروبرخیمعتقدندامنیتاطلاعاتیاولینومهمترینعاملامنیتاستوجایگاهمحوریاطلاعاتدررقابتهایقدرتهایبزرگروزبهروزازاهمیتبیشتریبرخوردارخواهدشد. قدرتیاضعفتواناطلاعاتیاستکهسرنوشتکشورهاراتعیینمیکندوبزرگترینمعیارهماهنگکنندهتوانجامعوفراگیردررقابتهایبینالمللیخواهدبود(امیدوارنیاء،1381:صص83-76).
2-4-6-3 -4 امنیتسیاسی- فرهنگی
هدفدیدگاهسیاسی- فرهنگیبهامنیتملی،حفظحکومتوایدئولوژیآنونیزهویتخاصجامعهاست. درحالحاضر،بعدامنیتیمزبورباتوجهبهکاهشکنترلحکومتهابرجوامعخود،ظهورجنبشهایجداییطلب،افزایشنیروهاینفوذکنندهمتقابل،وچهارچوبهایدرحالتحولداخلیوخارجی،تحتفشارهایبیسابقهایقراردارد. حکومتهاوگروههایفرهنگیبیشازهرزماندیگردرگذشته،هنگامپیجوییامنیتملیمجبورندتغییراتیکهخودآنهاراپدیدنیاوردهویاانتخابنکردهاند،رابپذیرند. امروزه،گسترشبینالمللیهنجارهاییچوندموکراسی،حقوقبشر،وآزادیدرعرصههایاجتماعیواقتصادی،بههمسانسازیارزشهایسیاسیکمککردهاست. بسیاریازحکومتهاقادربهبرآوردنانتظاراتجدیدنیستندوفرهنگهانیزفاقدقدرتانطباقسریعمیباشند. باتوجهبههیجاناتریشهداریکهمعمولابااینناآرامیهاوبرخوردهاهمراهاست،ابهامقابلملاحظهایدربارهبهترینراهبردهایمدیریتومقابلهباآنهاوجوددارد(ماندل،1379،صص 78-77).
مهمترینفرضیههایامنیتسیاسی- فرهنگیعبارتنداز:
همگامباافزایشآزادیوآگاهیداخلی،بهخصوصدرکشورهاییکهفاقدسنتوزیرساختلازمبرایتحلیلوجذبدادههایکثرتگرایانههستند،انسجامسیاسیوفرهنگیروبهکاهشمیرود.
بهتدریجکهگروههایقومیدردرونملتهاتقاضاهایخودرابرایخودمختاریتشدیدمیکنند،بهنظرمیرشدکهملتهابیشترمایلهستندحاکمیتفرهنگیخودرادرمقایسهباحاکمیتسیاسیفداکنند.
همگامباافزایشرشددیپلماسیچندجانبهخارجیوفشارگروههایذینفوذداخلی،ملتهانیزدرزمینهاولویتهایخطمشیفرهنگیوسیاسیداخلیوخارجیخود،بیشتردچارتفرقگشتهوابزارهایکمتریبرایپاسخگوییبههردوجنبهدارند.
هرچهمنطقهگراییواستانداردشدنجهانیگسترشیابد،تمایزمیانهویتهایسیاسی – ملیکاهشیافتهوتلاشبراییافتنهویتفرهنگیتشدیدمیشود.
همگامباکاهشکنترلحکومتملی،انتظاراتعمومیدربارهکارآییدولتبهجایدیگرمتوجهمیشودوحکومتهابیشتربهمنبعنمادینقدرتتبدیلمیگردند.
بهتدریجکههنجارهاینظامبینالمللیوارزشهایدروندولتهامتفاوتومتنوعترمیشود،ایدهمشروعیتسیاسیوفرهنگینیزبهطرفابهامبیشتریمیرود(همان،صص 163).
2-4-6-3 -5 امنیتاجتماعی- فرهنگی
فرهنگبهعنوانعاملیتعیینکنندهدرسرنوشتکشورهااهمیتیروبهافزایشدرامنیتیافتهوناامنیفرهنگیبهمعضلیبرایجوامعتبدیلشدهاست. ناامنیفرهنگیبهنوبهخودموجبناامنیهایاجتماعینیزمیباشدکهمواردیچونفساددرجامعه،قاچاقانسانها،مفاسدمالی،فرقههایگمراه،تروریسمورفتارهایخشونتآمیزازمصادیقآنبهشمارمیآیند(امیدوارنیاء،1381،صص 96-83).
نابرابریدرآمدهاوثروت،بیکاری،ناامیدیازچشمانداززندگیوضعفواحدخانواده،ابعادیازامنیتاجتماعیهستندکهدرنهایتامنیتونظمعمومیراکاهشمیدهد. جوانبودنجمعیتمیتواندبهیکفرصتیاتهدیداجتماعیتبدیلشود. فرارمغزهانیزازچالشهایامنیتیاستکهبهطورخاصبرایکشورهایدرحالتوسعهمعنامییابد.
2-4-6-3 -6 امنیتزیستمحیطی
دیدگاهامنیتزیستمحیطیبرمدیریتتهدیداتملیوفراملینسبتبهحفظمحیطزیست،مثلگرمشدنکرهزمینوتخریبلایهاوزن،بارانهایاسیدی،جنگلزدایی،ضایعاتسمیودیگرآلایندههایمحیطزیستتأکیددارد.
مهمترینفرضیههایامنیتزیستمحیطیعبارتنداز:
هرچهکمیابیمنابعوکاهشکیفیتمحیطزیستتشدیدشود،رابطهبینپیگیریدستیابیبهمنابعوحفاظتمحیطزیستحادترشدهوبهحاصلجمعصفرنزدیکترمیشود.
هرچهفشاربرمنابعمحیطزیستبهگونهاینامتساویتردرجهانگسترشیابد،ظرفیتمدیریتاینفشارهانیزنامساویترشدهوتنشهایامنیتیداخلیوخارجیراافزایشمیدهد.
بهتدریجکهآگاهیازدامنهوشدتمسائلجهانیمنابعومحیطافزایشمییابد،گروههایملی،فراملیوبلوکهایمنطقهای،تمایلبیشتریبرایکسبنفوذبرراهحلهاازخودنشانمیدهند.
بهتدریجکهوابستگیمتقابلدرمنابعوسرایتاثراتآلودگی،باعثافزایشآسیبپذیریاجتماعیکمیشود،تلاشهایملییکجانبهبرایمدیریتملاحظاتامنیتیمربوطبهمنابعومحیطزیست،ازلحاظشدتوکارآییکاهشیافتهوتضعیفمیشوند.