دانلود پایان نامه

نتایج به دست آمده براساس اطلاعات جمعیت شناختی، به شرح زیر است:
44 درصد پاسخ دهندگان مرد و 56 درصد آنها زن بوده اند.
69 درصد پاسخ دهندگان مجرد و 31 درصد آنها متاهل بوده اند.
6 درصد پاسخ دهنگان زیر 20 سال، 57 درصد بین 21 تا 25 سال، 18 درصد بین 26 تا 30 سال، 11 درصد بین 31 تا 35 سال و 8 درصد بالای 36 سال سن داشته اند.
64 درصد پاسخ دهندگان دانشجوی مقطع کارشناسی، 29 درصد آنها دانشجوی کارشناسی ارشد و 7 درصد دانشجوی دکتری بوده اند.
14 درصد پاسخ دهنگان کارمند بخش خصوصی، 11 درصد کارمند بخش دولتی، 22 درصد دارای شغل آزاد و 53 درصد بیکار بوده اند.
رشته تحصیلی 8 درصد از پاسخ دهندگان هنر، 18 درصد علوم انسانی، 8 درصد زبان خارجی، 57 درصد ریاضی و فنی و 18 درصد علوم تجربی بوده است.
محدودیت های پژوهش :
محدودیت های این پژوهش تا حدود زیادی مشابه محدودیت ها و مشکلات کارهای پژوهشی در ایران است،که اهم این مسائل فقدان منابع معتبر داخلی، فقدان اعتماد پاسخگویان، بی اعتمادی و عدم اعتقاد به این که اصولاً کارهای پژوهشی مثمر ثمر باشد. که برخی از این محدودیت ها باعث شد تا تعدادی از پرسشنامه های توزیع شده به صورت ناقص پاسخ داده شود و یا به طور کلی برگشت داده نشود و هم چنین موارد زیر برخی از موانع بوده اند:
عدم انجام تحقیقات میدانی در داخل کشور.
عدم وجود فرهنگ جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه.
عدم همکاری کامل پاسخ دهندگان.
آشنا نبودن برخی پاسخ دهندگان با اهداف تحقیق و دادن پاسخهای نا مرتبط.
کمبود زمان جهت توسعه بیشتر تحقیق.
پژوهشگر فقط به جمع آوری داده در دانشگاه آزاد نجف آباد پرداخته بود که ممکن است با تغییر شهر و یا مکان تحقیق نتایج تحقیق تغییر نماید.
منحصر بودن ابزار گرد آوری اطلاعات به پرسشنامه.
پیشنهادات پژوهش :
این تحقیق براساس پاسخ دانشجویان دانشگاه آزاد نجف آباد به 362 پرسشنامه انجام شده است لذا در تعمیم نتایج باید با حساسیت بیشتری عمل نمود و پیشنهاد میشود در تحقیقات آتی از جوامع آماری بزرگتر و متنوع تر به منظور تحقیقات و تکمیل پرسشنامه استفاده نمود.
پیشنهاد میگردد انجام مطالعات نیازسنجی برای شناسایی نیازها، خواسته ها، سلایق و علایق مشتریان گوشی های سامسونگ صورت پذیرد و سپس به ساخت تبلیغ بپردازند.
درحقیقت باید اشاره کرد که باتوجه به پشتوانه نظری که دراین پژوهش بدان اشاره گردید، مدلی خاص در زمینه اثربخشی تبلیغات و قصد خرید مورد بررسی قرار گرفت و حا آنکه قطع به یقین مدلهای جامعتری نیز دراین زمینه موجود میباشد که می توان در تحقیقات آتی بدان ها پرداخت.
به مدیران کمپانی های مختلف به ویژه سامسونگ در زمینه گوشی تلفن همراه پیشنهاد می گردد که از هزینه کردن برای تبلیغات هراسی نداشته باشند، چراکه تبلیغات خوب اثربخش بوده و قصد خرید را افزایش می دهد.
باتوجه به اینکه برند سامسونگ در زمینه گوشی تلفن همراه در کشور ایران از مقبولیت خوبی برخورداراست پیشنهاد می گردد جهت بسط بهتر نتایج این پژوهش را در آینده برای محصولات دیگر و برندهای دیگر نیز انجام دهند.
فهرست منابع:
.[1]ابراهیمی عبدالحمید، قادری اسماعیل، قائد رحمتی صفر و اکبری رضا، (بهار 1389). بررسی تاثیر تبلیغات بر جذب گردشگران ( نمونه : گردشگران بین المللی شهر اصفهان )، جغرافیا و توسعه، شماره 17، ص 156-139.
.[2]اسداله هوشنگ، حمیدی زاده محمدرضا، دری بهروز و کریمی علویجه محمدرضا، (بهار1388). توسعه مدل ارتباطی بین ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با عملکرد برند در بازار : مطالعه موردی برندهای لبنی در بازار تهران )، فصلنامه تجارت و اقتصاد نوین، شماره 15 و 16، ص 76-52.
.[3]افجه ء سیدعلی اکبر و منصوری موید فرشته، (1384). ارزشیابی اثربخشی آگهی های بازرگانی مربوط به خدمات بانکی بانک مسکن، فصلنامه علوم انسانی دارای رتبه علمی – پژوهشی، شماره 47، ص 56-27.