اصول مدیریت اسلامی و حقوق جزای عمومی

شکری، رضا، قانون مجازات در نظم کنونی، تهران، انتشارات مهاجر، چاپ ششم، 1385
شیخ بهایی، اربعین، چاپ سنگی، ناصری، بی تا
طباطبائی، سید محمدحسین، تفسیرالمیزان، جلد 8، انتشارات امیرکبیر، 1363
طوسی، خواجه نصیرالدین، کشف المراد شرح تجدید الاعتقاد، ترجمه ابوالحسن شعرانی، انتشارات اسلامیه، چاپ دوم، 1398ه.ق
عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران، انتشارات سپهر، چاپ دوم، 1367
کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، جلد1، تهران، انتشارات شرکت سهامی انتشار، چاپ اول، 1377
کاشانی، سیدمحمود، استانداردهای جهانی دادگستری، تهران، انتشارات رشد، چاپ اول، 1374
کشاورز، بهمن، مجموعه محشای قانون تعزیرات، تهران، گنج دانش، 1376
محقق داماد، سیدمصطفی، قواعدفقه (بخش مدنی)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، 1382
محمدی، علی، شرح رسائل، جلد1، تهران، انتشارات مقدس، چاپ سوم، 1372
معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد2، تهران، انتشارات ساحل، چاپ اول، 1382
مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، جلد6، انتشارات دارالکتب الاسلامیه، چاپ هفدهم
مکارم شیرازی، ناصر، قواعد الفقهیه، جلد4، ناشرکتابخانه صدر، 1382ه.ق
موسوی بجنوردی، سید میرزا حسین، القواعد الفقهیه، جلد1، قم، دارالکتب العلمیه
موسوی خمینی، روح الله، تحریرالوسیله، جلد2، قم، موسسه النشرالاسلامی، چاپ دهم، 1425ه.ق
نجفی ابرندآبادی، علی حسین وهاشم بیگی، حمید، دانشنامه جرم شناسی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول، 1377
نقی پور، ولی الله، اصول مدیریت اسلامی و الگوهای آن، تهران، نشرمولف، 1385
نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، تهران، کتابخانه گنج دانش، چاپ بیست و هشتم، 1389
مقالات
آخوندی، محمود، اثبات جرایم منافی عفت از نگاهی دیگر، نشریه کتاب زنان، سال ششم، شماره 22
آشوری، محمد، اصل برائت و آثار آن در امورکیفری، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، انتشارات دانشگاه تهران، شماره 29، 1372
امیدی، جلیل، دادرسی کیفری و حقوق بشر، فصلنامه مجلس و پژوهش(نشریه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی)، سال دهم، شماره 83، 1382
باقی، مریم، منع بازداشت خودسرانه، روزنامه شرق، شماره 809، 1385
بنشاب، آلبرت، پورنوگرافی در فضای مجازی، مجله سیاحت غرب، شماره 26، 1384
بهرامی، بهرام و کاظمی، محمد، بررسی مفهوم شناختی کرامت انسانی از منظر قرآن کریم، دوفصلنامه علمی – تخصصی علامه، سال دهم، شماره 24، 1389
رحمدل، منصور، حق انسان برحریم خصوصی، مجله حقوق و علوم سیاسی، شماره 70، 1384