اسطوره های ایرانی و اساطیر ایران

پوپ،آرتوراپهام ودیگران(1378).سیروصورنقاشی ایران،ترجمه یعقوب آژند، انتشارات مولی، چاپ اول,تهران
پوپ، آرتور اپهام(1369) آشنایی با مینیاتورهای ایران ، ترجمه حسین نیر، چاپ اول، تهران
پولاک، ادوارد(1361) سفرنامه پولاک. ترجمه کیکاووس جهانداری، . خوارزمی ،تهران.
تجویدی، اکبر(1386) نگاهی به هنر نقاشی ایران از آغاز تا سده دهم هجری، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، چاپ سوم
تختی،مهلا (1390).بررسی ویژگیهای تصویر پردازی نوین در قالیهایی موسوم به درخت سخنگو(واق واق)،همایش ملی هنر ، فرهنگ، تاریخ و تولید فرش دستباف ایران و جهان.دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد28 و 29 اردیبهشت 90.
تختی،مهلا و افهمی رضا(1391 ).تصویر و مفاهیم درخت سخنگو بر قالی های دست باف-گلجام،شماره18
جوادی،شهره(1384)تزیین عنصر اصلی در زیباییشناسی هنر ایران،باغ نظر ،شماره سوم.
جوانی، اصغر (پائیز85) کتاب بنیان های مکتب نقاشی اصفهان، ، انتشارات فرهنگستان هنر چاپ اول.
جورف کارنوی،آلبرت(1383)اساطیر ایرانی،ترجمه احمد طباطبایی،انتشارات علمی فرهنگی،تهران
حصوری ،علی ( 1382)« یک فرش چهار رویکرد» ، فرش دست باف. سال نهم،شماره 21-22،
خانلری ،مجید (پاییز1385) مقاله مقدمه ای بر سبک شناسی قالی دوره صفویه، گلستان هنر
خشکنابی، سیدرضا، 1378، ادب و عرفان در قالی ایران ، تهران ، سروش
خلیلی،ناصر(1386)مجموعه هنرهای اسلامی،گرایش به غرب در زمان قاجار.ج9،نشر کارنگ،تهران.
دادگر، لیلا(1385)«بر گرفته از گزارش نمایشگاه قالی های دیگر در موزه فرش».چهارشنبه 27 اردیبهشت 85. سال چهارم شماره 87.
دادور،ابوالقاسم.بوبان،نگار(1386)عناصر اسطوره ای در منظومه درخت آسوری،نشریه هنرهای زیبا،شماره32
دوبوکور،مونیک(1373)رمز های زنده جان،ترجمه جلال ستاری،نشر مرکز،تهران.
دهخدا، علی اکبر( 1373) لغت نامه، جلد 14 ، تهران ، دانشگاه تهران
رزسگای،ماری(1385)معراج نامه،ترجمه مهناز شایسته فر،تهران،مؤسسه مطالعات هنر اسلامی(مهاس)
رهنورد ، زهرا (a1388) تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی کتاب آرایی ، انتشارات سمت، تهران.
رهنورد، زهرا(b1388) تاریخ هنر ایران در دوره اسلامی، نگارگری، سمت ، تهران، چاپ دوم
ستاری،جلال.(1389)مدخلی بررمز شناسی عرفانی،چاپ چهارم.تهران،نشر مرکز.
سرخوش کریتس، وستا(1383)اسطوره های ایرانی ، عباس مخبر ، چاپ چهارم، تهران، نشر مرکز
(1353)مجموعه آثار فارسی شیخ اشراق،به تصحیح سید حسین نصر،
شریفی، محمد( 1387) فرهنگ ادبیات فارسی ، تهران ، انتشارات معین