استفاده از اینترنت و مشارکت اجتماعی

-جستجوی اطلاعات تخصصی و حرفه ای مورد نیاز
-جستجوی اطلاعات عمومی
-عضویت در شبکه های اجتماعی و عضو پذیری
-مشارکت اجتماعی سمن ها از طریق اینترنت موجب کاهش ارتباطات رودررو و در نتیجه کاهش اثر بخشی و کارآیی در فعالیتهای سمنها می شود؟
-به نظر شما آیا اینترنت می تواند انعکاس دهنده فعالیتهای سمنها باشد؟
-ظرفیت و توانایی قوانین و ساختارهای موجود در جهت تبلور مشارکتهای اجتماعی جوانان تا چه میزان کافی می دانید.؟
-مشارکت سمن ها از طریق فضای مجازی نمی تواند تمامی اهداف سمن ها را محقق سازد.
-مشارکت اجتماعی از طریق فضای مجازی ارزان تر و سریعتر و گسترده تر است.
-تمایل سمن ها به استفاده از فضای مجازی برای مشارکت اجتماعی روزبه روز بیشتر می شود.
3-7-2. متغیرهای مستقل:
3-7-2-1- آینده نگری:
تعریف مفهومی:به معنای نوعی آمادگی در فرد است که بواسطه آن فرد با اعمال انضباط و برنامه ریزی در عمل حاضر به چشم پوشی از منافع و لذتهای آنی برای کسب منافع آتی دارد. به تمامی برنامه هایی که فرد برای آینده خود پیش بینی می کند و به خاطر تحقق آن چشم از لذتها و منافع آنی می بندد.
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت 5درجه ای استفاده خواهد شد
-به نظر شما تا چه اندازه فضای مجازی در حال تبدیل شدن به یک فرهنگ در بین سمنها می باشد
-شماچقدرامکانات سخت افزاری برای دسترسی به فضای مجازی (اینترنت) دارند
-مشارکت اجتماعی در سطح بین المللی از طریق فضای مجازی بسیار آسان تر ممکن می شود.
-کمبود وقت اعضای سمنهای جوانان یکی از علل عدم تمایل به مشارکت اجتماعی از طریق فضای مجازی است.
-آیا استفاده از اینترنت را در بین اعضای سمنها را یک فرصت می دانید؟
3-7-2-2- میزان اعتماد به فضای مجازی:
تعریف مفهومی: اعتماد به معنای تائید ، پذیرش ، اطمینان و همکاری فرد و پیرامون به شکل متقابل است . بی اعتمادی در واقع به مفهوم داشتن روحیه سوء ظن و بدبینی توام با عدم اطمینان و شک و تردید نسبت به افراد و اشخاص است که فرد با آنان ارتباط متقابل و تنگاتنگ و مستمرو روزانه دارد.(محسنی تبریزی، 1375).
تعریف عملی: برای سنجش و ارزیابی این متغیر از سوالات زیر در قالب طیف لیکرت 5درجه ای استفاده خواهد شد
-مشارکت از طریق فضای مجازی سست و شکننده است و فضای مجازی قابل اعتماد نیست.
-شما تا چه اندازه به مشارکت اجتماعی از طریق اینترنت اعتماد دارید؟
-شما تا چه اندازه به مشارکت اجتماعی از طریق اینترنت اعتقاد دارید؟