استفاده از اینترنت و تقسیم کار اجتماعی

7- ساروخانی، باقر، جامعه شناسی ارتباطات، چاپ چهاردهم، تهران: اطلاعات، (1383).
8- شوسلر، کارل اف. سنجش احساسات مردم، ترجمۀ هوشنگ نائبی، تهران: نشر کتابفرا، (1379)
9- فاضلی، محمد، مصرف و سبک زندگی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، (1382).
10- تبیین وضعیت موجود سازمانهای مردم نهاد جوانان در سال 1387، گزارش دفتر امور اجتماعی سازمان ملی جوانان (سابق)
11-دورکیم ، امیل ، تقسیم کار اجتماعی ، ترجمه حسن حبیبی، تهران ، انتشارات قلم، 1359
12-سعیدی ، محمد رضا ، درآمدی برمشارکت مردمی و سازمانهای غیر دولتی ، سمت، 1383
13-گروهی از مولفان ، بررسی وضعیت سازمانهای غیر دولتی جوانان، سازمان ملی جوانان(سابق)، 1383
14-لفت ویچ ، آدریان ، دموکراسی و توسعه، ترجمه احمد عقیلیان و افشین خاک باز، 1382
15-مقیمی ، سید محمد، کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی ، انتشارات دانشگاه تهران، 1383
16-ببی،ارل،روشهای تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه رضا فاضل ، انتشارات سمت، ،1390
17- سرمد ، زهره ، و همکاران ، روش تحقیق در علوم رفتاری، 1388
18- محسنی ، منوچهر ،مشارکت اجتماعی در ایران ، نشر آرون ، 1383
19- گلشن پژوه ، محمدرضا، راهنمای سازمانهای غیر دولتی ، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر، 1386
20- شفیعی مطهر ، سید علی ، مبانی و ضرورت مشارکت، نشر عابد، 1383
21-آیین نامه اجرایی تاسیس سازمانهای مردم نهاد به شماره 27862 مورخ 8/ 5/ 1384
22- نمازی ، تحلیل وضعیت نهادهای مردمی داوطلب در ایران، 1381
23- بررسی وضعیت تشکلهای غیر دولتی جوانان در ایران ، سازمان ملی جوانان (سابق) ، 1382.
24- فرهنگ انگلیسی آکسفورد ادونس ، نشر دانش
25- سوری خدیجه ، سعیدی محمد رضا ، مجموعه مقالات مشارکت اجتماعی جوانان از طریق تقویت سازمانهای غیر دولتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.
26-گنجی، احمد، مطالعه الگوی کاربران اینترنت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (1385).
27- میردامادی، مهرداد، فضای سایبر نتیک به مثابه فضای شهری. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، (1380)
28-حسنی، محمد حسین، اینترنت و ارزشها: بررسی رابطه بین میزان استفاده از اینترنت و گرایش دانشجویان به ارزشهای سیاسی: با تأکید بر آزادی بیان و مشارکت در حکومت. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، (1382)
29-رنجبران، محمد طیب، بررسی وضعیت سازمانهای مردم نهاد در جمهوری اسلامی ایران بر اساس مدل swot.پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد قم، (1388)
30- دانش ، علی اکبر، نقش سازمانهای مردم نهاد در مشارکت اجتماعی جوانان، 1387