استراتژی توسعه بازار و بانکداری اینترنتی

افزایش دفعات استفاده از خدمات
افزایش مقدار استفاده از خدمات
کاربردهای جدید خدمات
بازارهای موجود
استراتژی متنوعسازی خدمات
تنوع همگن
تنوع ناهمگن
ادغام رو به بالا
ادغام رو به پایین
استراتژی توسعه بازار
گسترش و توسعه بازار خدمات موجود
گسترش جغرافیایی
ایجاد بازار هدف جدید بازارهای جدید
Stiron (2002)
در ادامه ، هر یک از استراتژیهای موجود در ماتریس فوق با رویکرد بانکداری، مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
استراتژی نفوذ در بازار: این استراتژی بر مبنای افزایش سهم بانک از بازار موجود شکل گرفته است. انجام این امر مستلزم اعمالی چون بهبود خدمات از جنبههای سختافزاری، نرمافزاری و مغزافزاری، همچنین تمرکز تبلیغات بر بازارافزایی و مدیریت هزینههاست. در این استراتژی با تأکید بر وفادارسازی مشتریان موجود و افزایش دفعات مراوده با بانک، سهم بازار از هر مشتری افزایش یابد.
استراتژی بهبود و توسعه خدمات: در این استراتژی ابتدا فرصتهای بهبود و توسعه یک خدمت مورد تحلیل قرار گرفته و با تأکید بر قابلیتهای خدمت، خدمات موجود بهبود یافته و یا خدمات تکمیلی به مشتریان ارائه میگردد.
استراتژی توسعه بازار: این استراتژی از طراحی برنامههای جامع بازاریابی بانکی برای جذب بخشهای ناخریدار( مشتریان بالقوه) یا خریداراتفاقی(مشتریگذری) از بانک نشأت میگیرد. ورود به بازارهای جغرافیایی جدید و تمرکز در بازار هدف جدید، از طریق جذی مشتریان بالقوه و خریدار تصادفی منجر به تحقق استراتژی رشد در بانکها میشود.
استراتژی متنوع سازی خدمات: بانکها همچنین از طریق متنوع ساختن عملیات و فعالیتهای خود به دنبال رشد هستند. در این راهبرد بانکها ملزم هستند تا عملیات جدیدی را بیاموزند و اجرا کنند و با گروههای جدید از مشتریان کار کنند.
الف- تنوع همگن : این راهبرد هنگامی رخ میدهد که بانک در درون خود، شرکتی را که خدمات یا مشتریان مشابه خدمات فعلی ندارند، خریداری یا ایجاد میکند. این خدمات جدید از طریق سهیم شدن در دانش فنی، مهارتهای بازاریابی، توزیع و همافزایی درونی منجر به تحقق استراتژی رشد در بانکها میگردد.
ب- تنوع ناهمگن : در این استراتژی که به طور اساسی مالی است تا عملیاتی، ادغام دو مؤسسه که هیچگونه وجه اشتراکی از حیث خدمات با یکدیگر ندارند، صورت میپذیرد. فرایند متنوع سازی، زمانی رخ میدهد که تعدادی از فعالیتهای کنونی یک بانک به دلیل کاهش تقاضا، افزایش رقابت یا کهنه شدن فنآوری ارائه خدمات، دچار رکود میشوند و بانکها باید مسیرها و روشهای جدیدی را برای رشد جست و جو کنند.
ادغام رو به بالا : در این استراتژی، بانکها برای کاهش هزینهها و بهبود ارائه خدمات به مشتریان خود، فرآیند ارائه خدمات از طریق شعب را حذف نموده و به وسیله سایر کانالها ( بانکداری تلفنی، بانکداری اینترنتی) عرضه خدمات خود را به طور مستقیم به محل مشتری منتقل میکنند.