استان مازندران و مواد مخدر

در مطالعهای توسط سانچز و همکاران(103) در سال 2010 در اسپانیا, احتمال فوت افراد در تصادفات و ارتباط آن با زمان امداد رسانی در بزرگراهها و راه های مرسوم با استفاده از مدلهای پرابیت مورد تحقیق و بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق آنها نشان داد که کاهش 10 دقیقه ای در زمان امداد رسانی (از 25 دقیقه به 15 دقیقه) میتواند به میزان یک سوم, احتمال فوت افراد را کاهش دهد. همچنین مشخصات فردی در مقایسه با مشخصات تصادف، احتمال فوت را بهتر توضیح میدهند؛ بطوریکه عدم استفاده از کمربند ایمنی و مصرف الکل و مواد مخدر، باعث افزایش احتمال فوت میشوند. بررسی مشخصات تصادف نشان داد که احتمال فوت در هر دو نوع راه در سفرهای برگشتی (به مبدا) افزایش یافته و در آخر هفته (یکشنبه) کاهش مییابد.
در مطالعهای دیگر, داپونت و همکاران(104) در سال 2010، ریسک و عوامل حفاظت در تصادفات فوتی را در هفت کشور اروپایی مورد بررسی قرار دادند. تحقیق مذکور تنها بر روی تصادفات منجر به فوت و نیز گروه سرنشینان وسایل نقلیه تمرکز داشته و احتمال رهایی آنها را در تصادف (عدم فوت) بر اساس عواملی همچون تعداد سرنشین, نوع خودروی درگیر و مشخصات محیطی مورد بررسی قرار داده است. همچنین تصادف با گروه های آسیب پذیر (عابران پیاده و وسایل نقلیه دوجرخه) با توجه به احتمال زیاد زنده ماندن سرنشین وسیله نقلیه در صورت برخورد به آنها از داده های حذف گردیده است. نتایج مدلهای رگرسیون لاجستیک دوگانه نشان داد که احتمال عدم فوت در تصادف, با متغیرهای سن خودرو و سن سرنشین رابطهای منفی داشته و در صورت عدم استفاده از کمربند ایمنی نیز کاهش مییابد.
در مطالعهای, والنت و همکاران(105) با استفاده از مدلهای رگرسیون لاجستیک, به بررسی عوامل مژثر بر فوت رانندگان وسایل نقلیه مختلف و عابران پیاده در تصادفات استان اودین, ایتالیا پرداختند. نتایج بدست آمده نشان داد که در تمامی گروههای مورد بررسی، افراد بالای 65 سال نسبت به افراد زیر 30 سال، از ریسک بیشتری در فوت برخوردار بوده و زنان نیز نسبت به مردان در تصادفات فوتی کمتری حضور داشتهاند. همچنین وقوع تصادفات بین ساعات 1 تا 5 در مقایسه با ساعات 6 تا 11 دارای ریسک بیشتری بوده است. عدم استفاده از کمربند ایمنی و وقوع تصادف در نواحی برونشهری نیز بر افزایش احتمال فوت مؤثر بودهاند.
فصل سوم
روش پژوهش
3-1- روش تحقیق
این پژوهش کاربردی- توصیفی و مورد کاوی است و از نوع تحقیقات پس از وقوع محسوب میشود. که بررسی روابط علت و معلولی پس از وقوع تلفات ناشی از تصادفات جادهای میپردازد:
در تحقیق بر اساس هدف یا قصدی که دنبال میکند به سه دسته تقسیم میشوند:
تحقیقات بنیادی که عبارتست از ……….
تحقیقات کاربردی که عبارتست از ……….
تحقیقات عملی که عبارتست از ………………
این تحقیق به لحاظ نوع هدف، از انجاییکه در خصوص موقعیتها و مسایل ملموس جامعه میباشد، از نوع کاربردی است.
همچنین تحقیقات از نوع ماهیت سوال به سه دسته تقسیم میشوند:
تحقیقات تاریخی که عبارتست از ……….
تحقیقات توصیفی که عبارتست از ……….
تحقیقات تجربی که عبارتست از ………………
این تحقیق به لحاظ نوع سوال تحقیق، توصیفی میباشد.
ضمنا تحقیقات توصیفی، به چند دسته تقسیم میشوند، که عبارتند از:
تحقیق ارزشیابی، پیگیری، موردی، پیمایشی، ارتباطی یا همبستگی، علی و ……..
این تحقیق به این لحاظ، از نوع موردی یا موردکاوی میباشد.
3-2- جامعه آماری
کلیه تصادفات برونشهری که در استان مازندران در سال 1392 اتفاق افتاد است..
3-3- چگونگی روش گزینش گروهها (نمونهها)